Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Hastanın bilinci birinci ve ikinci değerlendirmede hangi skalalar kullanılarak yapılır.
2. Glaskow koma skalasına göre nörolojik hasar sınıflandırmasını yazınız.
3. Pupilla değerlendirmesini ne zaman tercih ederiz ve pupilla değerlendirmesinde pupillalar ışığa karşı hangi şekillerde reaksiyon gösterir.
4. Duyu-motor fonksiyonlarda meydana gelen bozuklukların karşılıklarını yazınız.
Estezi:
Paralizi:
Hemipleji:
Parapleji:
Quatripleji (Tetrapleji):
Parezi:
Monoparezi:
Hemiparezi: Vücudun yarısının parezisi.
Ataksi
Akinezi
Bradikinezi
Diskinezi
Rijitide
Konvülsiyon

5. Patolojik Reflekslerden babinski refleksini tanımlayınız.
6. Patolojik reflekslerden olan Ense sertliği değerlendirmesini nasıl yaparız ve bu hangi durumlarda ortaya çıkar.
7. Uyanıklıkta meydana gelen değişiklikler, genellikle bilincin seviyeleri olarak ifade edilir. Hastanın uyanıklık durumunu tanımlamak için dört seviye kullanılır. Bunları yazınız ve birer cümle ile tanımlayınız.
8. Senkop nedir. Senkop nedenleri nelerdir ve Senkop belirti ve bulguları nelerdir.
9. Senkopta acil bakım planını yazınız.
10. Koma nedir. Koma ile karışan durumlar nelerdir.
11. Komada acil bakım planını yazınız.
12. Epilepsi nedir. Jeneralize Epileptik nöbetin aşamalarını yazınız.
13. Birçok epilepsi nöbeti bir girişim gerektirmeden kendiliğinden dakikalar içinde sonlanır. Bir nöbetin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin peş peşe tekrarlanmasına………………… adı verilir.
14. Çocukluk çağının en sık görülen nöbet türüdür. Genellikle üç ay ile beş yaş arasında herhangi bir intrakraniyel enfeksiyon bulgusu olmaksızın, ateşle iliĢkili olarak ortaya çıkar. Beş yaşından küçük çocukların %2-5’inde görülür ve bunların %20-30’da en az bir kez tekrarlar. En sık 14-18. aylar arasında görülür. Erkek çocuklarda daha sık görülür. Yukarıda tanımlanan nöbetin adını yazınız.
15. Jeneralize nöbetlerde görülen belirtiler nelerdir.
16. Epilepside (çocuk) acil bakım planını yazınız.
17. Serebrovasküler olay nedir. Risk faktörleri nelerdir.
18. Serebrovasküler olay çeşitlerini yazınız ve tanımlayınız.
19. Hastane öncesinde hasta değerlendirilirken inme şüphesi taşıyorsa basit bir ölçek olan Cincinati Skalası (inme skalası) kullanılır. Bu testte hangi parametreler değerlendirilir.
20. SVO’da acil bakım planını yazınız.
