Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ (ilk 40 soru)

41. İş , güç , enerji ne demektir?
42.Mekanik enerji, kinetik enerji , potansiyel enerjinin tanımlarını birer cümleyle açıklayınız.
43. İşi hesaplayabilmek için hangi büyüklüklerin bilinmesi gerekir?
44.Sürtünmenin enerjiye etkisi nasıldır?
45. Mekanik enerjinin korunumu nasıl kanıtlanabilir?
46.Aşağıdaki tümcelerden hangilerinin doğru , hangilerinin yanlış olduğunu yanlarına D ya da Y harflerini kullanarak belirtiniz.
a. Gücün birimi watt tır.
b. Enerjinin birbirine dönüşmesi söz konusu değildir.
c. İş ve enerji vektörel büyüklüklerdir.
d. Kuvvet skaler bir büyüklüktür.
e. Birim zamanda yapılan işe enerji denir.
f. Enerji , iş yapabilmek ya da durum değişikliği oluşturabilmek için gerekli olan büyüklüktür.

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI SAYFANIN ALT BÖLÜMÜNDEDİR. 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

• 100 kg = ………………. g
• 5 ton =……………….. kg
• 3.104 mg =………………… g
• 40 hm =………………… cm
• 3.105 m =………………… km
• 3 dam =………………… cm
• 10 A =………………… MA
• 5.1012 nA =…………………. GA
• 4.106 GA =…………………. mA
• 30 saat =…………………. dakika
• 4800 saniye=…………………. dakika
• 27°C =………………….. °K
• 400°K =………………….. °C

2. Aşağıdaki Fiziğin Alt alanlarının karşılarına uğraş alanlarını yazınız?
• Termodinamik:
• Nükleer Fizik:
• Optik :

3.Bilimsel anlamda Fizik nedir ? tanımlayınız ve fiziğin alt alanları ile ilgilendikleri konuları eşleştiriniz.

4. Nitel gözlemi tanımlayarak nitel ve nicel gözleme iki örnek veriniz?

5.Skaler büyüklük ne demektir? Aşağıdaki büyüklüklerin yanına vektörel ise ‘V’ skaler ise ‘S’ harfi yazarak belirtiniz.
SKALER BÜYÜKLÜK:
İş ( ) Hız ( ) Kütle ( ) Sıcaklık ( ) Ağırlık ( )

6. Aşağıdaki terimlerin ne anlama geldiğini kısaca yazınız?

• Gözlem :
• Kütle :
• Modelleme :
• Özkütle:

7. Aşağıdaki ifadeleri doğru olanlarına ( D ) veya yanlış olanlarına ( Y ) yazınız?

• ( ) Kental uzunluk birimidir.
• ( ) Bilim, gerçekleri bulmak, bunları düzenlemek ve yeni teoriler üretmek amacıyla yapılan çalışmalardır.
• ( ) Kütle termometre ile ölçülür ve ölçüm sonucu kelvindir..
• ( ) Biyoloji fizik yasalarının ifade edilmesinde kullanılan bir dildir.
• ( ) Enerji skaler bir büyüklüktür..
• ( ) Bilim insanı yapacak olduğu çalışmalarda duygusal ve önyargılı olmalıdır.
• ( ) Atom fiziği atom çekirdeğini inceler
• ( ) Fizikte sıvı basıncının bulunması ile Biyolojide bitki köklerinden yapraklara besin iletilmesi arasında ilişki kurulmuştur.
• ( ) Zaman vektörel bir büyüklüktür.
• ( ) Hipotezlerin bilimsel geçerliliği yoktur. İleride çürütülebilir.
• ( ) Bir cisme etkiyen kuvvet her durumda iş yapar.
• ( ) Teoriler deneyler ile kanıtlanmış bilimsel doğrulardır.
• ( ) Enerji türetilmiş bir büyüklüktür.
• ( ) Akım şiddeti birimi metredir.
• ( ) Nitel gözlem ölçmeye bağlı değildir.
• ( ) Madde miktarı birimi kg’dır.
• ( ) Isı termometre ile ölçülür.
• ( )Çevremizdeki cisimleri nasıl gördüğümüzü, fiziğin alt bilim dalı olan manyetizma açıklar.
• ( )Kütle temel fiziksel büyüklüktür.
• ( )Yer değiştirme vektörel bir fiziksel büyüklüktür.
• ( )Bilimsel bir hipotez, eldeki tüm verileri içermelidir.
• ( )Bilimsel Yasalar, bilimsel teorilerden daha üst bilgilerdir.
• ( )Fizik doğrudan gözlenemeyen olgu ve olayları da ha iyi anlaşılabilmesi için modellemeden yararlanır.
• ( ) Atom fiziği maddenin en küçük yapı taşı olan atomu ve atom altı parçacıkları inceler.
• ( ) Atom Yunanca bir kelime olup bölünemez, parçalanamaz anlamına gelir.
• ( ) Bir hipotez kurmak için gözleme gerek yoktur.
8. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

