Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1 Birey nedir?Toplum nedir?
2 Toplumu tanımanın özellikleri nelerdir?
3 Toplumsal grup nedir?Kaça ayrılır?
4 Grupların temel özelliklerini yazınız
5 Resmi olmayan grupların oluşma nedenleri yazınız.
6 Aile arkadaş ilişkileri nasıl olmalıdır?Örnekle açıklayınız
7 Toplumsal rol nedir?Kaça ayrılır?
8 Rollerin özellikleri nelerdir?
9 Toplumsal statü nedir?Kaça ayrılır?
10 Statülerin özellikleri nelerdir?
11 Ailede sağlıklı iletişimin etkilerini yazınız.
12 Aile içi etkileşimi etkileyen başlıca faktörler nelerdir?
13 Okul ve iletişim örnekle açıklayınız.
14 Toplumsal ilişkilerin özellikleri yazınız.
15 Toplumsal ilişki nedir?Kaça ayrılır?Örnek vererek açıklayınız.
16 Toplumu tanımanın önemi nelerdir?
17 Toplum katılımını sağlamada önem verilmesi gereken noktalarda nelerdir?
18 Toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olan insanların göz önünde bulundurması gereken kurallar nelerdir?
19 Görgü nedir?Görgü kurallarının amacı nedir?
20 Toplumda dikkat edilmesi gereken görgü kurallarını açıklayınız.
21 İnsanların giyim konusunda dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?
22 Karşılaşma,selamlaşma,el sıkışma konularında dıkkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
23 Tanışma ve tanıştırılmada dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
24 Hitap etmede uyulması gereken kurallar nelerdir?
25 Konuşmanın kuralları nelerdir?
26 Telefonda konuşurken uyulması gereken kurallar nelerdir?
27 İnternette kullanımında uyulması gereken kurallar nelerdir?
28 Bir davranış modelinin gelenek ve görenek kuralı olarak kabul edilmesi için gereken şartlar nelerdir?
29 Gelenek ve göreneklere uymanın sosyal yönden faydaları nelerdir?
30 Gelenek ve göreneklere uymanın kültürel yönden faydaları nelerdir?
31 Gelenek ve göreneklere uymanın toplum barışı açısından faydaları nelerdir?
32 Ahlak kurallarının özellikleri nelerdir?
33 Hukuk kurallarına uymak neleri sağlar?
34 İnsan hakları nedir?
35 Kişinin yasal,maddi,manevi ve kişilik hakları nelerdir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1 İletişim engelleri kaça ayrılır?Aralarındaki farkları yazınız.
2 Bireysel,toplumsal veya örgütsel iletişimde de çeşitli yanlışların yapılmasını önleyen engeller neler?
3 İletişimde kişisel engeller nelerdir?Maddeler halinde yazınız.
4 Dil ve anlatım eksiklerini önlemek için neler yapmalıyız.
5 Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitleri nelerdir?
6 Bozucu engelleri örnek vererek açıklayınız.
7 Psikolojik engellerin en önemli 3 maddesini anlatınız.
8 Stres yaratan durumlar nelerdir?En çok rastlanan stres nedenleri nelerdir?
9 Stresle baş etmek için neler yapmalıyız?
10 İletişimde kişisel ve çevresel engellerini aşmak için neler yapmalıyız?
11 Empati kurmak nedir?Örnek vererek açıklayınız.
12 Empati yeteneği kazanmak için neler yapmalıyız?
13 İkna etme sürecinde üç temel amacı yazınız.
14 Sen dili ile ben dili arasındaki farkları yazınız.
15 Algılama farklılığı kaça ayrılır?Açıklayınız.
16 Soru sormanın nedeni ve amacına göre kaça ayrılır?Örnek veriniz.
17 Soru sorarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
18 Beden dili nedir?Beden dili incelenirken vücut kaç bölümde incelenir?Örneklerle açıklayınız.
19 Küçülmüş ve büyümüş göz bebeğinde bireyin hali nedir?
20 Yalan söyleyen bireyin hareketleri nasıldır?
21 4 şeklinde bacak kenetleme hangi durumlarda yapılır?
22 Kapanma duruşu kaça ayrılır?Açıklayınız.
23 Tokalaşma şekilleri nelerdir?Açıklayınız.
24 Tokalaşma yaparken nelere dikkat etmeliyiz?Tokalaşmanın önemi nedir?Anlatınız.

