Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Saltanatın kaldırılma nedenlerini maddeler halinde yazınız.
2. 3 Mart 1924’te yapılan inkılâpları yazınız
3. Lozan Barış Görüşmelerine gitmeden önce TBMM’nin ödün vermeme konusunda karar aldığı konuları yazınız.
4. Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın yapıldığı mevkiinin adı nedir?
5. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanının adı?
6. Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak alınan yerin adı?
7. Türkiye Devleti’nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası’nın bilinen adı nedir?.
8. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan olduktan sonra yurt çapında seferberlik başlatmak için yayınladığı yardım çağrısına ne denir?
9. Sömürgecilik: kavramını açıklayınız.
10. Evlenme, boşanma, miras gibi konuları düzenlemek amacıyla 17 Şubat 1926’da ………………………………………. kabul edildi.
11 ..…………………………………… kanunu ile eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır.
12. 1925 yılında……………………… vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.
13. Türk kadınına hangi siyasal haklar verilmiştir?
14. Ankara’nın başkent olarak seçilmesinin nedenlerinden 3 tanesini yazınız.
15. Lozan Barış Konferansında Avrupalılarla görüşen Türk heyetinin başkanı kimdir?
16. Menemen Olayı’nda saltanat ve hilafet yanlıları tarafından şehit edilen subayımızın adı.
17. Ülkemizde demokrasiye geçilebilmesi için bizzat önderlik eden Atatürk’ün kurduğu ilk siyasi partimizin adı.
18. Şeyh Sait İsyanıyla ilgili bilgi veriniz.
19. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir?
20. Soyadı kanunu ile ilgili bilgi veriniz.
21. Maarif Kanunu nedir.
22. Tekke.zaviye,Türbe,Seyh ,Mürid,Derviş kelimelerini açıklayınız.
23. Mustafa Kemal Atatürk’ün döneminde çok partili hayata geçiş ile ilgili bilgi veriniz.
24. Gizli oy-Açık sayım ve Açık oy-Gizli sayım ifadelerini açıklayınız.
25. Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık nedir?

26.Aşağıdakilerden hangisi Düzenli Ordu’nun kurulmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?
A)Kuva-yı Milliye’nin elde ettiği başarıları abartması
B)Bazı Kuva-yı Milliye güçlerinin halka baskısı
C)22 Haziran 1922’deki Yunan saldırısına karşı Kuva-yı Milliye güçlerinin yetersiz kalması
D)Devlet düzeninde düzenli ordunun gerekli olması
E)Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi

27.Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A)Laik devlet düzenine geçme konusunda önemli bir adım atıldı.
B)Kadın ile erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlandı
C)Ulusal egemenlik güç kazandı.
D)Eski düzenden yana olanların güç alacakları bir kurum ortadan kalktı.
E)Çağdaşlaşmanın önündeki bir engel kaldırıldı.

28.Doğu Anadolu Bölgesi’nde bozulan huzuru sağlamak amacı ile Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılmıştır.
II. İstiklâl Mahkemeleri tekrar kurulmuştur.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik ilk isyan bastırılmıştır.
IV. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır.
Şeyh Sait ayaklanmasının yukarıdaki sonuçlarından hangileri Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarısızlığa uğramasında etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I, II ve III
D) I ve IV
E) II ve III

29.Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı “Adli idare Beyannamesi’nde, TBMM Hükümeti’nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.
Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti’nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,
II. Türkiye’nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği
görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) l ve II
E) II ve III

30. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi

31.İtilaf Devletleri’nin, Lozan Konferansı’na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı kaldırma
B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma
D) Vahdettin’i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

32.Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan ancak Cumhuriyete karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cumhuriyet Halk Fırkası
B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C. Serbest Cumhuriyet Fırkası
D. İttihat ve Terakki Fırkası
E. Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası

—31 Mart isyanı
—Şeyh Sait isyanı
—Menemen isyanı
33.Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi
D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır:
***Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
*** Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir.
34.Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
35.Medeni kanun ile yapılan yenilikler toplum hayatında önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi
B) Kadınların her mesleğe girebilmesi
C) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi
D) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi
E) Öğretim birliğinin sağlanması
36.Atatürk’ün dil ile ilgili çalışmalarının ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kaldırmak
B) Türkçe’yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak
C) Türkçe’yi bilim ve kültür dili haline getirmek
D) Türk dilinin gelişmesini sağlamak
E) Türkçe’yi yaratıcı işlek bir dil haline getirmek
37.Türk Tarih Kurumunun Kuruluş amacı nedir?
38.Atatürk Dönemi Üniversite Reformu hakkında bilgi veriniz.
39.Osmanlı Kapitülasyonları ne zaman kaldırılmıştır.
40.Atatürk Dönemi Sanat ve Spor hakkında bilgi veriniz.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1) TBMM hükümetinin uluslar arası alanda imzaladığı ilk anlaşma ………… …………..’dır.
2) TBMM …………………………………… savaşından sonra Mustafa Kemal’e …………………………… ….ve… …………… …… Ünvanını vermiştir.
3) Tekalifi Milliye Emirlerini uygulanması sırasında çıkabilecek aksaklıklara karşı………………………………… yetkili kılınmıştır.
4)Doğu sınırımızı Bugünkü şekli ile kesinleştiren anlaşma ……………………………………………….. dır
5)Milli Mücadelede savaşlar Yunanlılarla Yapılmasına rağmen Mudanya ateşkes anlaşmasında Yunanlıları ………………………………………..temsil etmiştir
6)Güney Cephesindeki Mücadele………………………………………..birlikleri tarafından yapılmıştır.
7)Aşağıdaki ifadelerde doğru olana (D) yanlış olana ise (Y) harfi koyunuz.
( ) Harbord raporu Ermenilerin Anadolu üzerindeki iddalarının geçersizliğini ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
( ) Türkiye Büyük Millet meclisi Mustafa KEMAL’e Başkomutanlık yetkisini Sakarya savaşından önce vermiştir
( ) Mudanya ateşkes anlaşması 1. inönü savaşından sonra imzalanmıştır
( ) Dumlupınar meydan savaşı Başkomutanlık meydan savaşının diğer adıdır
( ) Milli mücadelede Maraş , Antep ve Urfa’da İngilizlere karşı savaşılmıştır.
( ) Milli mücadele de düzenli ordunun yunanlılara karşı kaybettiği tek savaş Kütahya Eskişehir savaşıdır
( ) Tekalifi milliye emirlerin yurt genelinde uygulanması ile ordunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır
( ) Yunanlılar Anadolu’yu sakarya savaşından sonra boşaltmışlardır
( ) 1921 Teşkilatı Esasi Türk devletinin ilk anayasasıdır
( ) Mudanya ateşkes anlaşması ile İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır
8) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışını, çıkışındaki görevini ve gerçek amacını açıklayınız.
9) İzmir’in işgali ve Osmanlı Devleti’nin İtilaf devletlerince paylaşılarak parçalanması kararı nerede alınmıştır?
10) Düzenli Ordu’nun elde ettiği başarının Kuvayı Milliye’nin elde ettiği başarıdan çok daha etkili olmasının nedeni nedir?
11) Sevr Antlaşması’na göre ülkemizi paylaşan devletler hangileridir.
12) Doğu ve Güney cephelerinde başarılı olduktan sonra buralarda sınırlarımızı belirleyen hangi antlaşmalar kimlerle imzalanmıştır?
13) Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerini kazanmamızın bize sağladığı yararlardan, düşmana verdiği zararlardan 2’şer tane yazınız
14) Rusya’nın Türkiye’yi işgal etmekten vazgeçmesinin nedenini yazınız?

15) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
*Kurtuluş Savaşı’nda , Doğu Cephesi’nde …….……………………… ,Güney Cephesi’nde ………………………. ve Batı Cephesi’nde……………………………….. ‘a karşı savaştık.
* Batı cephesinde ve Kurtuluş Savaşında kaybettiğimiz tek savaş………………………
*TBMM nin uluslar arası alanda imzaladığı ilk atlaşma ………………….. antlaşmasıdır.

