Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

 

 

2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1. Bağışıklanma kaça ayrılır isimlerini yazarak açıklayınız.
2. Salgın çıkmadan önce alınacak kişiye yönelik tedbirler nelerdir? Yazınız.
3. Sağlık eğitiminin amacı nedir? Açıklayınız.
4. Sağlık eğitimi çalışmaları kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

5. Aşağıda verilen tabloda verilenlere göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.

soru5epidemiyoloji
Hizmet
Toplumun sağlık sorunlarını belirlemek, bunları önlemek, ortadan kaldırmak; toplumun sağlık düzeyini yükseltmek
Temel Bilimler
Tanı Yöntemleri
Kurumsal (hastane vb.)
Tıbbi
Cerrahi
İlgili bilimler

6. Bir salgın incelenmesinde takip edilmesi gereken basamaklar nelerdir? Sırasıyla yazınız.

7. Aşağıda verilen bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolü için temel stratejiler tablosunu verilenlere göre doldurunuz.

soru7epidemiyoloji

 

8. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta neler yapılmalı? Yazınız.

9. Bulaşıcı hastalıklardan, salgınlardan korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? 5 tanesini yazınız.

10. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

11. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta kullanılan üç temel yöntem nedir? Yazınız.

12. Enfeksiyon hastalıklarında bulaşmayı ve salgınları önlemek için bulaşma yollarına yönelik önlemler nelerdir? Yazınız.

13. Dezenfektan nedir? Dezenfeksiyon işlemi ve dezenfektan madde ile ilgili temel ilkeler nelerdir? Yazınız.

14. Sağlam kişilerin yiyecek ve içeceklerinin, kullandıkları maddelerin enfeksiyon etkenini taşımasını ve bulaştırmasını önlemeye yönelik yapılan uygulamalar nelerdir? Yazınız.
15. Aşağıda verilen hastalıkları ait oldukları hastalık grubu ile eşleştiriniz.
1 Kolera                                                                 A Grubu
2 Lepra                                                                  B Grubu
3 Entamoeba Histolytika                                       C Grubu
4 Çiçek                                                                  D Grubu

16. Kaynağa yönelik tedbirler nelerdir? Yazınız.

17. Enfeksiyonlarla savaş için geçerli olan genel uygulamalar nelerdir? Yazınız.

18. Üst solunum yolu enfeksiyonları, virütik enfeksiyonlar ve bakteriyel hastalıklara 3’er örnek veriniz.

19. Verilerin genel özelliklerini yazınız.

20. Aşağıda verilen epidemiyolojik terimlerle açıklamalarını eşleştiriniz

(…….) Endemi                                    A      Bir hastalık ya da enfeksiyonun çocukluktan başlayarak o toplumun büyük çoğunluğunu etkilemesidir.

(…….) Hiperendemi                            B     Bir toplumda ya da coğrafik bölgede bir hastalığın beklenenden fazla sayıda görülmesidir.

(…….) Holoendemik                           C     Hastalık prevalanslarının en düşük olduğu zamanlar arasındaki süredir.

(…….) Epidemi                                   D     Bir hastalık ya da enfeksiyonun belli bir bölgede sürekli ve yerleşik olarak bulunmasıdır.

(..…..) Epidemik Eğri                           E     Sürekli bir bulaşma ortamının olmasıdır.

(…….) Epidemiyolojik Yıl                     F     Herhangi bir hastalığa yakalananların sayısını, belirli  sürede aylara, yıllara göre gösteren eğrilere denir.

