Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Çalışma Soruları
1.Estetik ve sanat felsefesi arasındaki farkı örnekle anlatınız.
2.Taklit olarak sanat anlayışını açıklayınız.
3.Yaratma olarak sanat anlayışını açıklayınız.
4.Oyun olarak sanat anlayışını açıklayınız.
5.Sanatı açıklayan felsefi görüşleri yazınız.
6.Sanat eserinin 5 özelliğini yazınız.
(7-16. sorulardaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.)
“Oyun,İdealar,Güzellik,Yüce,Zanaat,Biricikliğini,Nesne,Taklit,Beğeni,Yargı”
7.İnsanların maddi gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan, deneyim ve ustalık gerektiren işe …………. denir.
8. Platon’da sanatçı…………………..‘ı taklit etmelidir.
9.Sanat eserinin ikinci defa aynı biçimde yapılamaz oluşu onun………………..gösterir.
10.Karşısında estetik tavır alınan, estetik yaşantının konusu olan şeye estetik……………………denir.
11……………………olarak sanat anlayışı sanatı doğanın bir yansıması olarak görür.
12.Bir nesne üzerine hoşlanma ya da hoşlanmama biçiminde yargıda bulunmaya……………………denir.
13.Estetik öznenin estetik nesneye güzel, hoş gibi bir değer yüklemesine estetik…………………denir.
14.Croce…………………..olarak sanat anlayışının bir temsilcisidir.
15.Belli ölçüleri aşan, sınırsız, ulvi anlamındaki sözcüğe………………………denir.
16.Plotinos için…………………………..tanrısal akıldan pay alandır.
17. Estetik güzel üzerine düşünme çabasıdır. Refik Fersan’ın bir saz semaisi Mikelanj’ın bir heykeli güzel olduğu bizde hoş ve soylu duygular uyandırdığı gibi bir atın yürüyüşü veya bir kentin sokakları da güzel olabilir ve bizde benzeri duygular uyandırabilir. Estetik güzeli bütün alanlarda sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içinde sorgular. Başka bir deyişle sanat felsefesi estetiğin kavram ve problemlerini sınırlı bir alanda inceler.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güzellik sanat ile sınırlı değildir; başka alanlarda da söz konusudur.
B) Estetik doğadaki veya çevremizdeki bir olayın güzel olup olmadığını sorgulayabilir.
C) Sanat felsefesinde ele alınan bazı kavramlar estetiğin kapsamına da girer.
D) Güzel hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusu olabilir.
E) Sanat yapıtı doğadaki güzelin sanatçının yorumuyla yansıtılmasıdır.
18. ‘Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa.”diyen Aşık Veysel ile
“Var olmak algılanmış olmaktır.”diyen Berkeley’in
Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır?
A)Soyut olanın önemsiz olduğu
B)Somut olanın önemsiz olduğu
C)Asıl olanın nesne olduğu
D)Asıl olanın özne olduğu
E)Değerlerin belirsiz olduğu
19. Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelincikler ya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi için taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Mutlak ve kalıcı olması
B. İnsan ürünü olması
C. Doğada bulunması
D. Genel olarak kabul görmesi
E. Büyük sanatçılarca yansıtılması
20. I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
V. Croce’ye göre güzellik, mutluluk veren bir ifadedir.
Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
A) Yalnız V B) II ve III C) I ve V D) I, III ve V E) II ve IV
21. Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
D. Evrensel bir nitelik taşır.
E. Tamamen deneyime dayalıdır.
22. Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir
23. Her sanat yapıtında belli bir varlık yorumu dile gelir. Bir Leonardo’nun resminde karşılaştığımız varlık yorumu, bir Monet’in resminde bulduğumuz varlık durumundan farklıdır.Bir Picasso’nun resmindeki varlık yorumu diğerlerinden farklıdır.Hepsinde ortak olan yan, tüm bu yapıtlarda varlık ve dünya ile hesaplarının söz konusu olmasıdır.Ne var ki,sanat bunu,örneğin resim sanatı renk, boya, biçim gibi resimsel elementler ile yapar.Edebiyat kelimeler ile,müzik sesler ile yapar.Bütün bu sanatların ortaya koyduğu yapıtlar, sanatsal argümanların yerini yaratıcı hayal gücü ile özgün bir düzene sokulması olayına dayanır.Bu paragrafa dayanarak sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Sanatın öznel bir faaliyet olduğuna
B)Sanatın dünyayı ve varlığı anlama ve yorumlama etkinliği olduğuna
C)Sanatın da bir bilgi çeşidi olduğuna
D)Picasso, Monet ve Leonardo’nun varlığı yorumlarının farklı olduğuna
E)Sanat bilgisinin genel-geçer bir yapıya sahip olduğuna
24. Sanatta, aklın ilkeleri , genel –geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur. Bu açıklamadan hareketle , sanatın hangi özelliğine ulaşabiliriz?
