Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

10. SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Nötralleşme tepkimesi nedir? Kısa cümlelerle örnekler vererek açıklayınız.
2. Sanayide sıkça kullanılan asitleri depolarken nelere dikkat etmek gerekir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
3.Asitlerin ve bazların çevreye verebileceği zararları yazınız.
4.Bazı temizlik malzemelerini birbirleriyle karıştırmak neden tehlikelidir? Örnek vererek açıklayınız.
5.Sodyum iyonu içeren tuzların genel özelliği nedir? Örnek vererek açıklayınız.
6.Sodyum iyonu içeren tuzlardan hangisi ya da hangileri sağlık alanında kullanılır?
7.Alaşım nedir?Örnek vererek açıklayınız.
8. Bir çözeltinin doymuş olup olmadığını nasıl anlarsınız?
9.Dağılan ve dağıtan fazına bağlı olarak heterojen karışımlar kaç gruba ayrılır? Birer örnekle açıklayınız.
10.220g suda 55g NaCl katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini kütlece yüzde olarak hesaplayınız .
11.200 mL eterde 20g nişastanın çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini kütlece ve hacimce hesaplayınız.(deter= 0,7g mL-1)
12.Derişimi kütlece %59 olan etil alkol –su çözeltisinin derişimini hacimce yüzde olarak hesaplayınız .
(dsu=1 g/mL, detil alkol =0,8 g/ Ml)
13.30 g şekerin 170 g suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini kütlece yüzde olarak hesaplayınız.
14. Koagülan nedir? Bir örnek vererek açıklayınız .
15. Tuz , şeker ve kumdan oluşan bir karışım bileşenlerine nasıl ayrılabilir ?Ayırma işleminde kullanılan her bir yöntemin , maddelerin hangi özelliğine dayandırılarak geliştiğini belirtiniz.
16. Etil alkol , zeytin yağı ve sudan oluşan bir karışım bileşenlerine nasıl ayrılabilir ?Ayırma işleminde kullanılan her bir yöntemin , maddelerin hangi özelliğine dayandırılarak geliştiğini belirtiniz
17. Homojen ve heterojen karışımlar nasıl ayırt edilebilir?
18.Süspansiyon olarak sınıflandırılan karışımlara günlük hayattan örnekler vererek açıklayınız.
19. Emülsiyon olarak sınıflandırılan karışımlara günlük hayattan örnekler vererek açıklayınız.
20.Derişimi kütle / hacimce % 40 olan 250 Ml şekerli suda kaç gram şeker bulunur?

1. HCI(suda) + NaOH(suda) → X(suda) + H2O(s)
tepkimesinde oluşan X bileşiği ile ilgili;
I. Nötrleşme ürünüdür.
II. Yaygın adı sodyum klorürdür.
III. Yollarda buzlanmaya karşı kullanılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2. Kimyasal formülü KNO3 olan bileşik ile ilgili;
I. Yemeklerin tatlandırılmasında kullanılır.
II. Yaygın adı güherçiledir.
III. Kibrit yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve II

3. Na2CO3 bileşiği ile ilgili;
I. Tuz sınıfı bileşiktir.
II. Sulu çözeltisinde Na+ ve CO32- iyonları bulunur.
III. Cam imalatında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

4. Tuzların özelliklerine ilişkin;
I. Asit-baz tepkimeleri sonucunda oluşabilirler.
II. Tümünün sulu çözeltisi nötr özellik gösterir.
III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III

5. NaHCO3 bileşiği ile ilgili;
I. Yaygın adı kabartma tozudur.
II.Yangın söndürme tüplerinde kullanılır.
III. Gıda sanayisinde kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda yaygın adları verilen maddelerden hangisi tuz değildir?
A) Şap
B) Nişadır
C) Güherçile
D) Sud kostik
E) Çamaşır sodası

7. NH4CI bileşiği ile ilgili;
I. HCI asidi ile NH3 bazının tepkimesinden elde edilebilir.
II. Yaygın adı nişadır olarak kullanılır.
III.Tuzun ismi amonyum klorür dür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