21. KİBAS nedir tanımlayınız ve belirti ve bulgularını yazınız.
22. KİBAS’ta acil baıkm planını yazınız.
23. Beyin apsesi ne demektir. Beyin apselerine hangi durumlar neden olur.Belirti ve bulguları nelerdir.
24. …………………. harekete başlama ve sürdürmede yavaşlama (bradikinezi), kas tonusünde artma, tremor ve postüral reflekslerde bozulma ile karakterize bir sendromdur. Hastalık, dopamin üreten nöronların atrofisi sonucu dopamin üretiminin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan idiopatik bir hastalıktır.
25. Ruh sağlığının tanımında ya da ruh sağlığı yerinde olan normal bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir.
26. Psikiyatrik bozuklukların nedenleri nelerdir.
27. …………………..gerçekte olmayan bir şeyin algılanması olarak tanımlanabilir. Kişinin, iç dünyasının ve bastırılmış duygularının dışarıdan geldiğini sanma durumudur. İşitme, görme, koku, tat, dokunma, somatik, refleks vb. çeşitleri vardır.
28. Bellek bozuklukları şunlardır. Bunların karşılıklarını yazınız.
• Amnezi:
• Hipoamnezi:
• Paramnezi:
• Disamnezi:
29. Obsesif-Kompulsif (Saplantı/Takıntı-Zorlantı) Bozukluk nedir ve en çok görülen obsesyonlar nelerdir.
30. Depresyon nedir ve depresyon belirtileri nelerdir.
31. Organik kökenli ruhsal bozukluklar nelerdir yazınız ve tanımlayınız.
32. Sahada karşılaşılan acil psikiyatrik durumlarda hangi adımlar izlenmelidir.Acil bakım gerekiyorsa nasıl uygulanmalıdır.
33. Yüzde kelebek raş (her iki yanakta ve burun kökünde pembemsi kırmızı renkte döküntü) ile karakterize Genellikle eklemleri ve deriyi tutan, ana lezyonu vaskülit olan kollejen doku hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistemik Lupus Eritromatozus
B) Akut Romatizmal Ateş
C) Skleroderma
D) Konjenital melanositik nevus
34. Osteoartriti diğer artritlerden ayıran özelliği nedir?
A) Bir aydan kısa sürmesi
B) kalbi, eklemleri, deriyi ve merkezi sinir sistemini etkilemesi
C) Akut ataklar arasında ara dönemler bulunması
D) Enfeksiyon belirti ve bulgularının olmaması
35. Epilepsinin en sık karşılaşılan, en iyi tanınan ve en tehlikeli tipi aşağıdakilerden hangisidir
A)Myoklonik nöbetler
B) Jeneralize konvülsif status epileptikus
C)Atonik nöbetler D)Petitmal nöbetler
36. Aşağıdakilerden hangisi, 15-50 yaş arasında ve kadınlarda daha sık görülen, myelin kılıfı harabiyeti oluşturan dejeneratif hastalıktır?
A) Guillain-Barre B) Parkinson
C) Multipl Skleroz D) Myastenia Gravis