A)Estetik oluşu B)Öznelliği C) Tek oluşu D)Taklit oluşu E)Haz verici oluşu
25. Kant’a göre bir kimsenin herhangi bir objeye güzel demesine neden olan düşünce, başka kimselerin de ona güzel diyebileceği düşüncesidir.
Kant bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?
A)Güzel kavramının göreceli olduğunu
B)Sanatın duygusal bir etkinlik olduğunu
C)Estetik yargıların evrenselliğini
D)Güzel kavramının tartışılamayacağını
E)Estetik yargıların öznel olduğunu
26.Tek bir Tanrı inanışını ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monoteizm B)Politeizm C)Agnostisizm D)Ateizm e)Panteizm
27.Çok tanrı inancını ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monoteizm B)Politeizm C)Agnostisizm D)Ateizm e)Panteizm
28.Tanrının varlığını kabul etmeyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monoteizm B)Politeizm C)Agnostisizm D)Ateizm e)Panteizm
29.Tanrının varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monoteizm B)Politeizm C)Agnostisizm D)Ateizm e)Panteizm
30.Tevhit nedir?
31.Fıtrat nedir?
32. Siyaset felsefesi ve siyaset biliminin farkını anlatınız.
33. Siyaseti tanımlayınız.
34. Otoritenin toplumdaki gelenekler, yerleşik inançlar ve örflere dayandığı, krallık, emirlik, şeyhlik gibi rejimlerde görülen egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geleneksel egemenlik B)Karizmatik egemenlik
C)Demokratik egemenlik D)Hukuksal Egemenlik
35. Bir liderin etkileyiciliği ile toplumu yönlendirdiği ve yönettiği egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geleneksel egemenlik B)Karizmatik egemenlik
C)Demokratik egemenlik D)Hukuksal Egemenlik
36. Yasalara dayalı olan egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geleneksel egemenlik B)Karizmatik egemenlik
C)Feodal egemenlik D)Hukuksal Egemenlik
37. J.J. Rousseau’nun toplum sözleşmesini anlatınız.
(38-43. sorulardaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.)
Sivil toplum, Laiklik, Birey, Devlet, Meşruiyet
38.Toplum içinde yaşayan her bir insana…………………….denir.
39. Siyasal güçlerin egemenliğinde olmayan kuruluşlara………………………….denir.
40. Belli bir toprakparçası üzerinde yaşan insanların oluşturduğu siyasi yönetim mekanizmasına …………..denir.
41……………………..yasaya uygunluk anlamına gelir.
42. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesine……………….denir.
43. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın düşünme, karar verme ve davranmaya ……………………denir.

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Ontoloji ve metafizik arasındaki farkları anlatınız.
2.Varlık felsefesinin türlerini açıklayınız.
3.Var olanı inceleyen, varlığı sorgulayan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ontoloji b)Etik c)Epistemoloji d)Estetik
4.Aristoteles için felsefenin önemini yazınız.
5.Felsefe ve bilim açısından varlığı değerlendiriniz.
6.Evrenin ana maddesinin su olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)Anaksimandros b)Farabi c)Thales d)İbn Sina
7.Evrenin ana maddesinin hava olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)Anaksimandros b)Farabi c)Thales d)İbn Sina
8.Nihilizmin en önemli temsilcisi ‘dır.
9.Nihilizm anlamına gelir.
10.İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Realizm b)İdealizm c)Nihilizm d)Materyalizm
11.Varlıkların yalnızca insan zihninde var olduğunu, zihin dışında var olamayacağını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Realizm b)İdealizm c)Nihilizm d)Materyalizm
12.Varlık oluştur görüşünü benimseyen ve “Aynı ırmaklara girenin üzerinden farklı sular akar” diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Platon b)Sokrates c)Herakleitos d)Parmanides
13.Duyular evreni ve idealar evreni ayrımını yapan ve varlık ideadır görüşünü benimseyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)Aristoteles b)Platon c)Sokrates d)Whitehead
14.Duyular evreni ve idealar evrenine karşı çıkan, madde ve formun ayrılamayacağını mermer heykel örneği ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)Aristoteles b)Platon c)Sokrates d)Whitehead
15.İslam disiplini içinde yetişmiş filozoflarımızdan olan, varlığı mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ayıran düşünür ‘dir.
16.Evrenin atomlardan yani maddeden oluştuğunu savunan düşünür ‘tur.
17.Diyalektik materyalizm nedir?
18.Mekanik materyalizm nedir?
