Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

 ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

  1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1 – Cahiliye döneminde ticaret için kurulan panayırlarda hangi yarışmalar yapılırdı?

2 – İslamiyet öncesinde Arabistan yarımadasında ticari hayatta önemli yere sahip şehir hangisidir?

3 – İslamiyet öncesi Arapların dini anlayışı nasıl idi?

4 – Putperest Arapların Kâbe etrafındaki en yaygın ibadetleri neydi?

5 – Putperest Arapların sapık inançlarında haklı olduklarını göstermek için ileri sürdükleri en önemli delil nedir?

6 – Arap yarımadasında İbrahim Peygamberin dinine tabi olup tek Allah’a inanan kimselere ne ad verilir?

7 – İslamiyet öncesi yapılan Ficar savaşlarına neden bu ad verilmiştir?

8 – Vahyin kelime anlamlarını yazınız.

9 – Dini terim olarak vahiy ne demektir? Yazınız.

10 – Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi yılın hangi ayında inmeye başlamıştır?

11 – Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı ayetleri hangi sürenin ayetleridir?

12 – Hazreti Muhammed’e vahiy hangi yollarla gelmiştir? İki tanesini yazınız.

13 – İslamiyet’in yayılışını gören Mekkeli müşrikler hangi Müslümanlara eziyet etmeye başladılar

14 – Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının Mekke’den Medine’ye hicret etmesinin sebepleri nelerdir?

15 – Müşrikler Mekke döneminde Hazreti Muhammed’e nasıl eziyet ediyorlardı?

16 – İslamiyet’in yayılışını önleyemeyeceklerini anlayan Mekke’li müşriklerin son çare olarak neye karar verdiler?

17 – Hz. Muhammed hicret esnasında müşriklerin fark etmemesi için evimde kimi bırakmıştı?

18 – Hazreti Muhammed yol arkadaşı hazreti Ebubekir ve hicret esnasında sığındıkları mağarada ne kadar kaldı

19 – Hazreti Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye yaptığı göçe ne ad verilir?

20 – Medineli Müslümanlara neden Ensar Mekke’li Müslümanlara neden muhacir denmiştir?

21 – Hazreti Muhammed’in Medine’ye hicretten sonra ilk sosyal faaliyeti nedir?

22 – Medine’de peygamber mescidinin bitişiğinde inşa edilip, fakir sahabelerin kaldığı yere ne ad verilir

23 – Mal varlıklarını Mekke’de bırakıp hicret eden Müslümanların yerleşim ve geçim problemi nasıl çözülmüştür?

24 – Hz. Muhammed Medine’de güvenliği sağlamak için orada yaşayan üç Yahudi kabilesi ile nasıl bir anlaşma yapmıştır?

25 – Medine de ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır.

26 – Medine’de yapılan nüfus sayımında Müslümanların sayısı ne kadar idi?

27 – Medine döneminde mescidi Nebevinin işlevi (fonksiyonu) ne idi?

28 – Hz. Peygamberimizle Mekkeliler arasında yapılan ilk antlaşma hangisidir?

29 – Hazreti Muhammed’in gönderdiği mektupları imzalamak için hazırladığı mühürde ne yazılı idi?

30 – Hazreti peygamberimiz son haccı esnasında Arafat’ta binlerce Müslümana yaptığı konuşmaya ne ad verilir?

31 – Mekke döneminde inen ayetler hangi konulara vurgu yapar?

32 – Medine döneminde inen ayet ve sureler hangi konularla ilgilidir?

33 – Kur’an-i Kerim neden Hz. Peygamber zamanında kitap (mushaf) haline getirilmemiştir?

34 – Ayet ne demektir?

35 – Sure ne demektir?

36 – Cüz ne demektir?

37 – Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılarak İslam’ın önemli merkezlerine gönderilmiştir?

38 – Kur’an-ı Kerimin iç düzeni sistematiği sürelerin sıralanışı kim tarafından belirlenmiştir?

39 – Tevhit ne demektir?

40 – Meal ne demektir?

41 – Tefsir ne demektir?

 

 

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1 – Teyemmüm hangi hallerde yapılır?