37. Beyindeki kan damarları ve nörolojik elektriksel sinir uyarısını ileten kimyasal maddelerdeki değişikliklere bağlı olduğu düşünülen baş ağrısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Migren tipi baş ağrısı
B)Demet tipi baş ağrısı (cluster)
C)Vertigo D)Gerilim tipi baş ağrısı
38. Etraftaki cisimlerin dönmesi, kişinin kendini dönüyor hissetmesi, bir yöne savruluyor hissi, yerin kayma veya sallanıyor hissi gibi , Gözlerde istem dışı hareketlerle kendini gösteren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Migren tipi baş ağrısı
B)Demet tipi baş ağrısı (cluster)
C)Vertigo D)Gerilim tipi baş ağrısı
39. A hastası, Glasgow Koma Skalasına göre değerlendirildiğinde E:3, M:4, V:3 değerleri elde ediliyor. Bu hastanın nörolojik hasar düzeyi nedir?
A) Nörolojik hasar yoktur.
B) Orta dereceli nörolojik hasar vardır.
C) Geri dönüşümsüz nörolojik hasar görülür.
D) Anlamlı nörolojik hasar vardır.
40. Dekortike postür (fleksör duruş) ile ilgili cümlelerden hangisi doğrudur?
A)hipoksi, hipoglisemi, beyin sapı kesisi-zedelenmesi-kanaması ve temporal herniasyonda görülebilir.
B)Üst ekstremitelerde, dirsek, el ve parmaklarda rijit bir fleksiyon ve içe rotasyon, bacaklarda içe rotasyon, ayaklarda plantar fleksiyon (ayak tabanı düşer) görülür.
C)Dirsek ve el bileğinde ekstansiyon, el ve ayak parmaklarında fleksiyon görülür.
D)Orta beyinde yapısal ve işlevsel bozukluk vardır.
41. Cincinati Skalası (inme skalası) hangi amaçla kullanılır?
A)İnme Şüphesinde B)İntrakranial kanama Şüphesinde
C)Subaraknoid kanama Şüphesinde
D)Serebral emboli Şüphesinde
42. SVO’da Acil Bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Maske ile 10–15 L/dk oksijen verilir, gerekirse PBV kullanılır.
B)Hastanın bilinci açıksa başı ve gövdesi 90° yükseltilir
C)Damar yolu açılarak IV % 0,9 NaCl uygulanır.
D)Sistolik kan basıncı 200 mm Hg’ye eşit veya altında ise düşürülmeye çalışılmaz.
43. İstemli hareketleri yapamama veya çizgili kaslarda aktivitenin ileri derecede azalmasına ne ad verilir?
A)Akinezi B)Diskinezi C)Rijitide D)Tremor
44. Pupilla değerlendirmesi ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Kafa içi basınç artışının erken bulgusu olarak anizokari görülür.
B)Her iki pupillada midriyazis (kayıp pupilla); beynin yaygın ve ağır şekilde etkilendiğini gösterir
C)Midriyazis Morfin zehirlenmesi ve pons kanamalarında görülür.
D)Pupillaların çapı, yaklaşık 1–2 mm (pinpoint, iğne başı pupilla) ise ve ışığa reaksiyon vermiyorsa tehlikelidir.
45. Ense sertliği bulgusu aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
A) Menenjit. B) Subaraknoid kanama. C) Ağır anksiyete. D) Parkinson.
46. Nörolojik sorunu olan hastada vital bulgularla birlikte cilt ve nefes kokusu da değerlendirilir. Nefeste aseton kokusu size ne düşündürür?
A)Diyabetik ketoasidozu B)Üremi komasını C)Karaciğer komasını D)Alkol komasını
47. Aşağıdakilerden hangisi, akut romatizmal ateşin belirtisi değildir?
A) Eritema marjinatum
B) Yerinde duramama C) Korea
D) Subkutan nodüller
48. Epilepside görülen Jeneralize Nöbetlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Beynin her iki hemisferinin aynı anda tutulduğunu gösteren belirtilerle başlar.
B)Nöbetler sırasında bilinç etkilenebilir ve bu nöbetin ilk belirtisi olabilir.
C)Motor belirtiler, vücudun tek tarafında görülür.
D)Bu tür nöbet geçiren insanlar, nöbet sırasında ne yaşadıklarını hatırlayamazlar.
49. Serum ürik asit düzeyinin yüksekliği (hiperürisemi), tekrarlayan artrit atakları ve dokularda monosodyum ürat kristallerinin birikimi ile karakterize bir hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gut Artriti B)Akut Romatizmal Ateş C)Osteoartrit D)Romatoit Artrit
50. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin görevi değildir?
A)Vücudun hareketini sağlar.
B)Yumuşak dokulara destek sağlayarak vücudun şeklini korur.
C)Kemiklerin yapısındaki kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir.
D)Kalsiyum, fosfor gibi minerallerin vücutta kullanılmasını sağlar.
51. Akut böbrek yetmezliği nedir belirti ve bulguları nelerdir.
52.Anemi nedir belirti ve bulgularını yazınız.
53.Demir eksikliği anemisi nedir belirti ve bulgularını yazınız.
54.Persiniyoz anemi nedir anlatınız.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