8. Sodyum bikarbonat tuzu ile ilgili;
I. Yaygın adı kabartma tozudur.
II. Mide yanmalarında kullanılır.
III. Gübre yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

9. Kimyasal formülü KAI(SO4)2.12H2O olan bileşik ile ilgili;
I. Yaygın adı şap olarak bilinir.
II. Gübre sanayisinde kullanılır.
III. Tuz sınıfındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin sudaki çözünme tepkimesi yanlıştır?
A) AI2(SO4)3(k) + su → 2AI3+(suda) + 3SO42-(suda)
B) NaHCO3(k) + su → Na+(suda) + HCO3-(suda)
C) (NH4)3PO4(k)+ su → 3NH4+(suda) + PO43-(suda)
D) KNO3(k) + su → K3+(suda) + 3NO-(suda)
E) NaCI(k) + su →Na+(suda) + CI-(suda)

11. Madde Kullanım alanı
I. HNO3 Tarımda ilaçlamada
II. H2SO4 Gübre üretiminde
III. HCl Ev temizliğinde
IV. HF Cam ya da porselen malzemeleri aşındırmada
V. Ca(OH)2 İnşaatlarda bağlayıcı olarak
Yukarıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır?

12. Asit Yaygın adı
I. HNO3 a. Zaç yağı
II. H2SO4 b. Kezzap
III. HCl c. Tuz ruhu
Yukarıda bazı önemli asitler ve yaygın adları verilmiştir.
Buna göre, doğru eşleştirme nasıldır?

13 .H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) → X(suda) + H2O(s)
tepkimesinde oluşan X bileşiği ile ilgili;
I. Nötrleşme ürünüdür.
II. Sulu çözeltisinde Na+ ve SO42- iyonları bulunur.
III. Cam imalatında kullanılır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?

14.I. Na2CO3
II. KAI(SO4)2.12H2O
III. (NH4)3PO4
IV. NaCI
V. KOH
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi tuz sınıfı bileşiklerdendir?

DOĞRU YANLIŞ( Doğru olanların yanına D , yanlış olanların yanına Y yazınız.)
1. Asitli yiyecekler diş çürümelerine sebep olur.
2. Asit ve baz içeren şişeler kapalı ve etiketlenmiş olmalıdır.
3. Sirkenin kimyasal formülü CH3OH’tır.
4. H3PO4 maddesi fosforlu gübrelerin üretiminde kullanılır..
5. Aşırı kullanılan gider açıcılar evlerin tesisatına zarar verir.
6. Evsel temizlik maddeleri sindirim sistemini tahriş edebilir, gözde ve ciltte yanıklara yol açabilirler.
7.NH4NO3, HNO3, KOH, Na2SO4 ve CaCO3 bileşiklerinden …………….tanesi tuz sınıfındadır.
8. Kuvvetli asitler ve bazlardan oluşan tuzlara………….…tuzlar denir.
9..KAI(SO4)2.12H2O tuzunun yaygın adı ……..….. tır.
10. HCI asidi ile NaOH bazı karıştırıldığında oluşan tuzun yaygın adı ………………….…… tuzudur.
11. 2NaOH(suda) + H2CO3(suda) →X(suda) + H2O(s) tepkimesine göre oluşan X bileşiğinin formülü ………………. dır.
12. Toprakta bulunan tuzlar fiziksel olarak ……… halde bulunur.

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

Bazik maddelerin tadı ………I…….. dır/dir. Sabun ve deterjan gibi maddeler ………II………. özellik taşır. Asitler mavi turnusol kağıdını ………III…………. yapar. Bazlar ve ………….IV……….. deriyi tahriş etme özelliğine sahiptir.
Yukarıda verilen cümlede bazı yerler boş bırakılmıştır.
Aşağıdaki kavramlar boşluklara doğru olarak yerleştirilirse kaç numaralı seçenek boşta kalır?
I. asitler
II. acı
III. bazik
IV. kırmızı
V. ekşi

2. X: CO2(g) + H2O(s)→HCO–3(suda) + H+(suda)
Y: CaO(k) + H2O(s) → Ca2+(suda) + 2OH–(suda)
Z: Li2O(k) + H2O(s) → 2Li+(suda) + 2OH–(suda)
Yukarıda bazı maddelerin sulu çözeltilerindeki iyonlaşmaları verilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z’de iyonlaşmaları verilen maddelerden kaç tanesinin tadı ekşidir?

