Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1 Hücre nedir?Hücreyi mikroskopta inceleyen bilim adamı kimdir?
2 Hücre teorisini kim buldu?Hücre teorisini maddeler halinde anlatın.
3 Mikroskobu kim,kaç yılında bulmuştur?
4 Prokaryot hücre ve ökaryot hücre arasındaki farkları yazın
5 Yapılarına göre hücreler kaça ayrılır?Örnek vererek açıklayınız.
6 Akıcı mozaik zar modelini kim bulmuştur?Zar modelinin yapısını açıklayınız.
7 Hücre zarının özellikleri nelerdir?
8 Hücre zarı farklılaşarak kaça ayrılır?Özelliklerini açıklayınız.
9 Hücre zarından madde giriş çıkışını etkileyen faktörler nelerdir?
10 Pasif taşıma nedir?Pasif taşımanın özelliklerini yazınız.Örnek vererek açıklayınız.
11 Osmoz,osmatik basınç,turgor nedir?Örnekle açıklayınız.
12 Plazmoliz ile deplazmoliz aralarındaki fark nedir?Örnekle açıklayınız.
13 Aktif taşıma nedir?Özellliklerini yazınız.
14 Endositoz nedir?Kaça ayrılır?Örnek vererek anlatın.
15 Ekzositoz nedir?Örnek vererek açıklayınız.
16 Hücre duvarının görevi ve özelliklerini yazınız.
17 Homeostazi nedir?
18 Sitoplazmada bulunan organelleri yazınız.
19 Sitoplazmanın görevi ve yapısını anlatınız.
20 Organelleri zar yapısına göre sınıflandırınız.
21 Mitokondri organelinin görevi nedir?
22 Plastitler kaça ayrılır?Hangi canlılarda bulumur?Görevi nedir?
23 Kloroplast,kromoplast,lökoplast nerede bulunur?Görevini açıklayınız.
24 Endoplazmik Retikulum görevi nedir?Yapısını anlatınız.
25 Granullü endoplazmik retikulum ile granülsüz endoplazmik retikulum arasındaki farkı anlatınız.
26 Ribozomun görevi nedir?
27 Golgi aygıtının görevi nedir?Örnek vererek açıklayınız.
28 Lizozom görevi nedir?Örnek veriniz.
29 Sentrozom görevi nedir?Hangi hücrelerde bulunur?
30 Koful bitki ve hayvan hücrelerinde nasıl bulunur?
31 Kofulun görevi nedir?Kontraktil kofulun görevi nedir?
32 Hücre iskeleti nedir?Kaça ayrılır?
33 Mikrofilamentin görevi nedir?Nerede bulunur?
34 Arafilament görevi nedir?Nerede bulunur?
35 Mikrotübüllerin görevi nedir?Nerede bulunur?
36 Çekirdek görevi nedir?Kaç kısımdan oluşur?
37 Çekirdekçigin yapısında ne bulumur?Çekirdekçiğin görevi nedir?
38 Kromozomun özellikleri nelerdir?
39 Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki fark nelerdir?
40 Kök hücre kaynakları nelerdir?
41 Kök hücresinin önemi nedir?Açıklaınız.
42 Birincil hücre kültürü ve ikincil hücre kültürü nedir?
43 Yapay organların neden kullanılır?Örnekle açıklayınız.

 

1. DÖNEM 1 YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1- Bir bilimsel çalışmada tüm hücrelerin DNA taşıdığı belirlenmiş ve ” DNA bütün hücrelerde çekirdekte yer alır.” şeklinde fikir ileri sürülmüştür. Ancak bilimsel çalışmanın sonraki aşamalarında prokaryot hücreli canlılarda DNA’nın sitoplazma’da bulunduğu saptanmıştır. Yukarıdaki anlatılan çalışmanın devamında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A-Kontrollü deneyler yapılmalıdır.
B-Teori kurulmalıdır.
C-Hipoteze dayalı tahminde bulunulmalıdır.
D-Hipotez değiştirilip, yeni bir hipotez kurulmalıdır.
E-Prokaryotlarla ilgili veri toplanmalıdır

SORU-2

I. Problemin geçici çözümüdür.
II. Zamanla teori haline dönüşebilir.
III. Soru ve tahminlere açıktır
Yukarıda verilenlerden hangileri hipotezin özelliklerindendir?
A-Yalnız II
B-I ve II
C-I ve III
D-II ve III
E-I, II ve III

