Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Hemogram nedir ?
2. RBC,WBC,HGB,HCT,PLT,MCV,MCH,MCHC ?
3. Polisitemi ve anemi nedir?
4. Eritrosit sayısının kadın ve erkekte normal değerleri nelerdir?
5. Oksihemoglobin ve karbaminohemoglobin terimlerini açıklayınız.
6. Normal HGB değerleri erkek ve kadında nedir ?
7. Hemotokritin tanımını yaparak erkek/kadın N.D. yazınız.
8. Trombositemi ve trombositoz terimlerini açıklayınız.
9. Makrositer ve mikrositer anemi nedir açıklayınız.
10. Kanda normal PLT değeri nedir?
11. Sedimantasyon hızı nedir?
12. Kanama ve pıhtılaşma zamanlarının tanımlarını yapınız.
13. Protrombin zamanı ölçümü neyi gösterir?
14. A PTT nedir?
15. Ekstrensek-intrensek pıhtılaşma nedir?
16. Kan grubu bilinmeyen bir hastaya cross-match işlemi yapılmadan verilecek en uygun eritrosit süspansiyonu hangisidir?
17. Plazma ihtiyacı olan bir hastaya KG bilinmiyorsa hangi kan grubundan plazma verilmelidir?
18. Rh faktörü nedir ? Eritroblastosis fetalisi tanımlayınız.
19. Hipotalamus aracılığı ile hipofiz ön lob ve hipofiz arka lobdan salgılanan hormonlar nelerdir ?
20. Tiroid bezi hormonları nelerdir? Görevlerini yazınız.
21. Kalsitonin ve parathormon vücutta daha çok hangi doku üzerinde etkilidir? Bu doku üzerindeki etkilerini yazınız.
22. Böbreküstü bezinden salgılanan hormonlar ve görevleri nelerdir?
23. Pankreas hormonları ve görevlerini yazınız.
24. Kanda tümör markırlarını sınıflandırarak birer örnek yazınız.
25. Hiperlipidemi-hipolipidemi nedir?
26. Kolesterolu tanımlayınız, özelliklerini yazınız.
27. Lipoprotein nedir? Plazmada bulunan lipoproteinleri yazınız. Görevlerini açıklayınız.
28. Trigliserid nedir, kolesterolden farkı nedir?
29. K an lipitlerinin normal değerlerini yazınız.
30. Hiperlipidemi ,hipolipidemi terimlerini açıklayınız.
31. Kalp hastalıkları,KC hastalıkları, Kemik hastalıkları ve pankreas hastalıklarının tanısında kullanılan testler nelerdir?
32. Ekstasellüler sıvıda potasyum neden önemlidir?
33. Elektrolit deyince neyi anlıyoruz, elektrolitlerin fonksiyonlarını yazınız.
34. Kanda bulunan ve çok önemli olan 4 tane elektroliti yazınız.
35. Ekstasellüler sıvınınkatyonu hangi elektrolittir? Görevini yazınız.
36. Hipernatremi-hiponatremi nedir?
37. Hiperkalemi-hipokalemi nedir?
38. Bikarbonat iyonlarının kandaki görevini yazınız.
39. Parsiyel oksijen basıncı nedir?
40. Kanın normal Ph aralığı nedir?
41. Kan gazları analizinde ölçülen parametreler nelerdir?
42. Metabolik asidoz- alkaloz nedir?
43. Solunumsal asidoz- alkaloz nedir?
44. Asidoz-alkaloz nedir?
45. Hipoksemi nedir?
46. Üre,üremi,üre klirensi terimlerini açıklayınız.
47. Kreatinin klirensi terimlerini açıklayınız.
48. Dışkı bazı durumlarda yeşil renkli olur,sebebini açıklayınız.
49. Bilirubin nedir,nasıl oluşur?
50. Ankonjuge ve konjuge bilirubin nedir,tanımlayınız.
51. Hiperbilirubinemi nedir?
52. Sarılık çeşitlerini anlatarak yazınız.
53. Ankonjuge ve konjuge hiperbilirubinemi nedir,anlatınız.
54. Bebeklerde fizyolojik sarılığı anlatınız.
55. ‘’Lomber ponksiyon’’ nedir?
56. Kan beyin bariyeri nedir?
57. BOS ‘da kırmızı – kahverengi arası mat renk neyi ifade eder?
58. BOS ‘ da gri-yeşil renk neyi ifade eder?
59. Akut meningitis’ de BOS , hemorajilerde BOS nasıl görünür?
60. BOS ‘da meningitis, ensafalitis gibi iltihabi hastalıklarda artan protein nedir?
61. Transuda- eksuda farkları nelerdir?
62. Eksudaların pıhtılaşma sebebi nedir?
63. Transuda- eksuda da kırmızı ve beyaz-gri renkler neyin göstergesidir?
64. Torasentez- parasentez nedir?
65. Plevra sıvısının artışında transuda sebepleri ve eksuda sebeplerini yazınız.
66. Periton sıvısının artışında transuda sebepleri ve eksuda sebeplerini yazınız.
67. Peritonitis, punksiyon sıvıları terimlerini açıklayınız.
68. Beyin basıncı nasıl ayarlanır?
69. Eksuda sıvısının kokulu olmasının sebebi nedir?