2 – Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?
3 – Allah’ın yarattıklarından hangileri irade sahibi olup davranışlarından sorumludur? 4 – Gusül abdestinin farzlarını yazınız.
5 – Putperest Araplar önemli işlere başlamadan önce ne yaparlardı? 6 – Putperest Arapların en önemli ibadetleri nelerdir?
7 – Hz. Muhammedin (aleyhisselâm) babası ve dedesinin adı nedir?
8 – Hz. Muhammed’in (aleyhisselâm) annesi ve sütannesinin adı nedir?
9 – Dedesi Hz. Muhammed’in (aleyhisselâm) adını neden Muhammed (aleyhisselâm) olarak koymuştur? 10 – Hz. Muhammed (aleyhisselâm) küçük yaşta iken neden sütanneye verildi?
11 – Hz. Muhammedin (aleyhisselâm) annesi ne zaman ve nerede vefat etmiştir?
12 – Küçük yaşta dedesini kaybeden Hz. Muhammed (aleyhisselâm) kimin himayesinde büyüdü? 13 – Hz. Muhammed (aleyhisselâm) 12 yaşındayken amcasıyla hangi ülkeye ticaret için gitmiştir? 14 – Hz. Muhammed (aleyhisselâm) 17 yaşlarında iken hangi ülkeyle ticaret kervanı ile gitti?
15 – Arap geleneğine göre haram sayılan aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
16 – Hz. Muhammed’in (aleyhisselâm) gençliğinde Mekke’de barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir?
17 – Vahiy’in sözlük anlamı nedir?
18 – Dini terim olarak vahiy ne demektir?
19 – Kureyş’liler Hz. Muhammed’e (aleyhisselâm) hangi özelliği dolayısıyla “Muhammed-ül Emin” demişlerdi? 20 – Hz. Muhammed’e (aleyhisselâm) ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?
21 – Cebrail Aleyhisselâmın Hz. Muhammed’e (aleyhisselâm) getirdiği ilk vahiy nedir? Peygamberimizin (aleyhisselâm) karşılığı ne olmuştur?
22 – Hicret öncesi Medine’den Mekke’ye gelen 6 kişi Hz. Muhammed (aleyhisselâm) ile nerede görüştü? 23 – Hz. Muhammed (aleyhisselâm) Mekke’den Medine’ye hicret esnasında nerede bir mescit yaparak ilk cuma namazını kıldı?
24 – Medineli Müslümanlar’a hangi özelliklerinden dolayı “Ensar” denmiştir? 25 – Mekkeli Müslümanlar’a ne için “muhacir” denmiştir?
26 – Hz. Muhammed’in (aleyhisselâm) Medine’den Mekke’ye hicreti esnasında yol arkadaşı kimdir?

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

Bağcılar Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Soruları
1- İslam nedir?
2- Din nedir?
3- Hz. Ademden Hz. Muhammed’e kadar gelen bütün hak dinlerin ortak adı nedir?
4- İslam’ın kelime anlamını yazınız.
5- İslam dininin temel özellikleri nelerdir?
6- Tevhid’in kelime anlamı nedir?
7- Kelime-i Tevhid i anlamıyla beraber yazınız.
8- Evrendeki mükemmel yaratılış ve eşsiz düzenle Allah’ın varlığı arasında ne gibi ilişki kurulabilir? Yazınız
9- Hz. Peygamberimizin hadislerine göre kendilerinden sorumluluk kaldırılan üç sınıf insan kimlerdir?
10- Yüce Allah’ın güzel isimlerinden “ Elvedüd “ ne anlama gelir ?
11- İslam dininin evrenselliğini ifade eden üç hususu yazınız.
12- İslam dininin ibadet hayatına getirdiği kolaylıklardan iki tanesini yazınız.
13- İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler nelerdir?
14- “ Dünya ahiretin tarlasıdır “ sözünden ne anlıyorsunuz ?
15- Fıtrat ne demektir? Yazınız.
16- İslami literatürde “ Alem “ ne demektir? Yazınız.
17- “ Küçük alem” nedir? Yazınız.
18- “Büyük alem” nedir? Yazınız.
19- İbadet ne demektir? Yazınız.
20- İslam dini hangi beş değerin korunmasını amaçlar?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button