 

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1)Aşağıdakilerden hangileri iletişim tanımlarındandır?
I- İletişim insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarının sözlü veya sözsüz olarak iletilmesidir.
II- Anlamak ve anlaşılmaktır.
III-Kaynaktan alıcıya aktarılan bilgi ve haber verme sürecidir.
A) I B) II C) III D) II-III E) I-II-III
2)Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) İletişim etkinliği içinde mutlaka insan olmalı
B) İletişimde paylaşım olmalıdır
C) İletişim kültürel yapıdaki değişime paralel olacaktır
D) İletişim sembolik olmalıdır
E) İletişim belirli kalıplara bağlı olmamalıdır
3)İletişim kurmanın 4 temel fonksiyonu vardır :
I- …………..
II- ………….
III- …………
IV- ………..
4) ……….. kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli bilgi, haber alma, yorumlama, depolama, işlenmesi ve yayılmasını sağlamaktır.
5)İletişimde amaç kişinin kendini ¬¬_______, _______, _______ ‘ dır.
6)İletişim sürecinin öğelerini şema ile gösteriniz .
7)Aşağıdakilerin hangisi iletişimi başlatan öğedir?
A) Gönderici
B) Alıcı
C) Mesaj
D) Kanal
E) Geri bildirim
8)Mesajla ilgili hangisi yanlıştı?
A) Anlaşılır olmalıdır
B) Açık olmalıdır
C) Kaynak ve alıcı arasında kalmamalıdır
D) Doğru zamanda iletilmelidir
E) Uygun kanalı izlemelidir
9)Aşağıdakilerden hangisi sözel mesajdır?
A) Yazılı mesajlar
B) Beden dili
C) Jestler
D) Mimikler
E) Göz hareketleri
10)Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine ne denir?
A) İletişim
B) Kodlama
C) Kod çözme
D) Kanal
E) Kaynak
11)…………. kaynak, ………. Alıcı tarafından yapılır
12)İletişimin gerçekleşmesi için en az kaç kişi olmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 10
13)Alıcının aktif bir dinleyici olabilmesi için
I) Sessizlik içinde olmalı
II) Dinlerken önyargıdan uzak olmalı
III) Göndericiyle empati kurmalı
IV) Sabırlı olmalı ve konuşmacının sözünü kesmemeli
Yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
A) I B) II-III C) I-II-III D) Hepsi
14)Mükemmel bir karayolu otomobil için önemlidir; ancak bir tren için hiçbir anlam ifade etmez. İfadesi neyi açıklar?
A) İyi bir kaynak
B) İyi bir mesaj
C) İyi bir kanal
D) İyi bir alıcı
E) Kodlama
15)Aşağıdakilerden hangisi alıcıda bulunması gereken özellik değildir?
A) Alıcı bilgili olmalı
B) Alıcı seçici olmalı
C) Alıcı kaynak olma özelliği taşımalıdır
D) Alıcı geri besleme sistemine sahip olmalıdır
E) Alıcı mesajı algılayabilmelidir
16)Göndericinin ve alıcının kendine ulaşan mesajları değerlendirmesine ………… denir.
17)………… insanın çevresindeki uyarılara tepki göstermesi sürecidir.
18)……….. alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır.
19)Pozitif bir geri bildirimde
I-Mesaj alınmıştır
II-Mesaj algılanmıştır
III-Mesaj doğru yorumlanmamıştır
A) I B) II C) III D) I-II E) I-II-III
20)Etkin bir iletişimde DİAA yöntemi önemlidir. D nedir?
A) Dikkat B) Dönüt C) Arzu D) İlgi E) İstek
21)İletişim çeşitlerini şema şeklinde gösteriniz.
22)Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek verilemez?
A) Yüz yüze görüşmeler
B) Toplantılardaki konuşmalar
C) Brifingler
D) Telefon görüşmeleri
E) El-kol hareketleri
23)Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel bir iletişim aracıdır?
A) TV
B) Fax
C) Gazeteler
D) Fuarlar
E) Tiyatro
24)Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim şekilleridir?
I-Mekan II-Beden dili III-Dil yoluyla betimleme
A) I-II B) II-III C) II D) I E) I-II-III
25)Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin artmasının nedeni değildir?
A) Bilgi alanında orta uzmanlaşma
B) Araştırma faaliyetlerinin önemi
C) Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi
D) Ekonomik yapıda bilgiye duyulan ihtiyacın artması
E) Yazılı iletişimin sürekli saklama imkanının olması
26)Duygunun renklerle ifade edilmesi hangi iletişime örnektir?
A) Yazılı B) Yüz yüze C) Araçla D) Simgesel E) Sözlü
27)Bir mesajın, alıcının kaynağa aktif geri bildirimi olmaksızın yapılan iletişim biçimi hangisidir?
A) Çift yönlü
B) Tek yönlü
C) Yüz yüze
D) Simgesel
E) Araçla
28)İnsanın ilk iletişimi kendi iç dünyasında başlar. (D/Y)
29)Kişiler arası iletişimde %7 kelimeler %38 ses tonu %55 beden dili etkilidir. (D/Y)
30)Grup iletişiminde mesajlar üyeler arasında serbestçe dolaşmaz. (D/Y)
31)Kitle iletişim araçları haber verir, eğlendirir, bilgi verir. (D/Y)

DMCA.com Protection Status
Call Now Button