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Dört tane biyolojik materyal yazınız.
2) Biyokimyasal analizler kaça ayrılır,isimlerini yazıp, birer örnek veriniz.
3) Lab. Kullanılan 4 adet araç gereç yazınız.
4) İdrar oluşum evrelerini yazarak açıklayınız.
5) Nefronlar kaç kısımdan oluşur, her bir kısmın ismini yazarak, görevlerini açıklayınız.
6) İdrarda bulunması normal olan 4 adet organik bileşik yazınız.
7) İdrarda patalojik olarak bulunan dört bileşik yazınız.
8) İdrarda bulunması normal olan 4 adet inorganik bileşik yazınız.
9) İdrar uzun süre uygunsuz şartlarda bekletilirse neler olabilir yazınız.
10) Kateterle idrarın toplandığı iki durum yazınız.
11) Spot idrar nedir? Daha çok hangi analizler için kullanılır?
12) İdrar hangi fiziksel özellikler yönünden incelenir?
13) Poliüri, oligüri, anüri, disüri terimlerini açıklayınız.
14) Hematüri ve hemoglobinüriyi tanımlayarak, lab. ortamında bunları birbirinden nasıl ayırt edebileceğimizi anlatınız.
15) Piüri nedir? Piüri çeşitlerini yazınız.
16) Hematüri çeşitlerini yazınız.
17) Patalojik hematüri nedenlerini yazınız.
18) İdrarda bulunabilecek hücreleri yazınız.
19) Proteinüri nedir? Çeşitlerini yazarak açıklayınız.
20) Bence-Jones proteini idrarda hangi durumlarda görülür,biyokimyasal tayini nasıl yapılır.
21) İdrarda glikoz tespiti yapılan 2 test adı yazınız.
22) Kan hücrelerini yazarak görevlerini kısaca açıklayınız.
23) Kanın görevleri nelerdir?
24) Lökopeni, lökositoz, sedimantasyon, hemoliz terimlerini açıklayınız.
25) Serum ve plazma arasındaki farkı açıklayınız.
26) Hemogram bakmak istersek hangi renk kapaklı tüpe kan almalıyız.
27) Hormon, enzim, glikoz, protein analizleri yapılacaksa hangi renk kapaklı tüplere kan alınabilir?
28) Kan analizleri için nerelerden kan alınır?
29) Antikoagulan meddelerden EDTA ve Heparin farkını açıklayınız.
30) Normal açlık kan glikoz düzeylerini yetişkin ve çocuklar için yazınız.
31) Böbreklerin kan glikoz düzeyini düzenlemedeki görevlerini yazınız.
32) Kan glikozunu düzenleyen en önemli iki hormonu yazıp,görevlerini ve nerden salgılandıklarını anlatınız.
33) Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra 2 saat içinde kan glikozumuzdaki değişiklikleri yazınız.
34) Hiperglisemi ve hipoglisemi terimlerini açıklayınız.
35) Hiperglisemiye sebep olabilecek durumları yazınız.
36) Diabates Mellitus (DM) nedir?
37) TİP 1 ve TİP 2 diyabeti açıklayınız.
38) Karbonhidrat metabolizmasında emilim bozukluğuna yol açabilecek durumları açıklayınız.
39) DM tanısı için yapılması gereken 2 adet kan analizi ismi yazınız.
40) Kan plazma veya serumunun total protein düzeyi ortalama nekadardır?
41) Disproteinemi, hiperproteinemi, hipoproteinemi, paraproteinemi terimlerini açıklayınız.
42) Plazma proteinleri nelerdir?
43) Kan plazmasının en yaygın proteini hangisidir, damar tıkanıklığını nasıl önler?
44) Globulinler kaça ayrılır, hastalıklarda bağışıklık sağlayan savunma maddelerini hangisi yapar?
45) Pıhtılaşma olayında rol oynayan plazma proteinini yazarak,pıhtılaşma şemasını çiziniz.
46) Kan glikoz seviyesini azaltıcı etki gösteren hormon nedir?
47) İnsanda damarda dolaşan kanın pıhtılaşmasını engelleyen maddenin adını yazınız.
48) Kanın onkotik basıncının bağlı olduğu proteini yazınız.
49) Hemşire ve sağlık personeli kişisel güvenlik önlemini nasıl alabilir?
50) Hemostaz sırayla 4 mekanizma içerir bunları açıklayınız.
51) Kanın pıhtılaşmasında görev alan iki iyonun adını ve görevini yazınız.
52) Anneden plasanta aracılığı ile bebeğe geçen gamaglobülin hangisidir?
53) Anne sütüyle bebeğe geçen gamaglobülin hangisidir?
54) Yağlar albümine bağlı taşınmasaydı neler olurdu? Anlatınız.
55) Normal ve bozulmuş OGTT ne demektir?
56) DM tanısını hangi kriterlere göre veririz?
57) Glikohemoglobin nedir? Normal değeri nedir?
58) Bebeklere doğar doğmaz neden K vit. iğnesi yapılır? Açıklayınız.
59) K vitamininin pıhtılaşmadaki görevini açıklayınız.
60) Sarılık çeşitlerini yazarak açıklayınız.
61) Direkt ve indirekt bilirubini açıklayarak farklarını yazınız.
B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
1. ( )İdrarda protein bulunması proteinüri olarak adlandırılır.
2. ( )İdrar uzun süre uygunsuz şartlarda bekletilirse bakteri sayısı azalır.
3. ( )Rutin kan analizleri için genellikle venden alınan kan tercih edilir.
4. ( )Hemoliz lökositlerin parçalanması olayıdır.
5. ( )İnsülin kanda glikoz düzeyini düşürür.
6. ( )Hiperglisemi kan glikoz değerinin düşük olmasıdır.
7. ( )HEPARİN antikoagulan bir maddedir.
8. ( ) Rutin idrar analizleri için spot idrar kullanılır.
9. ( )Globulin pıhtılaşmadan sorumlu plazma proteinidir.
10. ( )Lökosit vücudu savunmadan sorumlu bir kan hücresidir.
11. ( ) Eritrositlerin çökme hızı sedimantasyon olarak adlandırılır.
12. ( ) Glukagon kanda glikoz düzeyini düşürür.
13. ( )Tıp II diyabet erişkin başlangıçlıdır.
14. ( ) Böbrekte süzülme hızı kan basıncıyla ters orantılıdır.
15. ( ) Arteriyel kan kan gazları incelemesi için alınır.
16. ( ) Hiperproteinemi kanda protein bulunmamasıdır.
17. ( ) EDTA antikoagulan bir maddedir.
18. ( ) Rutin idrar analizleri için spot idrar kullanılır.
19. ( ) Globulin pıhtılaşmadan sorumlu plazma proteinidir.
20. ( ) Lökosit vücudu savunmadan sorumlu bir kan hücresidir.

C. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
1. …………..kullanımı hipoglisemiye sebep olur.
2. Stres durumunda salgılanan ………………kan glkoz düzeyini yükseltir.
3. Hipoglisemi açlık kan glikoz düzeyinin ………..’nin altına düşmesidir.
4. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ……..’de asidik ortamdan dolayı duraksar.
5. …………..kanın yapısında bulunan en küçük hücrelerdir.
6. Kan organizmada kapalı kanallarda dolaşan bir …………’dur.
7. …………plazmanın organik bileşenlerindendir.
8. Yemekten …………sonra kan glikozu açlık düzeyine iner.
9. ………plazmanın inorganik bileşenlerindendir,
10. Hormonal bozukluklar,…………….hiperglisemiye sebep olabilir.
11. …………..kullanımı hipoglisemiye sebep olur.
12. Stres durumunda salgılanan ………………kan glkoz düzeyini yükseltir.
13. Hipeglisemi açlık kan glikoz düzeyinin ………..’nin üzerine çıkmasıdır..
14. Karbonhidratların kimyasal sindirimi …………………….’da başlar.
15. …………..kanın yapısında bulunan en küçük hücrelerdir.
16. Kan organizmada kapalı kanallarda dolaşan bir …………’dur.
17. …………plazmanın organik bileşenlerindendir.
18. Yemekten …………sonra kan glikozu açlık düzeyine iner.
19. ………plazmanın inorganik bileşenlerindendir.
20. Hamilelik,…………………….hiperglisemiye yol açabilir.
D. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1) Yetişkin sağlıklı bir bireyin ortalama plazma protein düzeyi doğru olarak hangi şıkta verilmiştir?
a)36 g/dl b) 7 g/dl c)1 g/dl d) 66 g/dl e) 87 g/dl
2) Pıhtılaşma olayında rol oynayan plazma proteini hangisidir?
a) Gamaglobülinler b)Fibrinojen c)Albümin d)Alfaglobülinler e)Betaglobulinler