3. X ve Y çözeltilerinden birinin asit diğerinin ise baz olduğu biliniyor.
Buna göre;
I. Turnusol kağıdı batırma
II. Tadına bakma
III. Eliyle kayganlık hissi kontrolü yapma
IV. Renklerine bakma
V. Elektrik iletkenliğini ölçme
işlemlerinden kaç tanesi uygulandığında çözeltiler ayırt edilebilir?

4. K2O(k) + H2O(s) →2K+(suda) + 2OH–(suda)
SO3(g) + H2O(s) →SO42– (suda) + 2H+ (suda)
NH3(g) + H2O(s) → NH4+(suda) + OH–(suda)
Yukarıda verilen tepkimelere göre;
I. Metal oksitlerinin sulu çözeltisi baziktir.
II. Ametal oksitlerinin sulu çözeltisi asidiktir.
III. NH3 gazı suda çözündüğünde çözelti bazik olur.
yargılarından kaç tanesine ulaşılabilir?

5. – Sirkeli su
– Sabunlu su
– Limonlu su
Yukarıda verilen sıvı örnekleri ile ilgili;
I. Üçü de elektriği iletir.
II. Üçü de turnusol kağıdına etki eder.
III. Üçü de iyon içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

6.Suda aşağıda verilen iyonlardan hangisini oluşturan madde bazik özellik gösterir?
A) H+
B) NH4+
C) OH–
D) NO3–
E) HCOO–

7.Bir asit çözeltisinde aşağıdaki iyonlardan hangisi kesinlikle bulunur?
A) NH4+ B) K+ C) SO42– D) H+ E) Cl–

8.X + H2SO4 →CaSO4 + 2H2O
denkleminde yer alan X bileşiği ile ilgili;
I. Formülü CaO’dur.
II. Sulu çözeltisinde Ca2+ ve OH– iyonları bulunur.
III. Sulu çözeltisi ele kayganlık hissi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9.I. SO3
II. NH3
III. C2H5OH
IV. NaOH
Yukarıda verilen maddelerin sudaki çözeltilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İkinci ve dördüncü bileşiklerin sulu çözeltisi baziktir.
B) Birinci bileşiğin sulu çözeltisinin tadı ekşidir.
C) Tümünün sulu çözeltisi elektriği iletir.
D) Birinci bileşiğin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya
çevirir.
E) Üçüncü bileşiğin sulu çözeltisi nötr özellik gösterir.

10. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
X: Tadı ekşidir.
Y: Kırmızı turnusolun rengini maviye çevirir.
Z: Oda koşullarındaki pH değeri 7’den büyüktür.
Buna göre, X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir?
X Y Z
A) HNO3 KOH Ca(OH)2
B) HNO3 HCl KOH
C) KOH HNO3 HCl
D) KOH HCl Ca(OH)2
E) HCl NaOH HNO3
11. Aras, asitler üzerine yaptığı bir deneyde limonun tadına bakmış ve ekşi olduğunu tespit etmiştir. Aynı limon üzerine turnusol kağıdını değdirdiğinde ise mavi olan turnusol kağıdının kırmızıya dönüştüğünü görmüştür.
Buna göre, Aras’ın yaptığı deneyle asitlerin;
I. Tadları ekşidir.
II. Yediğimiz meyvelerin yapısında bulunabilir.
III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
yukarıda verilen özelliklerden hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisinde maddenin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir?

