Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya da başlamasının nedenlerinden birisi değildir?
A) İtalya da serbest düşünce ortamının bulunması
B) Antik Helen ve Roma dönemine ait eserlerin İtalya da yer alması
C) Katolik Kilisesinin özgür düşünceyi desteklemesi
D) İtalya’nın Akdeniz ticareti ile zenginleşmesi
E) İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması
2. Coğrafi Keşifler’le birlikte;
– Osmanlı denetimindeki İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiş
– Okyanuslar vasıtasıyla Avrupalı Devletler Hindistan ve Çin’e ulaşmış
– ele geçirilen yerlerden bol miktarda altın ve gümüş getirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
a)Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak zayıflamaya başlamasına
b)Akdeniz ticaretinin öneminin azalmasına
c)Avrupalı Devletlerin kısa sürede ekonomik olarak güçlenmelerine
d)Osmanlı gümrük gelirlerinde önemli düşüşler mey dana gelmesine
e)Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına
3. 1.Osman, tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahttan indirilmişlerdir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak, II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir?
A) Yenilik taraflarının güçlendiği
B) Padişahların devleti iyi yönetemedikleri
C) Halkın, düzeni korumaya çalıştığı
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan etkilenmediği
E) Padişahların anayasal düzeni benimsedikleri
4. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatortuğu’nda,
I. Padişahların çoğu başansiz ofnıuştur.
II. Devlet dairelerinde rüşvet ye haksızlık yaygınlaşmıştır.
III. Uzun sûren VE başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara girişilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunların XVII. yüzyılda ortaya çıkan bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) Islahat hareketlerin in hızlanması
B) Anayasal yönetime geçilmesi
C) İç ayaklanmaların artması
D) Yeni ekonomik önlemler alınması
E) Batı ile diplomatik ilişkiler kurulması
5. I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesinin yok olması
B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C) Valide sultanların saltanata egemen olması
D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması
7. Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı’na alınmasıyla devletin maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca, tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumunda önemli bir rolü vardır?
A) Ülke ekonomisinin bozulması
B) Eğitime önem verilmesi
C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması
D) Toprağın, elde edilen gelire göre gruplara ayrılması
E) El sanatlarında gelişme olması
8. Osmanlı Devleti küçük Kaynarca Antlaşması’yla. Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakiler-den hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini
B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
D) Ortodoks Kilisesi’nin saygınlığını
E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri
9. Osmanlı İmparatorluğu’nda
– İstanbul’un Fethi ile Kuruluş
– II. Viyana Kuşatması ile Duraklama ı
– Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
A) Diğer devletlerle ilişkilerin
B) Ünlü kişilerin
C) Önemli olayların
D) Yapılan yeniliklerin
E) Kentlerin el değiştirmesinin
10. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.
Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?
A) Güzel sanatlar
B) Dış ülkelerdeki saygınlık
C) İmparatorluk sınırları içindeki topraklar
D) Hazine gelirleri (maliye)
E) Ordunun savaş gücü
11. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A)Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu
B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği
C)Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
D)Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
E)Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkanına kavuştuğu
12. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıda verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?
A) Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması
B) Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi
C) Rusların gerekli gördükleri yerlere konsolosluk açabilmeleri
D) Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri
E) Eflak, Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi

13.Duraklamanın sebepleri nelerdir.
14.I.Ahmet’in tahta geçiş sisteminde yaptığı değişiklik nedir?
15.Kasrışirin anlaşmasının önemi nedir*
16.köprülü Mehmet paşa sadrazam olmak için hangi şartları öne sürmüştür.
17.Bucaş anlaşmasının önemi nedir.
18.Kutsal ittifak nedir.
19.1699 Karlofça anlaşmasının önemi nedir.
20. 1718 Pasarofça anlaşmasının önemi nedir.
21.Lale Devri hangi olay ile başlar hangi olay ile sona erer.
22. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin temel politikasını yazınız.
23. Karadeniz 1774 teki hangi antlaşma ile Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.
24. ABD’deki kolonilerin bağımsız olduğu antlaşma hangisidir?
25…………………….ücretli askere verilen isimdir.
26. 18.yy’da Rusya’nın hedefleri nelerdir.
27. MERKANTALİZM nedir.
28. Lale Devri Islahatlarından beşini yazınız.
29. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine olumlu ve olumsuz etkilerini yazınız.
30. Saraya şartlar sürerek göreve gelen ilk Osmanlı sadrazamı kimdir?
31. Osmanlı tarihinde ilk kez denk bütçeyü hazırlayan devlet adamı kimdir?
32.Osmanlı Devletinin gerileme dönemi hangi olayla başlar.
33.Osmanlı Tarihinde yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah?
34.Kırım hangi Osmanlı padişahi zamanında alınmıştır?
35.4.murad dönemi ıslahatları nelerdir.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Eyalet askerleri ile Kapıkulu askerleri arasındaki farklar nelerdir?
2.Devşirme sistemi nedir? Yazınız.
3.Mısır Seferi sonuçlarını yazınız.
4.Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden 3 tanesini yazınız
5.Aşağıda verilen kelimeleri kısaca açıklayınız
*Rönesans
*Reaya
*Millet sistemi
*Culus Bahişi
6*Fatih ölümüyle oğlu …………… , tahta geçen kardeşi II. Bayezıt a karşı isyan etti
*Reform hareketi sonunda ingiltere’de …………………………….mezhebi ortaya çıkmıştır.
* Kitapların kenarlarının altınla yaldızlanmasına ve süslenmesine …………………….denir.
*Osmanlı Devleti’nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapısı ırk esasına göre değil……………………………. Sistemi denen inanç temeline göre şekillenmiştir.
*Yavuz Sultan Selim ilk seferini ……………………………..üzerine yapmıştır.
*1538 Preveze deniz savaşı Haçlı donanması ile ……………………………….Komutasındaki Osmanlı donanması arasında yapıldı.
*Kapitülasyonlar ilk kez …………………………. tarafından ……………………….’e verilmiştir.
*Mohaç Meydan Savaşı Osmanlılar ile ………………….. arasında yapılmıştır.
*Rodos adası …………………………………. döneminde alınmıştır.
*Osmanlı padişahlarından halifelik unvanını alan ilk padişah ……………………………….’dir.
*Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma……………………. Antlaşmasıdır.
7.Aşağıdakilerden hangisi eyalet askerlerinden biri değildir ?
A)Azaplar B)Akıncılar C)Deliler D)Beşliler E)Silahtarlar
8. Osmanlı Devleti’nde esnaf örgütü kuralları içinde taşımacılığı meslek edinmiş ……………………………………………,özel ulaşım ve ticari mal naklini yapıyordu?
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
A) Sakalar
B) Turnacılar
C) Menzil Teşkilatı
D) Derbent teşkilatı
E) Mekkari taifesi

9.Osmanlı Devleti’nde Enderun Mektebinin kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımarlı Sipahi yetiştirmek
B) Teknik eleman yetiştirmek
C) Şehzadeleri yetiştirmek
D) Devlet adamı yetiştirmek
E) Vakıf yöneticilerini yetiştirmek

10.Yavuz Sultan Selim’in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?
A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi
B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması
C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması
E) Hint Okyanusu’nda Portekizlilerle mücadele edilmesi
11.Aşağıdaki padişahlardan hangisinin Balkanlardaki siyasi olaylarla fazla ilgilendiği söylenemez?
A) Yıldırım Bayezid B) II.Murat C) II.Mehmet D) I.Murat E) Yavuz Sultan selim
12.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
A) İstanbul B) Amasra C) Rodos D) Kırım E) Azak
13.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçlerin başlaması
D)Avrupa’nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması
14. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti’nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır
15.Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kadı B)Nişancı C)Atabey D)Lala E)Beylerbeyi
16. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisine ayrıcalıklar(kapitülasyon) vermiştir?
A)Venedik B)İngiltere C)Rusya D)Fransa E)Almanya
17.Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?
A) Baharat yolunun Osmanlıların eline geçmesi
B) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
C)Suriye,Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
D)Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi
E)Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
18. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A)Kırım’ın alınmasıyla. B)İstanbul’un fethiyle.
C)Preveze Zaferiyle. D)Rumeli’ye geçilmesiyle.
E)Karesioğulları beyliğinin alınmasıyla
19. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde İstanbul ‘un Fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Edirne de dönemin en büyük topları döktürülmüştür.
B) 400 parçalık donanma oluşturulmuştur.
C)Boğazları kontrol altına almak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmıştır.
D) Avrupa devletlerinin yardımını engellemek amacıyla Balkanlara kuvvet gönderilmiştir.
E)Avrupalı devletlerden yardım alındı

20. Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde padişahtan sonra en yetkili kişi kimdir?
A)Sadrazam
B)Vezir
C)Kazasker
D)Defterdar
E)Nişancı
21.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A)Acemi ocağı B)Topçu ocağı C)Cebeci ocağı
D)Humbaracı ocağı E)Lağımcı ocağı
22. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?
A) Çaldıran Savaşı B) Turnadağı Savaşı C) Mohaç Savaşı
D) Ridaniye Savaşı E) Mercidabık Savaşı

23. İstanbul’un fethi sırasında İtalya’ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.
Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?
A) Coğrafî keşiflerin B) Rönesans hareketlerinin
C) Reform hareketlerinin D) Sanayi İnkılâbının
E) Fransız İhtilâlinin
24.Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş, fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda kalıcı hale gelmek
C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.
E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak

25.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
A)Han B)Padişah C)Şah
D)Hüdavendigar E)Sultan
26.Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
A)Üretimde sürekliliği sağlamak
B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak
C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak
D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak
E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak

27.Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
A)İtalya B)Fransa C)Almanya D)İngiltere E)İspanya

28. Kırım’ın fethinin önemini belirtiniz.
29.Mohaç Meydan savaşı hakkında bilgi veriniz.
30.Osmanlı Devleti’nin vermiş olduğu kapitülasyonlar nelerdir
31.Mercidabık ve Ridaniye savaşları hangi devletler arasında yapılmıştır
32.Rönesans ve reformu tanımlayınız.
33.Rönesansın sonuçları nelerdir.

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1.Osmanlı devletini hangi Türk boyu kurmuştur?
2.Osmanlı Devletinin kuruluşunda Ahilerin etkisi nedir?
3.ilk Osmanlı-Bizans savaşı hangisidir?
4.Orhan Bey dönemi Balkanlardaki fetihleri yazınız?
5.Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
6.Anadolu Siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım nedir?
7.Ankara savaşı kaç yılında hangi devletler arasında olmuştur?
8.fetret devri nedir?
9.Edirne-Segedin Antlaşması hakkında bilgi veriniz.
10. Kösedağ Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına kavuşan beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği’dir. Ayrıca Ana¬dolu Beylikleri Dönemi’nde, Anadolu’nun Türkleşmesi tamamlanmış ve Türk kültürü önem kazanmıştır.
Bu duruma bakılarak;
I. Anadolu’da Bizans kültürü zayıflamıştır.
II. Çok uluslu yapıya son verilmiştir.
III. Türk nüfusunun göçüne ortam hazırlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

11. Yıldırım Bayezıt’tan boşalan Osmanlı tahtı için Yıldırım’ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgalarını Çelebi Mehmet kazanmış ve tek başına Osmanlı padişahı olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır.
Bu duruma bakılarak;
I. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.
II. Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır, anlayışı terk edilmiştir.
III. Batıya doğru fetih hareketleri yavaşlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

12. Orhan Bey’in temel politikası Rumeli’ye yerleşmekti. Bu amaçla Süleyman Paşa, Rumeli’de Bolayır ve Te¬kirdağ’a kadar olan toprakları ele geçirmiş ve Karesi bölgesinden getirilen bir grup Türkmen buralara yer¬leştirilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Rumeli fetihleri kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır.
II. Bizans’ın Avrupa ile kara bağlantısı tehlikeye gir¬miştir.
III. Türkmenler etnik yapıyı değiştirmişlerdir. yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

13.Osmanlı Devletinin kısa sürede büyük bir devlet olmasını sağlayan nedenler nelerdir?

14.İstanbul’un fethinin nedenlerini yazınız?

15. İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button