19.La Mettrie’ insanın ve diğer canlıların bir makine olduğunu savunmuştur. Bununla ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazın.
20.Varlık fenomendir görüşünün en önemli temsilcisi ‘dir.
21.Varlığın hem madde hem ruh olduğunu düşünen düalist düşünür ‘tır.
22.N. Hartman’ın yeni ontoloji ile ilgili görüşünü açıklayın.
Pragmacılık nedir?
23.Yeni pragmacılığın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Platon b)Sokrates c) Pierce d)Hartman
24.Martin Heidegger aşağıdaki görüşlerden hangisinin temsilcisidir?
a) Yeni ontoloji b)Yeni pragmacılık c)Varoluşçuşuk d)Realizm
25.İnsanı ele alan felsefe dalına adı verilir.
26.Ahlak ve etiği tanımlayınız. Arasındaki farkı açıklayınız.
27.Ahlaki yargıların özelliklerini yazınız.
28.Ahlaki olanın olumlu özelliğini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) iyi b)kötü c)Özgürlük d)Vicdan
29.İradeli olarak yapılan, ahlaki kurallara ve iyiye aykırı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) iyi b)kötü c)Özgürlük d)Vicdan
30.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncelerine dayanarak karar vermesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) iyi b)kötü c)Özgürlük d)Vicdan
31.Kişinin kendi ahlaki eylemlerinin ya da kendi yetki alanına giren ahlakla ilgili her hangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlaki sorumluluk b)Özgürlük c)Kötü d)Erdem
32.Hangi eylemin iyi hangi eylemin kötü olduğuna karar veren, insanın kendi kendisini yargılama gücü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ahlaki normlar b)Vicdan c)Özgürlük d)Erdem
33.Ahlaki özgürlüğü kabul eden görüşe denir.
34.Ahlak alanında özgürlüğün bulunmadığını savunan görüşe denir.
35.Gerçekleşen ve gerçekleşecek olan tüm olayların doğaüstü bir güç tarafından önceden saptandığına ve değiştirilemeyeceğine duyulan inanca ne denir?
a)Determinizm b)İndeterminizm c)Kadercilik d)Otodeterminizm
36.Kant’a göre ahlaki eylemin amacı ‘dir.
37.Aristippos’a göre ahlaki eylemin amacı ‘dır.
38.İnsan eyleminin son hedefinin mutluluk olduğunu savunan anlayışlara genel olarak verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bencillik b)Mutlulukçu görüş c)Anarşizm d)Realizm
39.Ahmet Yesevi’nin ahlaki tavır ile ilgili görüşlerini yazınız.
40.Mevlana’nın ahlaki tavır ile ilgili görüşlerini yazınız.
41.Yunus Emre’nin ahlaki tavır ile ilgili görüşlerini yazınız.
42.Hacı Bektaş Veli’nin ahlaki tavır ile ilgili görüşlerini yazınız.
43.Meslek etiği nedir?
44.Çevre etiği nedir?
45.Biyoetik nedir?
46.Siyaset etiği nedir?
47.Bilgi ve enformasyon etiği nedir?
48.Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ahlaki bir yargı ifade edilmiştir?
a) Su belli basınç altında yüz derecede kaynar.
b)Güzel, doğaya uygun olan, onu yansıtandır.
c)İnsanın eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi iyidir.
d)Liderlik; akıl, cesaret ve bilgi gerektirir.
49.Aşağıdaki durumlardan hangisinde özgür bir eylem söz konusudur?
a)Bir çocuğun ailesi razı olmadığı için istediği okula gidememesi
b)Bir akıl hastasının mirasını yardım kurumlarına bırakması
c)Bir öğrencinin notları iyi olmayan arkadaşına yardım etmesi
d)Gözleri görmeyen bir gencin askerlik yapmaması
50.Felsefe disiplinlerini yazınız.
51.“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” cümlesinde anlatılmak istenen şey nedir?
52.Felsefenin bilgi konusunu ele alan dalına ……………………. Adı verilir.
53.Toplum düzeni, devlet, yasalar ve hakları konu edinen felsefe disiplinine ……………………. Adı verilir.
54.Sanat eseri, sanatsal yaratıcılık, güzellik ve beğenilerle ilgilenen felsefe alanına ……………………. Adı verilir.
55.Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı örneklerle açıklayınız.
56.Platon’un bilgi ile ilgili görüşünü anlatınız.
57.Akılcılık görüşünü açıklayın ve temsilcilerini yazın.
58.Deneycilik nedir açıklayın ve temsilcilerini yazın.

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Felsefe nedir açıklayınız.
2. Felsefe için olmazsa olmaz 3 anahtar kelime yazınız.
3. Felsefe disiplinlerini maddeler halinde yazınız. Her birini kısaca açıklayınız.
4. “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” cümlesinde anlatılmak istenen şey nedir?