Madde Sulu çözeltinin özelliği
A) NH3 Bazik
B) H2CO3 Asidik
C) SO2 Bazik
D) Mg(OH)2 Bazik
E) CH3COOH Asidik

13. NaOH ve H2SO4 bileşikleri ile ilgili;
I. Tadları acıdır.
II. Acımsı bir tada sahip olma
III. Sulu çözeltisinin elektrik akımını iletmesi
özelliklerden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

14. N2O3(g) + H2O(s) →2H+(suda) + 2NO2–(suda)
tepkimesi ile ilgili;
I. N2O3’ün sulu çözeltisi asidik bir maddedir.
II. N2O3’ün sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
III. Tadları acıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir nötrleşme tepkimesi değildir?
A) NaOH + HNO3 →NaNO3 + H2O
B) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O
C) Ca(OH)2 + 2HCl →CaCl2 + 2H2O
D) 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 + 2NaNO3
E) KOH + HBr → KBr + H2O

16. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X ile Z nötrleşme tepkimesi verir.
– X ile Y’nin tepkimesinden tuz ve su oluşur.
Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin sınıfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
X Y Z
A) Asit Baz Baz
B) Asit Asit Baz
C) Baz Baz Asit
D) Baz Asit Baz
E) Asit Baz Asit

17. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin tepkimesi sonucu tuz oluşmaz?
A) KOH + H2SO4 →
B) NH3 + HNO3 →
C) NaOH + HCl →
D) CO2 + NaOH →
E) CH3COOH + HNO3 →

18.H2SO4’ün sulu çözeltisi ile ilgili;
I. Asit özelliği gösterir.
II. Al(OH)3 ile nötralleşme tepkimesi verir.
III. Elektrik akımını iletmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

19. Magnezya sütü doymuş bir Mg(OH)2 çözeltisidir.
Buna göre, magnezya sütü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Oda sıcaklığındaki pH değeri 7’den küçüktür.
B) Ele kayganlık hissi verir.
C) Sulu çözeltisinde Mg2+, O2– ve H+ iyonları içerir.
D) Tadı ekşidir.
E) Turnusolun rengini kırmızıya çevirir.

20. Oda koşullarında bulunan asit çözeltisi ile ilgili;
I. pH değeri 7’den küçüktür.
II. Hidrojen iyonu sayısı, hidroksit iyonu sayısından fazladır.
III. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

21. X: KOH
Y: NH3
Z: HBr
Yukarıdaki maddelerin oda koşullarındaki çözeltileri ile ilgili;
I. Z’nin pH değeri en küçüktür.
II. X ile Z’nin tepkimesinden tuz ve su oluşur.
III. X ile Y, nötrleşme tepkimesi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
22. Oda koşullarında bulunan ve pH değeri 9 olan X çözeltisine;
I. HNO3 çözeltisi
II. NH3
III. NaOH çözeltisi
yukarıdakilerden hangileri ayrı ayrı eklendiğinde nötrleşme tepkimesi gözlenir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
23. İndikatör maddeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İçine konuldukları çözeltinin pH değerine göre renk verirler.
B) İndikatör seçimi, çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğuna bağlıdır.
C) Bazı indikatörler asidik ortamda renksiz olabilir.
D) Bir indikatör olan turnusol bazik ortamda kırmızıya boyanır.
E) Metil oranj bir indikatör örneğidir.
24. Fosforik asit (H3PO4) ile ilgili;
I. Gübre sanayisinde kullanılır.
II. Nem çekici olarak kullanılır.
III. Yaygın adı sirkedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
25. Kimyasal formülü HCl olan bileşik ile ilgili;
I. Yaygın adı tuz ruhudur.
II. Tuvalet temizleyici olarak kullanılır.
III. Hidroklorik asit olarak adlandırılır.
yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar “D” yanlış olanlar “Y” ile kodlandığında doğru sıralama hangi seçenekteki gibi olur?
I II III
A) D D D
B) D Y D
C) D D Y
D) Y D D
E) Y Y D
26. I. H3PO4
II. H2SO4
III. HNO3
Yukarıdaki asitlerden hangileri gübre üretiminde kullanılır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
27. Sülfürik asit ile ilgili;
I. Suya karşı ilgisi çok yüksektir.
II. Bazı çözeltilerde kurutucu olarak görev yapar.
III. Yaygın adı zaç yağıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

