Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

ÖZEL BAĞCILAR BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2.DÖNEM 1. YAZILI MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI

1. Flora nedir? Kaça ayrılır? Çeşitlerini açıklayınız
2. Vücudun hangi bölgelerinde flora bulunur?
3. Deri florasını oluşturan mikroorganizmalardan ikisini yazınız.
4. Bağırsak florasını oluşturan mikroorganizmalardan ikisini yazınız
5. Doğurganlık çağındaki kadınlarda flora hangi mikroorganizmalardan oluşur?
6. Bağırsak florasının vücudumuzdaki işlevlerini yazınız
7. Ağız florasının diş çürümesindeki rolünü açıklayınız
8. Virülans kavramını açıklayınız. Bakteri virülansını etkileyen faktörler nelerdir yazınız
9. İnvazyon kabiliyeti nedir açıklayınız
10. Endotoksin ve ekzotoksin kavramlarını açıklayınız
11. Hemolizinlerin etkisini açıklayınız
12. Lökosidinlerin etkisini açıklayınız
13. Mikrobiyolojik örnekler alınırken bilinmesi gereken kurallar nelerdir?
14. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, kontaminasyon, steril, antisepsi , antiseptik , asepsi, aseptik , sepsis kavramlarını açıklayınız
15. Sterilizasyon yöntemleri temel olarak kaça ayrılır? Adlarını yazınız
16. Isı ile sterilizasyon yöntemlerini detaylı olarak sınıflandırınız
17. Kaynatma ile sterilizasyonda nelere dikkat edilmelidir?
18. Sterilizasyon yöntemlerinin birden fazla olmasının sebebi nedir?
19. Aşağıda verilen materyal ve cihazların hangi sterilzasyon yöntemlerinde kullanıldıklarını karşılarına yazınız

 Pasteur fırını 
 Koch kazanı 
 Otoklav-
 Etilen oksit
 Gama ışını
 Benmari
20. Steril malzemelerin kullanımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?
21. İyi bir dezenfektanda aranacak özellikler nelerdir?
22. Dezenfeksiyon ve antisepsiyi etkileyen etmenler nelerdir?
23. Başlıca dezenfektan ve antiseptiklerden 5 tanesini yazınız
24. Mikrobiyolojik olarak kirli malzemelerin toplandıkları ortamlar nelerdir?
25. Süzme ile sterilizasyon genellikle hangi materyallere uygulanır?
26. Işınlarla sterilizasyonda sterilizasyon işlemini uygulayan uygulayan kişi nelere dikkat etmelidir?
27. Süzme ile sterilizasyonda süzgeçlerin denetlenmesi kaç şekilde olur?
28. Tindalizasyon ile sterilizasyonu açıklayınız
29. Deri ve yara antisepsisi ni açıklayınız
30. El antisepsisi ni açıklayınız
31. Isı ile sterilizasyonu etkileyen faktörler nelerdir?
32. Yakma ve alevden geçirme hangi materyallere uygulanır?
33. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki fark nedir?
34. İyi bir deri antiseptiği yazınız
35. Pasteur fırınında uygulanacak sıcaklık ve sürelerini yazınız
36. Kırım Kongo Kanamalı ateşinden korunma yolları nelerdir?
37. Kuduz ile mücadele yolları nelerdir?
38. Parazit enfeksiyonlarının genel özellikleri nelerdir?
39. Deri ve temas yolu ile bulaşan hastalıkların genel özellikleri nelerdir?
40. Süzme ile sterilizasyonu sınıflandırarak açıklayınız
41. Işınlarla sterilizasyonu sınıflandırarak açıklayınız

 

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1) Tüberküloz hastalığında tedavi yöntemleri nelerdir?
2) hava yolu ile bulaşan hastalıklardaki mücadele yollarından 4 tanesini yazınız.
3) su ve besinlerle bulaşan hastalıkların genel özelliklerinden 4 tanesini yazınız
4) Bildirimi zorunlu hastalıkları yazınız.
5) deri ve temas yolu ile bulaşan hastalıkları yazınız.
6) tetanos nasıl bir hastalıktır? Mücadele yollarını yazınız
7) hepatit B nedir? Mücadele yollarını yazınız.
8) AIDS nedir? Mücadele yollarını yazınız
9) vektörlerle bulaşan hastalıklar nelerdir?
10) vektörlerle bulaşan hastalıklarda mücadele yollarından 4 tanesini yazınız.
11) ülkemizde en sık rastlanan zoonozlarla bulaşan hastalıklar nelerdir?
12) KKKA ile mücadele yollarından 4 tanesini yazınız.
13) Kuduz ile mücadele yollarından 4 tanesini yazınız.
14) parazitlerin vücuda giriş yollarını yazınız.
15) parazitlerin konakçıya etkileri nelerdir? Tanımlayınız.
16) aşağıdaki terimleri tanımlayınız.
a) enfeksiyon
b) enfestasyon
c) invazyon
d) konakçı
e) portör
f) vektör
g) rezervuar
h)sterilizasyon
ı) kontaminasyon
i) dezenfeksiyon
j) antisepsi
k) sepsis
l) pastörizasyon
m) endoparazit
n) ektoparazit
17)düşüklere neden olan parazitin ismini yazınız.
18) gaita örneği alınırken nelere dikkat edilir? Formalin ve glasiyal asetik asit solüsyonunun etkisini yazınız.
19)buharlı sterilizasyon kaça ayrılır? tanımlayınız.
20) basınçlı buharlı sterilizasyonda hangi sterilizatör kullanılır?
21) indikatörler nelerdir? Bir cümle ile tanımlayınız
22) steril malzemelerin kullanımı ile ilgili 4 madde yazınız
23)etilen oksit ile çalışılırken uyulması gereken kurallardan 4 tanesini yazınız
24) sterilizasyon yöntemlerini yazınız.
25) basınçlı buharlı sterilizasyonun etki mekanizmasını yazınız

