Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ortaklık olabilmesi için taşıması gereken özelliklerden değildir?
a) Ortaklık kuran gerçek yada tüzel kişiler birden çok olmalı .
b) Ortaklık kuranlar arasında akrabalık ilişkisi bulunmalıdır.
c) Ortak amaca ulaşmak için ortaklar arasında bir anlaşma olmalı.
d) Amaçları için, para, mal yada emek sermaye olarak konulmalıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre işletme içinde yer alır?
a) Özel işletme
b) Kamu işletmeleri
c) Çok uluslu işletmeler
d) Kooperatifler
3) Defter tutan işletmecilerin defter tutmayan kişilerden satın aldıkları veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fatura
b) Müstahsil makbuzu
c) Gider pusulası
d) Perakende satış fişi
4) Sevk irsaliyesi ile faturanın birleştirilmesi ile oluşan tek belge hangisidir?
a) Fatura
b) İrsaliyeli fatura
c) Sevk irsaliyesi
d) Perakende satış fişi
5) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenleyebilir?
a) Avukat
b) Çiftçi
c) Sanayici
d) Tacir
6) Yönetim işini kendine meslek edinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Profesyonel yönetici
b) Lider
c) Patron
d) Şef
7) Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanınan denetim hangisidir ?
A) İç denetim
B) Finansal denetim
C) Dış denetim
D) Önleyici denetim
8) Yönetimin araya girmesine gerektirecek sorunun yöneticiye bildirilmesine diğer sorunların ise bildidrilmeden çözülmesine dayanan yönetim şekli nedir ?
a) Komite yönetimi
b) İstisnalara göre yönetim
c) Sonuçlara göre yönetim
d) Amaçlara göre yönetim
9) Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan biri değildir?
a) Sıhhi tesisatlar
b) Çevre düzenleme
c) Elektrik tesisatları
d) Havalandırma
10) Aşağıdakilerin hangisinde yangın çeşitleri ve söndürme yöntemi doğru eşleştirilmiştir
a) A sınıfı yangınlar/ Karbondioksit ve köpük
b) B sınıfı yangınlar/ Doğal karbon içeren söndürücüler
c) C sınıfı yangınlar/ Kuru kimyasallar
d) D sınıfı yangınlar/ Su
11)Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına yol açan fiziksel etkenlerden biridir?
a)Bakteriler
b)Ağır metaller
c)Radyasyon
d)Ergonomi
12)Aşağıda alınması gereken tedbirlerden hangisi meslek hastalıklarını önlemeye yönelik değildir?
a)Ekonomik destek
b)Bilgi seviyesi ve duyarlılığın artırılması
c)Çalışma ortamı gözetimi
d)Çalışanların sağlık gözetimi
13)Aşağıdakilerden hangisi kimya ile ilgili meslek gruplarında görülen iş kazalarından değildir?
a)Asit yanıkları
b)Gaz yanıkları
c)Kimyasalların çıplak elle tutulması
d)Nemli yerlerde kısa devre sonucu elektrik akımının çevreye yayılması
14)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan havayı kesme yöntemidir?
a)Su
b)Örtme
c)Yanıcı maddeyi dağıtma
d)Kuvvetli üfleme
15)Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi iş kazasında iş verenin çalışanını bildirmesi gereken kurumdur?
a)Sağlık bakanlığı
b) İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü
c) Sosyal Güvenlik Kurumu
d) İş -sağlığı ve güvenliği müdürlüğü
16) Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalıklarına neden olan etmenler nelerdir?
17) Meslek hastalıkları nelerdir örnekler veriniz.
18) İş güvenliği nedir ? Amacını yazınız.
19) ILO ‘nun açık halini yazınız.
20) Solunum sisteminin korunmasında kullanılan cihazlar nelerdir?
21) İşçi sağlığı ILO ve WHO tarafından nasıl tanımlanır?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1) İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme yada çözümleri önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine ne denir?
a) Planlama
b) Denetim
c) Yöneltme
d) Örgütleme
2) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin yararlarından biri değildir?
a) Yeni fikirlerin yayılmasına olanak verir
b) Karışıklıklar önlenir
c) Yinelemeler önlenir
d) Gelişmeye olanak verilmez
3) Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?
a) Yetki
b) Ast
c) Yetki devri
d) Terfi
4) Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinde düşük motivasyon ifadesidir?
a) Olumlu bakış açısı
b) Sorumluluk alma ve paylaşma
c) Katılım ve işbirliği
d) Birbirini engelleme
5) Alıcının kaynağa verdiği cevaba, tepkiye ne denir?
a) Mesaj
b) Dönüt
c) Kaynak
d) Kanal

6) Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinde olumlu motivasyon ifadesidir?
a) Nedensiz çatışmalar
b) Sevgi ve saygı
c) İşe gelirken isteksizlik
d) Asık suratlar

7) Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere koordine ve kontrol eden kişiye ne denir?
a) Yönetici
b) Yönetim
c) Denetim
d) Yöneltme

8) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?
a) Planlama
b) Organizasyon
c) Finansman
d) Denetim

9) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özeliklerden değildir?
a) Çalışanları yakından tanıyabilme
b) Tarafsız davranabilme
c) Yeniliklere açık olabilme
d) İletişime önem vermeme
10)Önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, makine ve yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Organizasyon
B) Yönetim
C) Yöneltme
D) Denetim
11) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin özelliklerinden birisi değildir?
A) Sorumluluk taşıyabilme
B) Hoşgörülü olabilme
C) Demokratik olabilme
D) İyi bir dinleyici olabilme
12) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumluluklarından birisi olamaz?
A) Özel hayatları ile ilgili kararlar vermek
B) İş güvenliğini sağlamak
C) İşçileri amaç doğrultusunda çalıştırmak
D) İşçilerin çalışmaları için uygun ortam oluşturmak

13) Güdüsel davranışların bir kısmının fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı, bir kısmının ise sosyal ilişkiler içinde öğrenildiği kabul edilir.
Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş güdüdür?
A) Para kazanma isteği
B) Açlık hissi
C) Susuzluk hissi
D) Organizmadaki kan şekerinin düzenlenmesi

14) Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır
15) Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzeninin temel fonksiyonlarından biri değildir? (5)
A) Barışı sağlamak B) Güveni sağlamak C) Eşitlik sağlamak D) Teknolojik gelişmeyi sağlamak
16)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenme kavramının aşamalarından değildir?
A)Bilinç dışı yetersizlik
B)Bilinçli yetersizlik
C)Bilinçli yeterlilik
D)Bilinçaltı

17)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bilimsel araştırmanın amaçlarındandır?
I.Bir sorunu çözmek
II.Faydalılık
III.Yeni bir ürün ortaya koymak
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I-II
D)Hepsi

18)O dönemi yaşayan bireylerle görüşüp problemi anlama çabası olarak ifade edilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deneysel araştırma
B)Tarama araştırma
C)Tarihi araştırma
D)Korelasyonel araştırma
19)Araştırma tasarımında 7N1K kuralı uygulanır.”K” neyi ifade eder?
A)Kim araştıracak?
B)Ne çalışacaksın?
C)Ne işe yaracak?
D)Ne sonuç bekliyorsun?
20)Araştırmacının diğer bireylerle birlikte aynı ortamda etkileşimde bulunmasıyla yapmış olduğu gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Görüşme
B)Gözlem
C)Katılımcı gözlem
D)Anket
21)Bir araştırmada raporlar bölümlerden oluşmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden değildir?
A)Ön bölüm
B)Ana bölüm
C)Son Bölüm
D)Özet
22)Aşağıdakilerden hangisi girişimcide bulunması gereken özelliklerden değildir?
A)İş kurmaya hevesli olmak
B)Güven
C) Kararlı olmakD)Detaylara önem vermemek
23)Bir firma leke tutmayan bir kumaş üretirse aşağıdakilerden hangisini yapmış olur?
A)İcat
B)İnovasyon
C)Yaratıcılık
DYenilik
24)Zeynep Kamil hastanesinin kurulmasını sağlayan Prenses Zeynep Kamil hangi girişimci türüne örnektir?
A)Sosyal girişimci
B)Ticari girişimci
C)Teknolojik girişimci
D)İç girişimci