28. Baz Kullanım alanı
I. NH3 Endüstride soğutucu olarak
II. NaOH Sabun yapımında
III. Ca(OH)2 Çimento yapımında
Yukarıdaki bazlardan hangilerinin kullanım alanları doğru verilmiştir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
29. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.
Buna göre, zaç yağı, sud kostik (NaOH) ve kezzap bulunan kaplara ayrı ayrı kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında turnusol kağıdının rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
Zaç yağı Sud kostik Kezzap
A) Kırmızı Mavi Kırmızı
B) Kırmızı Mavi Mavi
C) Mavi Kırmızı Kırmızı
D) Mavi Mavi Kırmızı
E) Kırmızı Kırmızı Mavi
30.Sönmüş kireç baz özelliği gösterir. Buna göre, sönmüş kirecin turnusolda yaptığı renk değişikliğini aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A) Kezzap
B) Sofra tuzu
C) Hidroflorik asit
D) Fosforik asit
E) Amonyak
31. Kimya laboratuvarları tehlikeli bir yer gibi görünsede gerekli önlemler alındığında güvenli bir ortam oluşur.
Buna göre asit ve bazlarla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci grubu aşağıdakilerden hangisini birincil derecede tedbir olarak görmeyebilir?
A) Kullandığı maddeyi hiç bir zaman ana şişeye koymamalı
B) Kuvvetli asit/baz içine su dökmemeli
C) Madde ve çözeltilerinin tadına bakmamalı
D) Cam malzemeleri yağlamak için vazelin kullanmalı
E) Eldiven ve gözlük kullanmayı ihmal etmemeli
32. Asit veya bazları depolama sırasında;
I. Asitler, bazlardan uzak tutulmalıdır.
II. Asit ve bazların aktarımı kırılmaz kaplarda yapılmalıdır.
III. Metal raflarda saklanmamalıdır.
yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
33. Asit ve bazların kullanımı ile ilgili;
I. Tanımadan bilinçsizce kullanılmamalıdır.
II. Zararsız olarak bilinenler bile ölçüsüzce kullanılırsa zarar
verebilir.
III. Tadına bakılmamalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
34. Asit ve bazların depolanmaları ile ilgili;
I. Ambalajları sızdırmaz olmalıdır.
II. Depolama ve taşınmaları sırasında etkileşebilecekleri başka kimyasallar ile birlikte olmamalıdır.
III. Depolanacak malzemelerin özellikleri iyi bilinmelidir.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
35. Kömür, petrol gibi yakıtların dumanındaki SO2 havadaki su buharı ile birleşir ve H2SO4 oluşur.
Buna göre;
I. Oluşan H2SO4 asit yağmuru olarak toprağa iner.
II. Asit yağmurları taş ve tuğlaları aşındırır.
III. Asit yağmurları toprağı besler.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III
36. Asit yağmurlarının etkileri ile ilgili;
I. Tarihi eserlere zarar verebilirler.
II. Astım, bronşit gibi hastalıklara neden olabilirler.
III. Ağaç köklerinin topraktaki yararlı maddeleri almalarını sağlarlar.
yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
37. I. SO3 + H2O → H2SO4
II. NO2 + H2O →2HNO3
III. NH3 + HCl →NH4Cl
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit yağmurlarının
oluşmasına neden olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
38. Aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunduğu kabı muhafaza ederken üzerine yakıcı, tahriş edici ve aşındırıcı olduğunu belirten bir etiket yapıştırmaya gerek yoktur?
A) Amonyak
B) Sud kostik
C) Kezzap
D) Su
E) Sönmüş kireç
39.Asitler dişlerimizin yapısına zarar verir.
– Gazoz
– Portakal suyu
– Diş macunu
– Sirke
– Limon suyu
Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi asidik özelliğinden dolayı dişlerimize zarar verir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
40. I. Ağız sağlığımızı korumak için bazik özellikte diş macunu
kullanmalıyız.
II. Yiyecekler ağızda küçüldükten sonra midede asitli bir ortamda karışır.
III. Tükettiğimiz asitli içecekler ve ayak üstü yediğimiz yiyecekler reflü, gastrit, ülser gibi hastalıklara sahip insanların şikayetlerinin artmasına sebep olur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
41. Asidik maddeleri fazla tüketmenin diş sağlığına zararlı olduğu ve asidik maddeler tüketildikten sonra dişlerimizi fırçalamamız gerektiği bilinmektedir.
Bunun sebebi;
I. Diş macunu bazik olduğu için nötrleşmeye sebep olur.
II. Diş macunları güzel koktuğu için asitliği yok eder.
III. Diş macunlarının mikrop kırıcı etkisi vardır.
yargılarından hangileri en iyi açıklar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III
42. I. Tuvalet ve lavabo açıcılar bazik malzemelerdir.
II. Tuvalet açıcıların aşırı kullanılması gider borularını olumsuz etkiler.
III. Deterjanların aşırı kullanımı tatlı su kaynaklarını olumsuz etkiler.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
43. I. Tuvalet ve lavabo açıcılar bazik malzemelerdir.
II. Tuvalet açıcıların aşırı kullanılması gider borularını olumsuz etkiler.
III. Deterjanların aşırı kullanımı tatlı su kaynaklarını olumsuz
etkiler.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
44. HCI(suda) + NaOH(suda) → X(suda) + H2O(s)
tepkimesinde oluşan X bileşiği ile ilgili;
I. Nötrleşme ürünüdür.
II. Yaygın adı sodyum klorürdür.
III. Yollarda buzlanmaya karşı kullanılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
45. Kimyasal formülü KNO3 olan bileşik ile ilgili;
I. Yemeklerin tatlandırılmasında kullanılır.
II. Yaygın adı güherçiledir.
III. Kibrit yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve II