SORU-3

“Rengi yeşil olan bütün hücreler fotosentez yapar.” hipotezine karşılık, “Eğer bu hipotez doğruysa bütün yeşil renkli hücrelerde kloroplast bulunmalıdır.” diyen bir bilim insanı, çalışmalarına bilimsel yöntemin hangi basamağından devam etmelidir?
A- Tahmin
B- Teori
C- Kontrollü deney
D- Hipotez
E- Gözlem
Soru 4
“Bütün hücrelerde mitoz bölünme görülür.” hipotezini ispatlamaya çalışan bir araştırmacı, bazı hücrelerin bölünmediğini gözlemiştir. Buna göre araştırmacının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hipotezi değiştirmek
B- Kontrollü deneyler yapmak
C- Nicel gözlem yapmak
D- Nitel gözlem yapmak
E- Tahminde bulunmak

Soru-5

 

Soru-7

Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi, hızlı gelişen biyoteknolojinin amaçlarından biri değildir?
A-Tarımda verimliliği sağlamak
B-Genetik hastalıkları çözümlemek
C-Atık maddelerden biyogaz üretmek
D-İnsan sayısını arttırmak
E-İnsan genlerini saptamak
Soru-9

I-Metabolizmanın hormonal kontrolü
II. Yer değiştirme
III. Fotosentez yapma
IV. Duyu organlarıyla uyarı alma

Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvanları ortak özellikleridir?

A-Yalnız I
B-I ve III
C-II ve IV
D-I, II ve III
E-II, II ve IV

 

Soru-10
Aşağıda verilen canlılardan hangisi hareket etme yeteneği bakımından diğerlerinden farklıdır?
A-Tek hücreliler
B-Mantarlar
C-Memeliler
D-Balıklar
E-Kuşlar

Soru10

Fotosentez yapabilen prokaryot bir hücrede,
I.ribozom,
II.kloroplast,
III.mitokondri
organellerinden hangileri bulunur?
A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve II
D-II ve III
E-I, II ve III
Soru-11

İnorganik bileşiklerle ilgili olarak,
I.Canlı vücudunda üretilemeyen ve karbon iskeletine sahip olmayan bileşiklerdir. II.Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler.
III.Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar,

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve II
D-II ve III
E-I, II ve III

SORU:12

Aşağıda verilen organizasyon basamakları, çok hücreli bir canlıyı oluşturmak üzere basitten karmaşığa doğru sı¬ralandığında baştan 4. sırada hangisi yer alır?
A-Organ
B-Hücre
C-Doku
D-Organizma
E-Sistem

SORU:13
Canlıların ortak özelliklerinden olan,
I.anabolizma,
II.üreme,
III.enerji üretimi

olaylarından hangileri bir canlının yaşamı boyunca ger¬çekleşmek zorundadır?
1-Yalnız I
2-Yalnız II
3-I ve III
4-II ve III
5-I, II ve III

SORU:14
Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı türlerinin ortak özel¬liklerinden birisi değildir?
A-Metabolizma olaylarını gerçekleştirme
B-Organik ve inorganik maddelerden oluşma
C-Uyarılara tepki verme
D-C02’yi organik besin yapımında kullanma
E-Boşaltım olayını gerçekleştirme

SORU:15
-Hemoglobinin yapısına katılır.
-Elektron taşıma sistemi elemanıdır.
-Eksikliğinde anemi (kansızlık) hastalığı ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen mineral çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Demir (Fe)
B-Selenyum (Se)
C-Kükürt (S)
D-Kalsiyum (Ca)
E-Bakır (Cu)
SORU:16
Canlılarda enerji dönüşümünün gerçekleşmesini sağla¬yan,
I.hücrelerde organik moleküllerin solunum reaksiyonları ile yıkılması sonucu ATP’nin üretilmesi,
II.ışık enerjisinin fotosentez olayı ile kimyasal bağ enerji¬sine dönüşmesi,
III.ATP’nin yapısındaki fosfat bağlarının yıkılması ile oluşan enerjinin kullanılması

yollarından hangileri tüm canlı hücreler için ortaktır?
A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-I ve III
D-II ve III
E-I, II ve III

SORU:17 Aşağıdakilerden hangisi bilimin ve bilimsel bilginin temel özelliklerinden biri değildir?
I.Problemin tanımlanması
II.Verilerin toplanması
III.Kontrollü deneylerin yapılması
IV.Hipotezin kurulması
V.Hipotezin geçerlilik kazanması

SORU:18
Yukarıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangi ikisi yer değiştirirse sıralama doğru olur?