(1. Yazılı hazırlık sorularını da yeniden çalışınız)

51. Aşağıdakilerden hangisi, STEMI’de belirgin EKG özelliğidir?
A) Patolojik Q dalgası
B) Delta dalgası
C) F dalgaları
D) ST segment yükselmesi
E) ST segment depresyonu
52. Sindirim sistemi hastalıklarında ortaya çıkan belirti ve bulguları yazınız.
53.Karın bölgesinde bulunan kadranlarda yer alan organları yazınız.
SAĞ ÜST KADRAN

 

SOL ÜST KADRAN
SAĞ ALT KADRAN
SOL ÜST KADRAN

 

 

54. Akut batın ağrısı nedir ve akut batın ağrısı hangi hastalıklara bağlı ortaya çıkar?
55. Peptik ülser nedir ve peptik ülserin nedenleri nelerdir ?
56. Kolesistit nedir ve kolesistiti olan hastanın ağrısı vücudunda hangi bölgelere yansır ?

57.Aşağıdaki hastalıkların ağrı lokalizasyonlarını yazınız.

Apandisit :……………………………………………..
Kolesistit :……………………………………………..
Abdominal aort anevrizması :……………………………………………..
Duedenal ülser :……………………………………………..
Pankreatit :……………………………………………..
Pelvikenfeksiyon :……………………………………………..
Böbrek taşı ve enfeksiyonu :……………………………………………..

58. Akut batında acil bakım planını yazınız?
59. Gastrointestinal kanamaların belirtileri nelerdir?
60.GİS kanamalarında acil bakım planını basamaklar halinde yazınız.
61.Diabetes mellitus nedir ve nedenlerine göre kaça ayrılır.?
62.Hipoglisemi nedir tanımlayınız ve acil bakım planını basamaklar halinde yazınız.
63.Diabetik ketoasidoz nedir belirti ve bulguları nelerdir?
64.Diabetes mellitus nedenlerine göre kaça ayrılır?
65.Diabetes mellitus’ta geç ortaya çıkan komplikasyonları yazınız.
66. Hipertiroidi krizinde acil bakım planını yazınız.
67. Kalsiyumun vücuttaki görevleri nelerdir?
68. Aşağıdaki endokrin bezlerinden salgılanan hormonların isimlerini yazınız
Tiroid :……………………………………………..
Paratiroid :……………………………………………..
Pankreas :……………………………………………..
Adrenal kortex :……………………………………………..
Adrenal medulla :……………………………………………..

69.İnsan vücudunda görülen sıvı elektrolit dengesizliklerine neden olan faktörler nelerdir?
70. Vücut sıvıları …………………………ve ………………………olmak üzere ikiye ayrılır.
71. Hipoosmolar dengesizlik nedir belirtileri nelerdir?
72. Hiperosmolar dengesizlik nedir belirtileri nelerdir?
73.Hipokalemi nedir .Hipokalemide olan hastaya intravenöz potasyum klorür uygularken nelere dikkat edilmelidir?
74.Aşağıdaki tabloda asit baz dengesizliklerinde görülen değişiklikleri yazınız.
*****************…………………pH………………………PaCO2……………………..HCO3-
Metabolikasidoz      :…………………………………………………………………………………………..
Metabolikalkaloz     :…………………………………………………………………………………………..
Solunumsal asidoz :…………………………………………………………………………………………..
Solunumsal alkaloz :…………………………………………………………………………………………..

75.Aşağıdaki bilgileri doğru ve yanlış olarak belirtiniz
1. Hipoventilasyon , solunumsalalkalozun nedenidir. ( )
2. Osmoz suyun, yarı geçirgen bir zarla ayrılmış iki bölme arasında,
3. yoğunluğun yüksek olduğu taraftan yoğunluğun düşük olduğu tarafa geçişidir.
4. Hastaya İntravenöz KCL uygularken hastayı monitörize etmeye gerek yoktur.
5. Kimyasal tampon sistem asit baz dengesini sağlayan tampon sistemlerden biridir.
6. Hiperkalseminin en önemli komplikasyonu kardiyak arresttir.
7. Hipertiroidi de soğuğa karşı karşı tahammülsüzlük, çabuk yorulma, kabızlık, kilo alımı, mental tembellik görülür.
8. Basit guatr tiroid bezinin iltihabi ve tümoral olmayan büyümesine denir. En önemli nedeni tuz ve suda iyok eksikliğidir.
9.Hipotalamusun sinirsel hormon salgılayıcı hücreler tarafından salgılanarak hipofizin arka lobunda depolanan ADH, Vazopressin yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan, poliüri, aşırı susuzluk hissi,vepolidipsi ile karakterize hastalığa…………………..denir.