3) Albümin nerede üretilir?
a)Böbrek b)Kalp c)Mide d)Karaciğer e)Kas
4) Aşağıdakilerden hangisi idrarda bulunabilecek hücrelerden değildir?
a)Lökosit b)Eritrosit c)Epitel hücreleri d)Silindir hücreleri e)Kolesterol
5)Yetişkin sağlıklı bir bireyin açlık kan glikoz düzeyi doğru olarak hangi şıkta verilmiştir?
a) 200-1000 mg/dl
b) 4-8 mg/dl
c) 20-50 mg/dl
d) 70-110 mg/dl
e )150-240 mg/dl
6) Kan sayımı yapılacaksa kan numunesi hangi renk kapaklı tüpe alınmalıdır?
a) Mor kapaklı b) Siyah kapaklı c) Sarı kapaklı d) Pembe kapaklı e) Kırmızı kapaklı
7)Beyin enerji kaynağı olarak hangisini kullanır?
a)Amino asit b) Glikoz c) Yağ asidi d) Sodyum e)Ürik asit
8) Antikor üretiminden sorumlu globülin aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Gamaglobülinler b)Fibrinojen c)Albümin d)Alfaglobülinler e)Betaglobulinler

E. Aşağıdaki şemada boşlukları doldurunuz.

BİOKİMYASORUSU

 

