Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

Bağcılar Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

  1. DÖNEM 1. HAZIRLIK SORULARI 

1 – İslamın ilk yıllarında Müslümanların problemlerini kime götürüp çözümlenmesini istiyorlardı?

2 – İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden 4 tanesini yazınız

3 – İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkardığı kurumları yazınız

4 – İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçları nelerdir?

5 – İslamiyet yapıldığı bölgedeki örf ve adetlerin hangilerini kabul eder?

6 – İslamiyet yayıldığı bölgedeki örf ve adetlerin hangilerini reddeder?

7 – Aynı coğrafi bölgede yaşayan insanların genellikle aynı düşünce ekollerini benimsememeleri neyin göstergesidir?

8 – Doğru kararlar ve görüşler nasıl elde edilir?

9 – İslam dünyasında ortaya çıkan siyasi itikadi mezheplerden 4 tanesini yazınız

10 – islam dünyasında ortaya çıkan haricilik hangi savaştan sonra ortaya zuhur etmiştir?

11 – Sıffin savaşı kimler arasında çıkmıştır?

12 – Hz Ali Muaviye arasında hangi sorunlardan dolayı hakeme başvurmuştur?

13 – Kuran okurken insanların hakemliğine razı olduğu için Hz Ali küfürle itham eden hangi bölüm

14 – Önceleri Hz ali’nin yanında yer aldığı halde hakem olayı ile ayrılan grup ekol hangisidir?

15 – Haricilere göre büyük günah işleyenin durumu nedir?

16 – Şia kelimesinin anlamını yazınız

17 – Şia, dini terim olarak anlamı nedir? yazınız

18 – Şia’ya göre Şia’nın doğuş zamanı ne zamandır?

19 – Hakem varlığını sürdüren şiir gruplarını yazınız. Şia’ya göre halifelik hangi yolla tespit edilir?

20 – Şiada gözde kaybolan ve gelecek olan imamın adı nedir ?

21 – İmamın sözlerini Kur’an ayetleri ve hz peygamberin hadisleri ile eş tutan ekol mezhep hangisidir?

22 – Ayrılanlar uzaklaşanlar anlamına gelen düşünce ekolü hangisidir?

23 – Mutezile mezhebi kimin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuştur?

24 – Mutezileye göre büyük günah işleyenin durumu nedir?

25 – Maturidi’ye göre iman neden ibadettir ?

26 – Eş’ariye göre büyük günah işleyen insanın durumu nedir?

27 – Eş’ariye göre iyi ve kötüyü kim ne belirler

28 – Fıkıh kavramı ne anlama gelmektedir

29 – Dini terim olarak Fıkıh ne demektir

30 – İslam dünyasında ortaya çıkan başlıca ameli fıkhi mezhepleri yazınız

31 – İmamı âzam Ebu Hanife’nin Tevhid inancını savunduğu eserinin adı nedir?

32 – İmamı âzam bir konuda hüküm verirken hangi yolu takip eder?

33 – Hangi ekolün mezhebi takip edenlere Hanefi denmektedir?

34 – Hanefi mezhebinin sistemli hale gelmesini sağlayan Ebu Hanife’nin talebeleri kimlerdir?

35 – İmam Malikin peygamberimizin hadislerini topladığı eserinin adı nedir?

36 – İmamı Şafinin fıkıh konusunda ki eserinin adı nedir?

37 – İmamı Ahmed bin Hanbel’in hadis konusundaki 6 ciltlik eserinin adı nedir?

38 – Ahmed bin Hanbel kıyası hangi şartlarda kabul etmiştir?

39 – İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının birleştiren unsurlar ilkeler nelerdir?