46. Na2CO3 bileşiği ile ilgili;
I. Tuz sınıfı bileşiktir.
II. Sulu çözeltisinde Na+ ve CO32- iyonları bulunur.
III. Cam imalatında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
47. Tuzların özelliklerine ilişkin;
I. Asit-baz tepkimeleri sonucunda oluşabilirler.
II. Tümünün sulu çözeltisi nötr özellik gösterir.
III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III
48. NaHCO3 bileşiği ile ilgili;
I. Yaygın adı kabartma tozudur.
II. Anti asit özelliği gösterir.
III. Gıda sanayisinde kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
49. I. NH4NO3
II. KNO3
III. AI2(SO4)3
Yukarıdaki tuzlardan hangileri patlayıcı üretiminde kullanılır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
50. Aşağıda yaygın adları verilen maddelerden hangisi tuz değildir?
A) Şap
B) Nişadır
C) Güherçile
D) Sud kostik
E) Çamaşır sodası
51. NH4CI bileşiği ile ilgili;
I. HCI asidi ile NH3 bazının tepkimesinden elde edilebilir.
II. Yaygın adı nişadır olarak kullanılır.
III. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
52. Sodyum bikarbonat tuzu ile ilgili;
I. Anti asit özelliğine sahiptir.
II. Mide yanmalarında kullanılır.
III. Gübre yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
53. NH4NO3 tuzu ile ilgili;
I. Gübre yapımında kullanılır.
II. Harç olarak bina yapımında kullanılır.
III. Amonyum nitrat olarak adlandırılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
54. Kimyasal formülü KAI(SO4)2.12H2O olan bileşik ile ilgili;
I. Yaygın adı şap olarak bilinir.
II. Gübre sanayisinde kullanılır.
III. Tuz sınıfındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
55. H2SO4, Na2SO4 ve NaOH sulu çözeltileri ile ilgili;
I. Elektrik akımını iletme
II. İyon içerme
III. Tuz sınıfında olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
56. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin sudaki çözünme tepkimesi yanlıştır?
A) AI2(SO4)3(k) + su → 2AI3+(suda) + 3SO42-(suda)
B) NaHCO3(k) + su → Na+(suda) + HCO3-(suda)
C) (NH4)3PO4(k)+ su → 3NH4+(suda) + PO43-(suda)
D) KNO3(k) + su → K3+(suda) + 3NO-(suda)
E) NaCI(k) + su →Na+(suda) + CI-(suda)
57. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?