1 YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.

• ( ) Oda sıcaklığında uzun süre bekleyen idrarda glikoz miktarı azalır.
• ( ) Enjektörler kullanıldıktan sonra iğne uçlarının plastik iğne kutusuna atılması gerekir.
• ( ) Tıbbi atıkları toplayan hastane elemanlarının koruyucu aşılarının yapılması gerekir.
• ( ) Kırmızı renkli idrar hepatitlerde bilirubin artışına bağlı olarak görülür.
• ( ) Poliüride idrar dansitesi yükselir.
• ( ) Postrenal proteinüri böbrek taşlarının böbrekte ortaya çıkardığı tahribatlar sonucunda ortaya çıkar.
• ( ) Böbrekte süzülen kanda vücut için gereksiz maddeler idrarla dışarı atılır.
• ( ) Böbreğin en küçük fonksiyonel ünitesi glomeruluslardır.
• ( ) Benedict metodu idrarda glikoz miktarının tayininde kullanılır. ( ) Numune toplamada kullanılacak malzeme temiz olmalıdır.
• ( ) Oda sıcaklığında uzun süre bekleyen idrarda bakteri üremez.
• ( ) Plazma +4 derecede ağzı kapalı bir gün bekletilebilir.
• ( ) Hemşire ve laboratuvar personelinin aşılanmasına gerek yoktur.
• ( ) Oligüri durumlarında dansite düşer.
• ( ) Böbreklerde idrar oluşumu ile vücutta asit-baz dengesi de sağlanır.
• ( ) Kan tüpünün üzerinde TC NO, ad-soyad mutlaka olmalıdır.
• ( ) Böbreğin en küçük fonksiyonel ünitesi nöronlardır.
• ( ) Evsel atık ile tıbbi atık poşetlerinin ayrı olması gerekir.

B. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
• ……….. testi ile idrarda protein tayini yapılır.
• Kalıcı flora bakterilerini sayısını azaltmaya yönelik el yıkama……………el yıkamadır.
• İdrarda bol miktarda hemoglobin görülmesi ……… ………….. olarak adlandırılır.
• ………………ve ……………. idrarda patalojik olarak bulunan organik bileşiklerdir
• Böbrekteki süzülme hızı ….…….basıncı ile doğru orantılıdır.
• Fenil ketonürili çocuların idrarı ………..gibi kokar.
• İdrarda ……………hücrelerinin fazla olması ve bol miktarda …………bulunması idrara bulanıklık verir.
• Fehling testi bir ………………..analiz çeşididir.
• İdrarda bol miktarda eritrosit görülmesi………….. olarak adlandırılır.
• ………………ve ……………. idrarda patalojik olarak bulunan hücrelerdir.
• İdrar kültürü için ………..idrar kapları kullanılmalı.
• Diabetes mellitus hastalarında idrar…………kokar.
• İdrarda ……………hücrelerinin fazla olması idrara sütümsü bir bulanıklık verir.
• Normal yetişkin bir erkeğin günlük olması gereken idrar miktarı ……….ile…………ml arasındadır.
• Nefritis , pyelonefritis ve glomerulonefritis durumlarında …………..proteinüri görülür..
• Rosin testi ……………da……………..tayini için kullanılır.
• Normal yetişkin bir kadının günlük olması gereken idrar miktarı ……….ile…………ml arasındadır.
• Konvilziyonlarda ……………..proteinüri görülür.
• İdrarda kemik iliğinin kötü huylu tümörlerinde
………….. – …….… proteini görülür.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerin hangisi idrarda artış gösterince idrarın pis kokmasına sebep olur ?

A) Protein
B) Ürik asit
C) Üre
D) Amonyak
E) Sodyum

2. Aşağıdakilerden hangisinde böbrekte yararlı maddeler geri emilir?

A) Böbrek üstü bezi B) Glomerulus C) Tubulus
D) Üreter E)Bowman kapsülü

3. Normal idrar pH’sı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)4.5-6.0 B) 5.5-6.5 C) 6.5-7.0
D) 7.0-8.5 E) 7.5-9.5

4. Aşağıdakilerden hangisi idrarda bulunan patalojik maddelerden değildir?

A)Proteinler B) Keton cisimleri C) Üre
D) Hemoglobin E) Glikoz

5. Uzun süre uygunsuz şartlarda bekletilen idrarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şekilli elemanlar (eritrosit vb.) varsa parçalanmaz
B) İdrarın pH’sı asit ise alkali olur
C) Bakteri varsa çoğalır
D) İnorganik maddeler çökelir ve tortu oluşur
E) Glikoz varsa azalır

6. Aşağıdakilerden hangisi idrarın dansitesinde azalmaya yol açar?
A) Ateş
B) Dehidrasyon
C) Sıvı alımında azalma
D) Parenteral sıvı tedavisi
E) Ağır yanıklar

7. Aşağıdaki idrar numunelerinin hangisiyle rutin idrar analizleri yapılır?

A) Spot idrar
B) 24 saatlik idrar
C) İki veya üç kap idrar
D) Kateter ile idrar alma
E) Gece idrarı

8. İdrarda G melin testi ile aşağıdakilerden hangisinin tayini yapılır?