21. Aşağıda verilen kavram haritasını uygun biçimde doldurunuz.

soru21epidemiyoloji

22. Hangi konularda biyoistatistikten yararlanır?

23. Biyoistatistiğin amaçlarını yazınız.

24. Sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin kullanım alanlarını yazınız.

25. Aşağıda veri toplama ve değerlendirme döngüsü verilmiştir. Döngüdeki yerleri doğru biçimde doldurunuz.

soru25epidemiyoloji

26. Aşağıda verilen kavram haritasını uygun biçimde doldurunuz.

soru26epidemiyoloji

27. Verinin özelliklerini etkileyebilecek etmenler kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

28. Veri toplayan personelin kişisel özellikleri nelerdir? Yazınız.

29. Veri kaynağı ile ilgili etmenler nelerdir? Yazınız.
30. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Bir hastalık ya da enfeksiyonunun belli bir bölgede sürekli ve yerleşik olarak bulunmasına endemi (salgın) denir.
2. ( ) Bir toplum ya da coğrafik bölgede bir hastalığın beklenenden az sayıda görülmesine epidemi denir.
3. ( ) Salgın oluşumunda toplumdaki duyarlı kişilerin sayısı ve etkenin enfeksiyon oluşturabilme dozu büyük önem taşır.
4. ( ) Tek kaynaklı epidemiler, gelişmekte olan ülkelerde fazla görülmez.
5. ( ) Epidemik eğriler hastalıkların mevsimlerle ilişkisini görmede etkili değildir.
6. ( ) Doğrudan bulaşmada aracı bir vektöre ihtiyaç vardır.
7. ( ) Hastalıkların bir canlıdan diğerine yayılımına neden olan eklem bacaklılara vektör denmektedir.
8. ( ) Hava yolu ile bulaşan hastalıklar, hızlı yayılma göstermez.
9. ( ) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar dört grupta incelenir.
10. ( ) Kızamık A grubu bildirimi zorunlu hastalıklardandır.

11. ( ) Vektörlerin üreme yerlerine Jit denir.
12. ( ) Vektörler, çok hızlı üreyemediklerinden kendilerini yok etmek üzere hazırlanan insektisitlere kolayca direnç gösterebilir.
13. ( ) Hava yolu ile bulaşan hastalıklardan ülkemiz için sorun olanların en önemlilerinden biri tüberkülozdur.
14. ( ) Dezenfektan maddelerden fiyatı yüksek olanlar tercih edilmelidir.
15. ( ) İzolasyon genelde dolaylı bulaşmayı önlemek amacıyla uygulanır.

31. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Bir toplum ya da coğrafik bölgede bir hastalığın beklenenden fazla sayıda görülmesine …………. denir.
2. Toplumun bir hastalığa karşı bağışıklık durumu, hastalığın salgın yapabilme olasılığı, ………………… le belirlenir.
3. Salgın, birkaç ülkeyi kapsıyorsa buna ………….. denir.
4. …………………….. enfeksiyon etkeninin uygun bir konakçıdan ya da rezervuardan uygun bir giriş kapısına ulaşması anlamına gelir.
5. Hastalıkların bir canlıdan diğerine yayılımına neden olan eklem bacaklılara ………… denmektedir.
6. Kısaca insan ve hayvanların aktif olarak bağışıklanmasını sağlayan antijen özelliği taşıyan maddelere ………………. denir.
7. Vektörlerin üreme yerlerine ……………… denir.
8. bir taşıyıcı araç, ya bir vektör, ya da hava yoluyla enfeksiyonların rezervuardan sağlam konakçıya taşınmasına ………………… ……………….. denir.
9. Enfeksiyon etkeninin uygun bir konakçıdan ya da rezervuardan uygun bir giriş kapısına ulaşmasına ………………….. ………………. denir.
10.Herhangi bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve bilgiye ……………………. denir.
11. Belirli bir olayın gözlemlenmesi sonucu, onun büyüklüğü, dağılımı ve özellikleri hakkında elde edilen rakamlara ………………….. denir.
12. Kısa zaman diliminde ortaya çıkan değişikliklere ………………. …………….. ………… denir.
13. Sağlık olaylarının uzun zaman içinde gösterdikleri değişikliklere ……………… ………… denir.
14. Herhangi bir konuda bilgi edinme ihtiyacı karşısında toplum içinde, klinik veya laboratuarda ya da kayıtlar üzerinde yapılan çalışmalara ……………………….. denir.
15. Ortak özellik taşıyan ve bir süre izlenen insan grubuna ……………… denir.

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

page0001

page0002

page0003

page0004

page0005

page0006

page0007

page0008

DMCA.com Protection Status
Call Now Button