A) II – IV B) III – IV C) II – V
D) I – IV E) II- III
SORU:19
Aşağıdaki metabolik etkinliklerden hangisi canlıların tümünde görülür?

A) Oksijensiz solunum gerçekleştirme
B) Eşeysiz üreme yapabilme Fotosentez yapma
C) Ototrof beslenme
D) Sindirim yapma
E) Hücresel yapıya sahip olma

SORU:20

I. Asit
II. Protein
III. Baz
IV. Yağ
V. DNA
Yukarıdakilerden hangisi canlıların yapısında bulunan inorganik bileşiklerdir?
A) II – V B) I – III C) I – IV
D) II – IV – V E) II – III – IV

SORU:21 Aşağıdakilerden hangisi bir anabolizma örneğidir?

A) Sindirim
B) Solunum
C) Fotosentez
D) Glikozun parçalanması
E) Yağların yakılması

SORU:22 Tek hücreli ya da çok hücreli organizmalar metabolizma sonucu oluşan atıkları uzaklaştırarak homeostazi (kararlı iç denge) sağlarlar. Bir hücreli organizmalarda atık maddeler vücut yüzeyinden, çok hücreli canlılarda ise özelleşmiş yapılar kullanılarak atılır.
Yukarıda anlatılan canlıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum B) Boşaltım C) Hareket D) Metabolizma E) Adaptasyon
SORU:23 Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?

A) Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için ortam hazırlar.
B) İnsan vücudunun çoğunluğu sudan oluşur.
C) Sindirimi kolaylaştırır.
D) Organik bir bileşiktir.
E) Fotosentezde elektron taşıyıcısı olarak görev yapar

SORU:24 Aşağıda verilen özelliklerinin hangi bilim insanlarına ait olduklarını tabloda eşleştiriniz.
I.Çevremizdeki hayvanları, bitkileri ve doğada bulunan diğer nesneleri inceleyen bilim insanı
II. Su altı canlılarını inceleyen bilim insanı
III. Canlıları molekül düzeyinde inceleyen bilim insanı
IV. Suç teşkil eden adli olayları aydınlığa kavuşturacak biyolojik deliller üzerinden bilimsel analizlerle suçlunun yakalanmasında polise yön vererek adaletin sağlanmasında yardımcı bilim insanı

a. Deniz biyoloğu
b. Kriminal biyolog
c. Doğa tarihçisi
d. Moleküler biyolog

I II III IV

SORU:25 Aşağıdakilerden hangisi bilimin ve bilimsel bilginin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Öznel olma
B) Nesnelliği hedefleme
C) Genellenemez olma
D) Güvenilirlik
E) Sınanabilirlik

SORU:26
I. Hipotezin kurulması
II.Verilerin toplanması
III. Problemin tanımlanması
IV. Kontrollü deneylerin yapılması
V.Hipotezin geçerlilik kazanması

Yukarıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangi ikisi yer değiştirirse sıralama doğru olur?

A) II – IV B) III – IV C) II – V
D) I – IV E) I – III
SORU:27 Aşağıdaki metabolik etkinliklerden hangisi canlıların tümünde görülür?

A) Oksijenli solunum gerçekleştirme
B) Fotosentez yapma
C) Eşeyli üreme yapabilme
D) Çevresel uyarılara tepki verme
E) Heterotrof beslenme
SORU:28 Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?

A) Öz ısısının düşük olması
B)Terlemeyle vücut ısısını dengeler
C) Plazmasının büyük bir kısmını oluşturur.
D) Enzimlerin çalışmasına yardımcı olur.
E) Su iyi bir çözücüdür
SORU:29
I. Karbonhidrat
II. Su
III. DNA
IV. Mineral
V. Vitamin
Yukarıdakilerden hangisi canlıların yapısında bulunan inorganik bileşiklerdir?
A) I – V B) II – III C) II – IV
D) I – II – V E) I – III – IV

SORU:30 Aşağıdakilerden hangisi bir katabolizma örneğidir?