*M.Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla …………………….. ……….……………… emirlerini yayınladı.

*Türk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile kurulmuş, gönüllülerden oluşan küçük silahlı direniş örgütlerine……………………………………………denir.

* Kurtuluş savaşı’nı bitiren belge …………………….. ……………………………. Antlaşmasıdır.
* Milli mücadele de gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı Urfa’ya …………………,Antep’e …………….. ve Maraş’a ………………………. Ünvanı verilmiştir.
*Mustafa Kemal, ……. ………………….. …………………… sonrasında Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’ye Çektiği kutlama telgrafında ,’’Siz orada yalnız düşmanı değil ,Türk milletinin makus (ters) tarihini de yendiniz ‘’demiştir.

16)Milli Mücadele de Türk ordusunun imzaladığı anlaşmalardan hangisi yanlış ve-rilmiştir
a- Gümrü –Ermenistan
b- Moskova- RUSYA
c- Ankara- FRANSA
d- Kars- İNGİLTERE
e- Brest Litowsk- Rusya

17) Fransızlar aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu’da işgal ettikleri yerleri boşalmışlardır
a- 1. İnönü savaşı
b- Sakarya Savaşı
c- 2. İnönü savaşı
d- Büyük Taarruz
e- Eskişehir- Kütahya savaşı

18)Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin askeri başarılarındandır
a- Ankara Hükümetinin Lozan konferansına çağrılması
b- Yunanlıları karşı Sakarya zaferinin kazanılması
c- Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasının imzalanması
d- Ermenilerle Gümrü anlaşmasının imzalanması
e- Fransızlarla Ankara anlaşmasının imzalanması

19)Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadele ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir
a- Yurdu Düşman işgalinden kurtarmak
b- Bağımsız bir devlet kurmak
c- Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini engellemek
d- Padişahın yetkilerini genişletmek
e- Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek

20)İtilaf devletleri Londra konferansına hem İstanbul hem de TBMM hükümetini ça-ğırmıştır. İtilaf devletlerinin bu davranışlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
a- Adaletli bir politika izlemek
b- İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
c- Büyük millet meclisini tanımak
d- TBMM isteklerini kabul etmek
e- Halifenin gücünden yararlanmak

21)Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir?
A) Müttefiklerimizin istemesi
B) Mustafa Kemal’in istemesi
C) Anadolu’nun işgal edilmeye başlanması
D) İstanbul Hükümetinin istemesi

22)İstanbul Hükümetinin Milli Mücadeleyi hukuken tanıması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Havza Genelgesi B)Erzurum Kongresi
C)Amasya Genelgesi D)Amasya Görüşmeleri

23)Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez nerede açıklanmıştır?
A) Amasya Görüşmeleri B)Sivas Kongresi
C)Erzurum Kongresi D)Amasya Genelgesi

24)Manda ve himaye fikri ilk defa nerede reddedilmiştir?
A)Amasya Genelgesi B)Sivas Kongresi
C)Erzurum Kongresi D)Havza Genelgesi

25)Erzurum Kongresi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
B)Toplanış yönüyle bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
C)Kongre ile vatan, milli sınırlar olarak belirtilmiştir.
D)Azınlıklara ayrıcalıklar verilemeyeceği belirtilmiştir.

26)Sivas Kongresi’nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A)İstanbul Hükümetine bağlı olunmadığını göstermek
B)Hatay’ın Türk topraklarına katılmasını sağlamak
C)İtilaf Devletlerinin dikkatini Anadolu’ya çekmek
D)Yurt savunması (bilgi yelpazesi.net) tek elden yürütmek

27)Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A)Kurtuluş Savaşı’nı kimlerin yapacağı
B)Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
C)Azınlıklara yeni haklar verilmesi
D)Mebusan Meclisi’nin kapatılması
28)
I. Vatan ve millet sevgisini üstün tutma
II. Mantıklı ve gerçekçi olma
III. Çalışırken çabuk ve aceleci davranma
IV. Birleştirici ve bütünleştirici olma
V.Plan yapmadan çalışma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Atatürk’le ilgili değildir?
A)I,IV B)I,II C)III,V D)II,IV

29) Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi İstanbul hükümetinin de desteklediği zararlı bir cemiyettir?
a) Mavi Mira b) Wilson İlkeleri
c) İngiliz Muhibler d)Trakya Paşaeli

30)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?
a) Harp Akademisi b) Askeri Rüştiye
c) Mahalle mektebi d) Bahriye İdadisi

31) Aşağıdakilerden hangisi Kuvai Milliye birliklerinin özelliklerinden değildir?
a) Düzensiz birliklerdir b) İşgale karşı çıkarlar
c) Ayaklanmaları bastırdılar d) Emirleri M. Kemal’den alırlar

32)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu ordu makamıdır?
a) 3. Ordu Müfettişi b) 9. Ordu Müfettişi
c) Doğu Komutanı d) General

33) Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
E)Türklere kesin egemenlik tanınacak ,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.
34) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin onayından geçmiştir?
A)Takrir-i Sükun Kanunu
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)Misak-ı Milli
D)istiklal Mahkemeleri
E)Tekalif-i Milliye Emirleri
35) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i Milliye
36) Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
E)San Remo Konferansı
37) Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
E)Büyük Taarruz

38) Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan Yunanlılar Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
C)I.İnönü D)Sakarya
E)Dumlupınar

39)TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
A)Lozan Barış Antlaşması B)Ankara Antlaşması
C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

40)İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının yedinci maddesi hakkında bilgi veriniz.
2. Kuvayımilliye nedir.
3.1.Dünya savaşının genel nedenlerini yazınız.
4.1.Dünya savaşının özel nedenlerini yazınız.
5.Mustafa Kemal’in katılmış olduğu ilk savaş hangisidir?
6.1.Dünya savaşındaki Taarruz ve savunma cepheleri nelerdir?
7.Tehcir Kanunu nedir? Kanunun çıkarılma nedenini açıklayınız.
8.Kilikyalılar cemiyetiyle ilgili bilgi veriniz.
9. Mustafa Kemal’in ilk okuduğu okul ……………………..mektebidir.
10.Mustafa Kemal’in 1.Dünya savaş’ında ……………………..…….cephesinde kazandığı başarılar onun Kurtuluş Savaşı’nda lider olmasını sağlamıştır.
11. Enver Paşa, Orta Asya Türkleri ile birleşmek ve Ruslara karşı savaşmak için Irak Cephesini açmıştır.( )
12. Mustafa Kemal’in babasının adı Ali Rıza Efendi’dir,annesi ise Makbule hanım’dır.( )
13.Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?
A) Mondros
B) Moskova
C) Brest-Litovsk
D)Nöyyi
E)Versay
14. Almanya’nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İtilaf Devletleri’nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya’ya yeni cepheler açmak
C) Boğazların itilaf Devletleri’ne kapatılmasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti’nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
E) Ortadoğu’da egemenliğin İngiltere’nin eline geçmesini önlemek
15. Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Ülke bütünlüğünü sağlamak
B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak
C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak
D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek
16. Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir?
A)Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik
C)Halkçılık D)Devletçilik E)inkılapçılık
17. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?
A)Manda ve himaye kabul edilemez
B)Vatan bir bütündür parçalanamaz
C)Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak
D)Azınlıklara geniş haklar verilemez
E)Kuvayımilliye’yi etkin,milli iradeyi hakim kılmak esastır.
18.Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ilk görev yeri nedir?
19.İzmir İşgali ile ilgili bilgi veriniz.
20.Monarşi,Meşrutiyet ve Panslavizm terimlerini açıklayınız.
21.Osmanlı Devletinin 1.Dünya savaşına girme nedenleri nelerdir?
22.Almanya’nın Osmanlı Devletini 1.Dünya savaşında yanına çekme nedenlerini yazınız?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button