 

 

1. YAZILI SORULARI:

1. WHO’ göre sağlığın tanımı tanımını yapınız ?
2. Hastalıkların kökenini inceleyen bilim dalına …………….. denir.
3. Sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin hücrelerde, dokularda yapısal veya fonksiyonel olarak normal olmayan değişikliklerin oluşturduğu duruma …………. denir.
4. Hastalığa neden olan etkenleri yazınız ?
5. Belirti ve bulgu ne demektir ? Solunum sistemine ait belirti ve bulgulara ikişer örnek veriniz ?
6. Komplikasyon ve prognozun tanımını yapınız ?
7. Hastanın değerlendirilmesini hangi yöntemlerle yaparız?
8. Solunum sisteminin burundan başlayarak larenkse kadar uzanan bölümüne ………………………… larenksten alveollere kadar olan bölümüne ise………….. ………….. denir.
9. Solunumun olayının evrelerini yazınız ve bunları tanımlayınız .
10. Solunum sisteminin ana kası ……………….. …. dır.
11. Alveollerden akciğer kanına diffüze olan oksijen hangi yollarla taşınır ?
12. Oksijen ve karbondioksitin taşınma eylemine ……………………
13. Hemoglobinin oksijen ile birleşme derecesi, ………………….ifade edilir ve ………………………ölçülür.
14. Hiperventilasyon ve taşipne ne demektir ve aralarındaki fark nedir?

15. Hava iyice daralan soluk yollarından geçerken özellikle ekspirasyon sırasında duyulan hışıltılı sese ………………..denir?
16. Akciğerlerden kanlı balgam gelmesine ………………denir.
17. Akciğerlerden gelen kanlı balgam, ………….renkte ve………….dır.
18. Periferik siyanozu açıklayınız.
19. Santral siyanozu açıklayınız.
20. Hipoksi ve hipoksemi nedir tanımlayınız ?
21. Akciğer hastalıklarında SAMPLE’ nın ‘’S’’ sini göre örnek veriniz.
22. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerinden 5tanesini yazınız.
23. KOAH hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Kronik akciğer hastalığıdır.
b) KOAH’ ta hava yollarında meydana gelen değişiklikler geri dönüşümsüzdür.
c) Dispne, taşikardi, wheezing, hırıltılı solunum , sarı ve yeşil balgam bulgulara eşlik eder.
d) Sigara, endüstriyel gazlar ve tekrarlayan pnömoni atakları KOAH ‘ın nedenleri arasındadır.
e) KOAH’ta ana sorun insprasyon sırasında ki zorluktur.
24. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
I) Vucüdun herhangi bir yerinde patolojik olarak hava toplanmasına ……………. denir.
II) …………… bronşların ve bronşiyollerin kalıcı olarak genişlemesidir.
III) Krup/ Epiglotit de acil durumlarda maske ile……………. L/dak. nemlendirilmiş oksijen verilir.
IV) KOAH ‘lı hastada oksijen tedavisi tercihen venturi maskesi ya da nazal kanül ile ……………. L/dak. şeklinde uygulanır.
V) Dispne, ortopne, öksürük, wheezing belirtileri olan hastanın göğüs
ön- arka çeperinin genişlemiş olduğu gözlenen hastalık ……………..dır.
25. Aşağıdakileri yanlış ve doğru olanları belirtiniz.
1. ( ) Krup sendromunda intercostal- subcostal çekilmeler görülür.
2. ( ) Astım bronşiyal düz kasların kasılması sonucunda solunum yollarında obstrüksiyona neden olan ve ataklar şeklinde seyreden inflamatuar bir hastalıktır.
3. ( ) Pnömonide görülen balgam pas rengindedir.
4. ( ) Pnömoni alveollerin akut enflamatuar bir hastalığıdır.