A) DNA sentezi
B) Protein sentezi
C) Nişasta sentezi
D) Sindirim
E) Fotosentez

SORU:31 Bitkilerin gerçekleştirdiği,
I. Üreme
II. Fotosentez
III. Beslenme
IV. Boşaltım yapma
V. Büyüme
VI. Hareket etme
Olaylarından kaç tanesi, hayvanlar tarafından da gerçekleştirilebilir?
A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
SORU:32

Som balıklarının habitatları Atlantik Okyanusu kıyılarıdır. Ergin som balıkları belirl dönemlerde doğdukları suya göç ederler. Burada yumurta ve spermlerini bırakan som balıkları ölür. Döllenmiş yumurtadan yavru som balıkları okyanusa göç edip eşeysel olgunluğa eriştikten sonra yeniden doğdukları suya dönerler.

Som balıklarının bu özelliği canlıların hangi ortak özelliği ile ilgilidir.

A) Adaptasyon B) Boşaltım C) Beslenme D) Hareket E) Üreme

SORU:33 Yakamoz oluşumunun su içerisindeki çıplak gözle göremediğimiz mikroskobik canlılardan kaynaklandığını saptayan bir araştırmacı, incelemesini hangi bilim dalı çerçevesinde tamamlamış olabilir?
A) Sitoloji B) Histoloji C) Anatomi D) Mikrobiyoloji E) Moleküler biyoloji

SORU:34 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
• ( ) Bilim ve teknoloji aynı anlama gelmemektedir.
• ( ) Bilim öznel ve insani bir akıl yürütme sürecidir.
• ( ) Paramesyum, mantarlar ve böcekler çok hücreli canlılara örnektir.
• ( ) Bitkiler boşaltım yapabilir.
• ( ) Heterotrof canlılar besinlerini kendileri sentezlerler.
• ( ) Vitaminler inorganik bileşiklerdir.
• ( ) İnorganik bileşikler dışarıdan hazır olarak alınır.
• ( )Su kimyasal tepkimeler için uygun ortam oluşturur.
• ( ) Bilim toplumu toplumda bilimi etkiler.
SORU:35 Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
• Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
• Canlılarardaki kütle ve hacim artışına………………………denir
• Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri bulunan hücreye………………………hücre denir.
• …………………..verileri yorumlama sürecidir.
• ……………….. üreme mitoz bölünme ile olur.
• Bitkisel yada hayvansal kaynaklardan elde edilen yakıtlara…………………………….. denir.
• İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi ………….dur.
• Canlıların kendi vücutlarında da sentezleyebildikleri bileşiklere…………………. bileşik denir.
• Canlılarda bulunan inorganik maddelerden; …………………… ve ………………………. ortamın pH’sını belirler.
• Teoriler kanunları açıklayarak ……………… sorusuna cevap verirler.
• Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri bulunmayan hücreye…………………….. hücre denir.
• …………………….. verileri toplama sürecidir.
• Su, hava, toprak gibi kirleticilerin, mikroorganizmalar ve bitkiler gibi canlılar yoluyla zararsız bileşenlere dönüştürülmesine………………..…………….. denir.
• ………………………. üreme, mayoz bölünme ve döllenme ile olur.
• …………….. minerali diş minesinde bulunur.
• Canlıların değişen ortam koşullarına karşı bulundukları ortama uyum sağlamasına…………… denir.

SORU:38 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
• ( ) Teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgileri içerirler.
• ( ) Bilimin bize sunduğu bilgiler değişime açık olmayan kesin bilgilerdir.
• ( ) Amip, öglena, bakteriler bir hücreli canlılara örnektir.
• ( ) Bitkilerin hareket etme özelliği vardır
• ( ) Ototrof canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar.
• ( ) İnorganik bileşikler vücutta üretilirler.
• ( ) Bütün bilimsel çalışmalar deneyleri kullanır.
• ( ) Su , vücuda alınan besinlerin sindirimini kolaylaştırır.
• ( ) İnsülin kan şekerini düşüren bir hormondur.
• ( ) Bütün canlılar boşaltım yapar.page0001

page0002

page0003

page0004

page0005

page0006

page0007

page0008

page0009

page0010

page0011

page0012

page0013

page0014

DMCA.com Protection Status
Call Now Button