A) Na2SO4 :Tekstil endüstrisinde
B) NaHCO3 :Baz maddelerde çözücü olarak
C) NaCl :Tıpta
D) KNO3 : Gübre yapımında
E) Na2CO3 : Çamaşır sodası olarak
BOŞLUK DOLDURMA
1. Asit çözeltisine batırılan bir turnusol kağıdının rengi …………………………………….. olur.
2. Bazı bazlara temas edildiğinde …………………………………….. hissi verirler.
3. Tadının …………………………………….. olması bazların genel özelliklerindendir.
4. CaO, K2O, MgO gibi metal oksitlerinin sulu çözeltisi …………………………………….. tir.
5. Asit ya da baz ortamında renk değiştiren maddelere …………………………………….. denir.
6. HCl(suda) ¡ H+(suda) + Cl–(suda) denkleminde olduğu gibi suda çözündüklerinde suya …………………………………….. iyonu veren maddeler asidiktir.

7. CH3COOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2 maddelerinden …………………………………….. tanesinin sulu çözeltisi baziktir.
8. Asitler mavi turnusol kağıdını …………………………………….. çevirirler.
9. Asitlerin sulu çözeltilerinin tadları …………………………………….. dir.
10. Asitlerin sulu çözeltisi elektriği …………………………………….. .
11. Metil oranj, fenolftalein, alizarin sarısı gibi maddeler …………………………………….. görevi görür.
12. Günlük yaşamda kullandığımız limon suyu, sirke gibi maddeler …………………………………….. tir.
13. Oda koşullarındaki pH değeri 9 olan çözeltinin tadı ……………………………… dır.
14. Oda koşullarında bulunan bir kaptaki sulu çözeltiye kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında rengi maviye dönüşüyor ise çözeltinin pH değeri 7’den ……………………………… tür.
15. HNO3 ile KOH çözeltilerinin tepkimesinden ……………………………… ve H2O oluşur.
16. Piyasa adı kezzap olan bileşiğin formülü …………………………………………. tür.
17. Fosil yakıtlardan açığa çıkan gazların havadaki bulut ile oluşturduğu yağışın adı …………………………………………’dur.

18. Ca(OH)2 bileşiği inşaatlarda …………………………………………. olarak kullanılır.
19. HNO3 asidi …………………………………………. üretiminde kullanılır.
20. Evlerde kullandığımız tuvalet açıcılar …………………………………………. malzemelerdir.
21. H2SO4 bileşiği asit sınıfından olup, yaygın adı ………………………………………….’dır.
DOĞRU YANLIŞ( Doğru olanların yanına D , yanlış olanların yanına Y yazınız.)
1.Tahriş etme, asit ve bazların ortak özelliğidir.
2. Suda çözündüğünde suya H+ iyonu veren maddelere asit denir.
3. HCl sıvısının sulu çözeltisi asidiktir.
4. Bazlar ele kayganlık hissi verir.
5. Sabunlar bazik, deterjanlar asidik maddelerdir.
6. NH3, suda çözündüğünde bazik çözelti oluşur.
7. Yapısında OH bulunduran her madde baz özelliğindedir.
8. Bazı bitkilerin yapraklarında yetiştiği toprağın asitlik ve bazlık durumuna göre renk değişikliği oluşur.
9. Bütün indikatörler asit ortamdan baz ortama geçildiğinde renk değişikliğine uğrar.
10. Bir asidin yapısında mutlaka H atomu olmasına gerek yoktur.
11. Asitler temas ettikleri bir çok malzemeyi aşındırırlar.
12. Bir asit çözeltisinde hem H+ hem de OH– iyonu bulunur.
13. Asitlerin ve bazların sulu çözeltileri elektriği iletir.
14. Bazlar mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
15. Ba(OH)2 çözeltisi NaCl, NaOH ve HCl çözeltilerinden bir tanesi ile nötrleşme tepkimesi verir.
16. Oda koşullarındaki pH değeri 5 olan çözeltiye mavi turnusol kağıdı batırıldığında rengi değişmez.
17. HNO3 çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7’den küçüktür.
18. Oda koşullarında pH değeri 7’den büyük olan maddeler asidik özellik gösterir.
19. NH3 ile HCl çözeltilerinin tepkimesinden tuz ve su oluşur.
20. HNO3 + KOH → KNO3 + H2O
tepkimesi asit-baz tepkimesidir.
21. SO2 ve CO2 gibi ametal oksitler baz çözeltisinden geçirilirse tuz oluşur.
22.H2SO4 nem çekici bir asittir.
23. HNO3 asidinin yaygın adı zaç yağı’dır.
24. Evlerde kullandığımız tuvalet temizleyiciler, sabun ve deterjanlar ile karıştırılmamalıdır.
25. Mutfaklarda kullanılan temizlik malzemelerinin sağlık açısından zararları yoktur.
26. Asitli yiyecekler diş çürümelerine sebep olur.
27. Asit ve baz içeren şişeler kapalı ve etiketlenmiş olmalıdır.
28. Sirkenin kimyasal formülü CH3OH’tır.
29. H3PO4 maddesi fosforlu gübrelerin üretiminde kullanılır..
30. Aşırı kullanılan gider açıcılar evlerin tesisatına zarar verir.
31. Evsel temizlik maddeleri sindirim sistemini tahriş edebilir, gözde ve ciltte yanıklara yol açabilirler.
32.NH4NO3, HNO3, KOH, Na2SO4 ve CaCO3 bileşiklerinden …………….tanesi tuz sınıfındadır.
33. Kuvvetli asitler ve bazlardan oluşan tuzlara………….…tuzlar denir.
34..KAI(SO4)2.12H2O tuzunun yaygın adı ……..….. tır.
35. HCI asidi ile NaOH bazı karıştırıldığında oluşan tuzun yaygın adı ………………….…… tuzudur.
36. 2NaOH(suda) + H2CO3(suda) →X(suda) + H2O(s) tepkimesine göre oluşan X bileşiğinin yaygın adı ………..……….. dır.
37. Toprakta bulunan tuzlar fiziksel olarak ……… halde bulunur.
ACIK UÇLU SORULAR