5. Dil felsefe için neden önemlidir? Açıklayınız.
6. Bilgi nedir açıklayınız.
7. Bilgi türlerini yazınız ve her birini açıklayınız.
8. Felsefe ……………………. İle başlar.
9. ……………………. Evreni, insanı, varlığı anlamak amacıya sürdürülen geniş bir sorgulama tekniğidir.
10. Felsefenin bilgi konusunu ele alan dalına ……………………. Adı verilir.
11. Fiozofların düşüncelerini başkalarına aktarmalrı anck ……………………. Sayesinde olur.
12. Toplum düzeni, devlet, yasalar ve hakları konu edinen felsefe disiplinine ……………………. Adı verilir.
13. Sanat eseri, sanatsal yaratıcılık, güzellik ve beğenilerle ilgilenen felsefe alanına ……………………. Adı verilir.
14. Aşağıdaki cümleler hangi bilgi türüne aittir yazınız.
Ihlamur boğaz ağrısına iyi gelir. …………………….…………………….
Dünyanın güneşe olan uzaklığı nedir. …………………….…………………….
Hristiyanlığın temel ilkeleri nelerdir? …………………….…………………….
Hava bulutluysa yağmur yağar. …………………….…………………….
Bilgi nedir, nasıl meydana gelir? …………………….…………………….
Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı adlı şiir güzel midir? …………………….…………………….
Hızlı tren yapımında ne gibi değişiklikler olmuştur. …………………….…………………….
15. İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla belli araç ve gereçler yapmasıyla ilgilenen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gündelik Bilgi
b) Felsefi Bilgi
c) Teknik Bilgi
d) Sanatsal Bilgi
16. Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin özelliklerinden değildir?
a) Eleştirilemez
b) Değiştirilemez
c) Kaynağı değiştirilebilir
d) Kaynağı bakımından ilahidir
17. Üç hal yasasını açıklayınız.
18. John Locke’un boş levha görüşünü açıklaynız.
19. Apriori ve aposteriori nedir?
20. Pozitivizmin temsilcisi kimdir?
21. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı örneklerle açıklayınız.
22. Aşağıdaki cümlelerin doğrulukla mı yoksa gerçeklikle mi ilgili olduğunu yazınız.
Yağmur sonrası yerler ıslandı ( )
Bilginin kaynağı konusunda farklı görüşler söz konusudur ( )
Ahmet’in boyu 178 cm’dir. ( )
Mozart’ ın 9. Senfonisi oldukça güzeldir. ( )
Ayasofya’nın 4 tane minaresi vardır. ( )
Ahmet 41 numara ayakkabı giyiyor. ( )
Doğru bilgi var mıdır? ( )
Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Rusya’daki nehirler buzlanmıştı. ( )
Bugün hava ne kadar bunaltıcı değil mi? ( )
Gökyüzü mavidir. ( )
23. Kesin ve genel geçer bilginin akıldan, düşünceden doğduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangsidir?
a) Deneycilik
b) Kuşkuculuk
c) Akılcılık
d) Sezgicilik
24. Bilgimizin tek kaynağının deney olduğunu savunana görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deneycilik
b) Kuşkuculuk
c) Akılcılık
d) Sezgicilik
25. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru (D), yanlış (Y) olduğunu yazın.
Felsefenin tek bir tanımı yapılamaz ( )
Felsefi soruların tamamı çözümlenmiştir ( )
Felsefe yalnızca bilinene (somut olana) yönelir ( )
Philosophia her şeyi bilen, bilge demektir ( )
Felsefe metafizik konuları ele alır ( )
Felsefe yapmaya karşı olmak bile felsefe yapmayı gerektirir ( )
Felsefe eski Yunan’da ortaya çıkmıştır ( )
Locke’a göre insan zihni başlangıçta boş bir levha gibidir ( )
Locke empirizmin temsilcisidir ( )
Kant bilginin kaynağında yalnızca akıl olduğunu savunur ( )
26. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin alt dallarından biri değildir?
a) Epistemoloji
b) Ontoloji
c) Antropoloji
d) Etik
27. Düşünüyorum öyleyse varım sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Descartes
b) Sokrates
c) Hegel
d) Comte
28. Dinsel bilgi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Genel-geçer bir bilgi türüdür
b) Gerçekle kutsal bir varlığa göre bağ kurmadır
c) Kanıtmala gerektirmez
d) Dogmatiktir
29. Aşağıdakilerden hangisi rasyonalist (akılcı) bir filozof değildir?
a) Hegel
b) Kant
c) Descartes
d) Platon

DMCA.com Protection Status
Call Now Button