• Başka büyüklükler yardımıyla ifade edilen büyüklükler ………………………… büyüklükler denir.
• Sürekli olarak yeni bulgularla desteklenmiş, kökleşmiş hipotezlere …………………… denir.
• Türetilmiş büyüklüklerden olan hızın uluslarası birim sisteminde birimi…………….. dır.
• Fiziğin bir alt bilim dalı olan ……………………… atom çekirdeğinde olan olayları inceler.
• ………………………………..atomların birbiriyle olan ilişkilerini inceler.
• Bilimsel problemin çözümünde ilk aşama …………………. dir.
• Yönü,büyüklüğü,doğrultusu ve başlangıcı ile birlikte ifade edilebilen büyüklüklere……….. …………..denir
• Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara………………………….denir.
• Fiziğin,atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı………..…………………fiziktir.
• Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara……..……..denir.
• Herhangi bir ölçme aracı kullanılmadan yalnız duyu organları ile yapılan gözleme………………gözlem denir.
• Fizikte büyüklükler……………….ve ……………….. büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır.

• Hareket ve cisimler arasındaki etkileşimi ……….…………inceler.

• Duyu organlarımız ve bazı ölçme araçlarıyla yapılan gözlemlere……………..gözlem denir.

• Ağırlık birimi……………………………., kütle birimi ………………………dır.

• Birim zamanda yapılan iş ……………………olarak adlandırılır.

• İş ve güç …………………. büyüklüklerdir .

• Akım şiddetini ölçen aletlere……………..denir.

• Nesnel, herkesçe aynı olan, ölçmeye dayanarak yapılan ve sonucu rakamsal olarak belirtilen gözlem ………………gözlemdir.

• ……………………… gözlemde “Nedir?” sorusuna duyu organlarıyla cevap verilir.

• Fizikte bazı modellemeler kullanılır.Evrenin yapısını açıklamak için ………………. modeli kullanılır.

• ……………………. ölçme; ölçme aletleri kullanılarak bilinmeyen bir büyüklüğün doğrudan bulunmasıdır

• Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalına……………………….. denir
• Şimşek çakması,fiziğin ………………………alanı ile ilgilidir.

9.Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.
Temel Büyüklük SI birimi Birimin simgesi
Sıcaklık
Kütle
Zaman
Akım şiddeti
Uzunluk
Madde miktarı
10.Aşağıdaki büyüklüklerin skaler(S) veya vektörel(V) büyüklük olduğunu belirtiniz.
Ağırlık Hız Isı Zaman Alınan yol
Sıcaklık İvme Sürat Konum Güç

11.Kimyasal ve fiziksel değişmelere örnekler veriniz.
Kimyasal değişme Fiziksel değişme