A) BOS
B) Protein
C) Glikoz
D) Bilirubin
E) Ürobilinojen

9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinden önce eller yıkanmalıdır?

A) Hasta ile temas
B) Her türlü invaziv girişim
C) İlaçların hazırlanması
D) İşten ayrılma
E) Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisinde böbrekte süzülme işlemi gerçekleşir?

A) Böbrek üstü bezi B) Glomerulus C) Pelvis
D) Üreter E)Bowman kapsülü
11. Nefronlar kaç kısımdan meydana gelir?

A)4 B) 1 C) 2
D) 3 E) 7

12. Aşağıdakilerden hangisi idrarda bulunan patalojik bir maddedir ?

A)Protein B) Üre C) Amonyak
D) Enzim E) Ürik asit

13. Uzun süre uygunsuz şartlarda bekletilen idrarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bakteri varsa azalır
B) Glikoz varsa çoğalır
C) Şekilli elemanlar (eritrositler vb.) varsa parçalanır
D) İdrarın pH’sı asit ise daha da düşer
E) İdrarın rengi sarıdan yeşile döner

14. Aşağıdakilerden hangisi idrarın pH’sında azalmaya yol açar?
A) Açlık
B) Diyette aşırı meyve-sebze tüketimi
C) Aşırı alkali madde tüketimi
D) Metabolik alkalozis
E) Tokluk
15. Bakteriyel analiz için idrar yollarının tıkandığı durumlarda ilgili hekimce alınan idrar örneği aşağıdakilerden hangisidir?

F) Spot idrar
G) 24 saatlik idrar
H) İki veya üç kap idrar
İ) Kateter ile idrar alma
J) Gece idrarı

16. Esbach testi ile aşağıakilerden hangisinin idrarda tayini yapılır?

F) BOS
G) Protein
H) Glikoz
İ) Bilirubin
J) Ürobilinojen
D. Aşağıda verilenleri uygun karşılıkları ile yerleştirip kutucuklara yazınız.
A.

I. Anüri
II.Glikozüri
III.Sarımsı-kahverengi idrar
IV.Ehrlich testi
V. İdrarda protein aranması

a. Safra ile ilgili rahatsızlıklarda
b. Böbreğin idrar yapamaması
c. İdrarda glikoz olması
d. Isı ile koagulasyon yöntemi,kimyasal maddelerle denatürasyon
e .Ürobilinojen

I II III IV V

B.
I. Poliüri
II. Hemoglobinüri
III.Çay rengi idrar
IV.Ürokrom
V. Osteokarsinom

a. Bence-Jones proteini
b. İdrarda hemoglobin olması
c. İdrarda bilirubin olması
d. Günlük ortalama idrar miktarının olması gerekenden çok olması
e. İdrara rengini veren pigment

I II III IV V
F. Laboratuvar malzemelerinin en önemlilerinin şekil ve isimleriyle bilelim
E. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.(12 puan)

1.Sıcak havalarda böbrekte idrar yapımı ne yönde olur sebebini açıklayınız?
2.Laboratuvar içinde görev yapan personelin alması gereken bariyer önlemlerini yazınız
3.Soğuk havalarda idrar yapımı ne yönde olur sebebini açıklayınız?
4.Biyolojik materyallerden dört tanesini yazınız.
5.Labaratuvarda kullanılan araç gerçlerden 4 tane yazınız.
6.Biyolojik materyallerden 4 tanesini yazınız
7.Biyokimyasal analizler kaç grupta incelenir isimlerini yazıp birer örnek veriniz
8.İdrar oluşum evrelerini yazarak açıklayınız.
9.Hematüri ve hemoglobinüriyi açıklayarak ikisini birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi anlatınız.
10.Bence-Jones Proteini hangi durumlarda idrarda görülür, bu proteinin tayini idrarda ne şekilde yapılır? (10 puan

DMCA.com Protection Status
Call Now Button