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
1)Canlıları inceleyen bilim dalına ………… denir.
2)Bitkileri inceleyen bilim dalına …………. denir.
3)Hayvanları inceleyen bilim dalına ………. denir.
4)Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına …….. denir.
5)Virüsleri inceleyen bilim dalına ………. denir.
6)Parazitleri inceleyen bilim dalına …….. denir.
7)Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmalara örnek değildir?
A)bakteriler B)parazitler C)küfler D)algler E)bitkiler
8)Aşağıdaki yapılardan hangisi prokoryot hücrede bulunur?
A)çekirdek
B)çekirdekçik
C)endoplazmik retikulum
D)golgi aygıtı
E)ribozom
9)Yuvarlak şekilli zincir yapan bakterilere ne ad verilir?
A)basil
B)stafidok
C)diplokok
D)streplokok
E)kök
10)Oksijensiz ortamda üreyen bakterilere ne ad verilir?
A)aerob
B)anaerob
C)mikroaerofil
D)menofil
E)fakültatif
11)Bakterilere şeklini veren oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A)hücre zarı
B)hücre duvarı
C)stoplazma zarı
D)pikus
E)kirpikler
12)Yüksek ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdakilerden hangisidir?
A)menofil
B)terrofil
C)psikrofil
D)mikroofil
E)aerofil
13)Mikroorganizmaları hücre yapısına göre sınıflandırınız.
14)Aşağıdaki mikroorganizma isimlerinden hangisi doğru yazılmıştır?
A)Bacillus Cereus
B)Bacillus cereus
C)Bacillus CEREUS
D)bacillus cereus
E)Basillus cereus
15)Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların geçirgenliklerine etki ederler?
I-ortam sıcaklığı
II-su
III-radyasyon
IV-oksijen
V-ph
VI-osmotik basınç
A)I-II-III B)II-III-IV C)III-IV-V D)IV-V-VI E)Hepsi
16)Bakteri hücresi çizerek yapılarını gösteriniz.
17)Çubuk şeklindeki bakteriler olumsuz çevre koşullarında hücre içinde endospor oluşturur.(D/Y)
18)Mikroorganizmalar üredikçe ortamdaki gıda maddeleri azalır ve küçülür. (D/Y)
19)Mikroorganizmalar ikiye bölünerek ürerler. (D/Y)
20)Funguslar ökaryotik hücre yapısına sahip saprofit veya parazit canlılardır.(D/Y)
21)Funguslar ……… ve ………. olmak üzere iki sınıfta incelenir.
22)Aşağıdakilerden hangisi mayaların kullanım alanı değildir?
A)alkollü içecekler
B)turşu yapımı
C)ekmek yapımı
D)yoğurt yapımı
E)vitamin üretimi
23)Aşağıdakilerden hangisi küflerin zararlarından değildir?
A)toksit etkilere sahiptir
B)kanserojenik etki gösterebilir
C)ölümlere neden olabilir
D)bitkilerde hastalık yapabilir
E)toprağın verimliliğini sağlar
24)Virüsler ya sadece DNA ya da sadece RNA bulundururlar. (D/Y)
25)Uygun olmayan çevre ve ortam şartlarından dolayı orijinal şekillerini kaybeden mikroorganizmalara ne denir?
A)involüsyon
B)vibrio
C)fuziform
D)difteroid
E)stafibkok
26)Bakterileri infekte eden virüslere bakteriofej denir. (D/Y)
27)Virüsler genetik madde ve protein kılıftan
28)Virüsler protein sentezi yaparlar. (D/Y)
29)Hücre içindeki virüsler hücreyi patlatarak dışarı çıkar ve yeni hücrelere saldırırlar. (D/Y)
30)Genetik madde içindeki protein kılıfa kapsid denir. (D/Y)

DMCA.com Protection Status
Call Now Button