12.Yarıçapı 3cm, yüksekliği 8cm silindir eritilerek küp haline getirilirse küpün bir kenarı kaç cm olur?(π=3)
13.I. Ölçüm aletleri kullanılmaz.
II. Duyu organlarına dayanır.
III. Maddenin daha çok rengi kokusu ve dış yapısıyla ilgilidir.
Yukarıda verilenler aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Bilimsel yöntem B) Nicel gözlem C) Teori D) Kontrollü deney E) Nitel gözlem

14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Zaman-Saniye B) Akım-amper C) Kütle-metre/saniye D) Sıcaklık- Kelvin

15. I-Termodinamik-Hareket
II-Optik-Işık
III-Katıhal fiziği-Isının yayılması
Yukarıda verilenlerden eşleştirmelerden hangisi yada hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d) I ve III

16.Aşağıda verilen büyüklük ve ilgili ölçme birimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet – Newton B) Sıcaklık – Derececelcius
C) Enerji – Joule D) Uzunluk – Kilogram

17. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür?
A) Kuvvet B) Hız C) Zaman D) İvme

18.Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnek değildir?
A)Turuncu gök kuşağı renklerindendir. B) Yılanların ayakları yoktur.
C)Odanın sıcaklığı 27 derecedir.. D) Bugün hava bulutlu
19.Aşağıda verilen fizik kavramları ve bu kavramları bulan bilim insanlarını eşleştiriniz.

A) Kırılma, Mercek ve
Işığın yayılması Sir Iscac Newton
B) Alfa-Beta Işınları Ernest Rutherford
C) Rutherford Atom Modeli Archimedes
D) Suyun kaldırma kuvveti Ali Al-Hazen
E)Özel görelilik kuramı Rutherford
20.Aşağıda verilen fiziğin alt alanlarını eşleştiriniz
A) Klasik mekanik ya da Newton mekaniği diye de adlandırılır. Termodinamik
B) Fiziksel olayların oluşum koşullarını ve ara etkileşimlerini, enerji ve entropi değişimleriyle inceleyen bilim dalıdır.
Manyetizma
C) ışığın doğası, özellikleri ve madde ile olan etkileşmeleridir. Mekanik
D) Yüklü parçacıklar arasındaki elektromanyetik kuvvet, doğadaki temel kuvvetlerden biridir.
Elektrik
E) Elektriksel yük, elektriksel potansiyel, elektrik akımı gibi temel kavramları açıklar.
Optik
21. Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarını sıralayınız.
Sıralama
Bilimsel Basamaklar

Hipotez kurulması

Verilerin toplanması

Kontrollü deneylerin yapılması

Problemin saptanması

Hipoteze dayalı tahmin yapılması

60 cm3 kuru kum ile 40 cm3 su aynı dereceli kaba konulup karıştırılarak ölçüldüğünde toplam hacmin 90 cm3 olduğu görülmektedir. Buna göre;
22.Kuru kumun içindeki boşluğun hacmi kaç cm3 tür?
23.Kuru kumun içindeki kum tanelerinin hacmi kaç cm3 tür?

24.Aşağıda maddenin bazı özellikleri verilmiştir. Özelliklerin hangi hale ait olduğunu “X” işaretiyle belirtiniz.

Katı Sıvı Gaz Plazma
Belirli bir şekilleri vardır

Belirli bir şekli ve hacmi yoktur
Kimyasal reaksiyonları çok hızlıdır
Bulundukları kabı tamamen doldururlar
Elektrik ve manyetik alanla etkileşir
25.Şekildeki kalemin uzunluğu 40 cm ise hacmi kaç cm3 tür?(π=3,h=40 cm)
26. Aşağıdaki olaylar hangi değişime ait ise karşısındaki kutuya “X” işareti koyunuz.

Olaylar Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim
Etin kokması □ □
Camın kırılması □ □
Yağın donması □ □
Demirin paslanması □ □
Sütün ekşimesi □ □

27.Fiziğin alt alanlarından Mekanik ve Manyetizma hangi konuları incelerler?page0001

page0002

page0003

 page0001

page0002

page0003

page0004

DMCA.com Protection Status
Call Now Button