I. H2SO4 ve Al(OH)3
II. SO2 ve HNO3
III. HBr ve NH3
Yukarıda asidik ve bazik karaktere sahip madde çiftlerine ait sulu çözeltiler karıştırılarak tepkimeler gerçekleştiriliyor.
Hangi madde çiftlerine ait tepkime;
Asit + Baz S Tuz + Su
kalıbına uymaz?

HNO3(suda) + X(suda) →KNO3(suda) + H2O(s)
Yukarıdaki denklemde asit ve bazın kimyasal tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşumu gerçekleşmektedir.
Buna göre, tepkimedeki X maddesi;
I. Ca(OH)2
II. KOH
III. NaOH
IV. KF
V. NaF
yukarıda verilenlerden hangisidir?

Bir öğrencinin asit ve baz olan X, Y ve Z çözeltileri ile yaptığı oda koşullarındaki deney sonuçları aşağıda verilmiştir;
– X çözeltisi H2SO4 ile tepkime vermiyor.
– Y çözeltisi Mg(OH)2 ile tepkime vermiyor.
– Z çözeltisi Y çözeltisi ile karıştırıldığında tepkime oluyor.
Bu sonuçlara göre öğrenci, aşağıdakilerden kaç tanesini söyleyebilir?
I. X, baz çözeltisidir.
II. Y’nin pH değeri 7’den büyüktür.
III. Z’nin pH değeri 7’dir.
IV. X ile Z tepkime verir.
V. Z’nin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

Madde Kullanım alanı
I. HNO3 Tarımda ilaçlamada
II. H2SO4 Gübre üretiminde
III. HCl Ev temizliğinde
IV. HF Cam ya da porselen malzemeleri aşındırmada
V. Ca(OH)2 İnşaatlarda bağlayıcı olarak
Yukarıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır?

Asit Yaygın adı
I. HNO3 a. Zaç yağı
II. H2SO4 b. Kezzap
III. HCl c. Tuz ruhu
Yukarıda bazı önemli asitler ve yaygın adları verilmiştir.
Buna göre, doğru eşleştirme nasıldır?

H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) → X(suda) + H2O(s)
tepkimesinde oluşan X bileşiği ile ilgili;
I. Nötrleşme ürünüdür.
II. Sulu çözeltisinde Na+ ve SO42- iyonları bulunur.
III. Cam imalatında kullanılır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?

I. Na2CO3
II. KAI(SO4)2.12H2O
III. (NH4)3PO4
IV. NaCI
V. KOH
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi tuz sınıfı bileşiklerdendir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button