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1 – Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de yer alan başlıca konular nelerdir? 2 – Örnek insanlarda bulunması gereken özellikler nelerdir?
3- Kuran-ı Kerim’e göre Allah’ı ve ahiret gününü umanlar için örnek insan kimdir? 4 – Kuran-ı Kerim’e göre takva sahipleri bir kötülük yaptıklarında nasıl davranırlar?
5 – Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) hangi özelliği dolayısıyla Mekke dışına çıkan kimseler emanetlerini ona teslim ediyorlardı?
6 – Kuran-ı Kerim kimi güzel ahlak ve üstün özelliği dolayısıyla bize örnek göstermiştir?
7 – Güzel ahlakı ve örnek kişiliği dolayısıyla Hazreti Muhammed’le (aleyhisselâm) evlenen Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) ilk eşi kimdir?
8 – Gençliğinden itibaren içinde yaşadığı toplum Hazreti Muhammed’i (aleyhisselâm) nasıl tanıyordu? 9 – Hazreti Huhammed hangi üç şey yerine getirene cenneti müjdeliyor?
10 – Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) yoksullara yardım edişi, yaşlı ve hastaları ziyaret etmesi hangi özelliği dolayesiyledir ?
11 – Adalet ne demektir?
12 – Hazreti Muhammed’e (aleyhisselâm) saygın ailelerden suç işleyen birisine ceza verilmemesi için başvurulduğunda nasıl tepki göstermiştir?
13 – Hazreti Peygamberimiz oğlunu öpüp dizine oturtup, kızına aynı muameleyi yapmayan sahabeyi nasıl uyarmıştır?
14 – Hazreti Peygamberimizin hadislerinde çocuklarımıza nasıl muamele yapmamız bize tavsiye edilmiştir? 15 – Kuran-ı Kerim Hazreti Muhammed’e (aleyhisselâm) ne kadar sürede ve nasıl indirilmiştir?
16 – Sabır ne demektir?
17 – Hazreti Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde kendisini hicrete zorlayanlara nasıl muamele etmiştir? 18 – İslamı yaymak için Taif’e giden Hazreti Muhammed (aleyhisselâm) orada nasıl karşılanmıştır?
19 – Kültürümüzde hazreti Muhammed (aleyhisselâm) sevgisi ne ile sembolize edilmiştir 20 – Mevlütlerde ve dini merasimlerde “gül suyu” ikram etme geleneğinin sebebi nedir?
21 – Tasavvuf ve halk edebiyatında Hazreti Muhammet sevgisini ifade eden manzum ( şiir ) yazılara ne denir?
22 – Hoca ahmet Yesevi’nin Hazreti Muhammed’e (aleyhisselâm) sevgisini ifade eden eserin adı nedir? 23 – Anadolu’nun İslamlaşması için Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli’nin eserinin adı nedir?
24 – Terim olarak “ehl-i beyt” ne demektir? 25 – Kelime olarak “ehli beyt” ne demektir?
26 – Alevi Bektaşi geleneğinde Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) abasıyla üzerlerini örttugü bes kişiye ne ad verilir?
27 – İslâm tarihinde Peygamberimizin torunu Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere ne ad verilir? 28 – İslâm tarihinde Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ne ad verilir? 29 – Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) güvenilirliği
30 – Hazreti Muhammed’in (aleyhisselâm) merhametli oluşu

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1- Kader kelimesinin sözlük anlamını yazınız.
2- Dini terim olarak “kader” ne demektir?
3- Cüz-i irade ne demektir?
4- Külli irade ne demektir?
5- Kaderle ilgili kavramlardan iki tanesini yazarak tarif ediniz.
6- Afet nedir? İnsanın afetlerdeki sorumluluğu nedir? Yazınız.
7- “Kader” ile “Rızık” arasında ne gibi ilişki vardır?
8- Ecel ve ömür nedir? Kaderle bağlantılarını yazınız.
9- “Kişinin yediği en hayırlı lokma, elinin emeği ile kazandığıdır” ayetinden ne anlıyorsunuz?
10- “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başkası yoktur” ayetinden ne anlıyorsunuz?
11- Allah’a güvenip ona tevekkül etmek kişiye neler kazandırır?
12- Tevekkül ne demektir?
13- İbadet ne demektir? Kime ibadet edilir? Niçin ibadet yaparız?
14- Dindeki “ kolaylık ve güç yetirebilirlik” ilkesinden ne nalıyorsunuz?
15- İbadetlerin bireysel faydaları nelerdir?
16- İbadetlerin toplumsal faydaları nelerdir?
17- Kelime-i tevhid ve anlamını yazınız.
18- Kelime-i Şehadet ve anlamını yazınız.
19- Hayır ve Şer kavramlarını tanımlayınız? Birer örnek veriniz.
20- İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellikler nelerdir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button