27. KOAH olan kimseye neden yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulanabilir mi? Nedenini yazınız ?
28. Akut akciğer ödemi olan hastaya Furosemid (lasix ) ilaç hangi amaç için verilmektedir?
29. Aşağıdakilerden hangisi solunum sıkıntısı olan hastaya uygulanan acil bakım prensipleri arasında yer almaz?
a) Hasta sırtüstü yatırılır.
b) Oksijen saturasyonu izlenir.
c) Kardiyak monitörizasyonu sağlanır.
d) Nasal kanül veya maske ile oksijen uygulanır.
e) Gerektiğinde danışman hekimin onayı ile ilaç uygulanır.
30. Nebulizatör solunum sistemi hastalıklarında hangi işlem için kullanılır?
31.Nebulizatör çeşitlerini yazınız?
32. Sıvı durumdaki ilacın, nebülizatör aracılığı ile buharlaştırılarak solunum yollarına püskürtülmesi işlemine ……………. denir.
33.Kalbin fonksiyonunu tanımlayınız ve kalp tabakalarını yazınız.
34. Kalpte kaç tane kapakçık vardır ve bu kapakçıklar kalbin hangi kısımlarında bulunur ve görevi nedir?
34. Kalp hastalıkları için risk oluşturan nedenlerden 6 tane yazınız.
35.Kan basıncının normal değerlerini yazınız. Hipertansiyonu tanımlayınız.
36. Arterial kan basıncı nedir tanımlayınız.
37. Hipertansiyonda risk altında olan organları yazınız?
38. Konjestif kalp yetmezliği nedir ? Konjestif kalp yetmazliğine neden olan durumları yazınız.
39. Anevrizma nedir ve çoğunlukla hangi arterde görülür?

40. Aşağıdakilerden hangisi, kardiyovasküler hastalıklarda ödemin gelişme nedenidir?
A) İntraselüler sıvının artması
B) Damar içi basıncının artması
C) Ekstremitelerde basınç artışı
D) Sindirim sistemi hastalıklarının eşlik etmesi
E) Juguler venlerde dolgunluk

41. Korener arter hastalığı nedir ve risk faktörlerini yazınız.
42. Arterlerin tabakalarını yazınız.
43. Anjina pectoris nedir ve hangi hastalığın en önemli bir belirtisidir ?
44. Myokard infarktüsü nedir ?
45. EKG nedir ve neyi ölçer?
46. Aşağıdaki tam bir EKG dalgasında dalgaların isimlerini yerleştiriniz. Ventriküler kontraksiyonu hangi dalga temsil eder.

11atttıbbiaciller46
47. Kalbin uyarı ve iletim sistemini yazınız. Kalp hangi sinir sistemi tarafından uyarılır. Sempatik sinir sistemi kalp üzerinde nasıl bir fonksiyon sağlar?
48. Aritmi nedir tanımlayınız ve aritmi çeşitlerini yazınız.
49. Konjenital kalp hastalığının nedenlerini yazınız.
50. Çocukta görülen kalp yetmezliğinde uygulanacak acil bakım basamaklarını yazınız .
KOAH olan hastaların özellikleri vardır: Bu hastalar sürekli hipoksiktirler. Dolayısıyla bu hastalarda karbondioksit seviyesine tolerans gelişmiştir ve hastada solunum gereksinimi, karbondioksit yerine oksijen seviyesi ile ayarlanmaktadır. Oksijen verildiğinde, kandaki oksijen seviyesi yükseleceğinden beyne, solunumun azalması veya durması, yönünde sinyaller gidecektir. O nedenle, KOAH’ lı hastalarda oksijen verirken dikkatli olmak gerekir.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button