25)İyi bir düşünce edinmenin en iyi yolu çok sayıda düşünce edinmektedir?
A)Gözlem
B)Görüşme
C)Beyin fırtınası
D) Anket

26)Aşağıdakilerden hangisi SWOT Analizinin unsurlarından değildir ?
A) Güçlü yanlar
B) Zayıf yanlar
C) Fırsatlar
D) Taklitler
27)Aşağıdakilerden hangisi üretim çeşidi değildir ?
A) Seri üretim
B) Devamlı üretim
C) Aralıklı üretim
D) Özgün üretim
28)Bir eser üzerinde sahip olunacak maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eden kavram nedir ?
A) Fikri mülkiyet
B) Sınai mülkiyet
C) Kat mülkiyeti
D) Tapu mülkiyeti
29)aşağıdakilerden hangisi ailenin yaşadığı yere göre ortaya çıkan bir aile tipidir?
A)Kentsel
B)Ataerkil
C)Dıştan evlenme
D)Anne soyluluk
– Öğrenme yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı davranış değişiklikleridir.
-Öğrenme kavramını etkileyen faktörlerden genel uyarılmışlık hali öğrenen kişiyle ilgilidir.
-Öğrenmenin iyi ve kalıcı olması için alıştırma ve tekrar önemli değildir.
-Öğrenme sürecinde giriş,işlem,depolama ve çıkış yer alır.
-Etkili sunuş belli bir amaca hizmet etmelidir.
-Birçok kaynaktan doğruluğu denetlenmeden sunulan bilgiler bilgi kirliliğini oluşturur.
-Bilim;belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan,belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.
-İletişimi kolaylaştırmak için alıcının aktif olması gerekmez.
-Örf -adetlere halk kültürü de denir.
-Din sosyal bütünleşmenin korunmasında önemli rol oynar.
-Hukuk kurallarının yaptırımı manevidir.
İnsan hakları,tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit,özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır.
Bizi diğer insanlardan farklı kılan özelliklere kişilik diyoruz.
dikkat,düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücüdür.
Gelişim sürekli bir oluşumdur.
Üye sayısı bakımından aileler çekirdek ve geniş aile olarak adlandırılır.
Bir işletmenin kurulabilmesi için maddi,finansal,insan ve bilgi gibi faktörlerin bir araya getirilmesi gerekir.
Girişimcilik,daha önceden kişi veya kişiler tarafından fark edilmemiş bir fırsat yakalamaktır.

1)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişimin tanımıdır?
I-insanın kendisini başkalarına anlatabilmesi ve anlayabilmesidir
II-İletişim bir paylaşmadır
III-İletişim bir aklın başka bir akılda kendi deneyimine benzer bir deneyimin canlanmasıdır
IV-Kişilerin birbirini etkilemesini sağlayan bir süreçtir
A)I B)II C)II-III D)I-II-III E)Hepsi
2)İletişime örnek olarak gazete okumak, tv haberleri izlemek, trafik işaretlerini, reklam panolarını verebiliriz. (D/Y)
3)İletişim öğelerini şema ile gösteriniz.
4)Kaynak iletişim sürecini başlatan öğedir. (D/Y)
5)Kaynak; birey, bir grup, kurum ya da bir kuruluş olabilir. (D/Y)
6)Aşağıdakilerden hangisi kaynağın özelliklerinden değildir?
A)Etkili konuşabilmek
B)Dinleme özelliği olmalı
C)Beden dilini etkili kullanmalı
D)Alıcıya yönlendirmemeli
E)Bilgili olmak
7)İletişimde zamanımızın en çoğunu sırasıyla hangi şekilde yaparız?
A)Dinleme, konuşma, okuma, yazma
B)Dinleme, okuma, konuşma, yazma
C)Okuma, yazma, konuşma, dinleme
D)Konuşma, dinleme, okuma, yazma
E)Yazma, okuma, dinleme, konuşma
8)Aşağıdakilerden hangisi bir mesaj örneği değildir?
A)Gülümseme
B)Haber başlığı
C)El-kol hareketi
D)Resim
E)Cep telefonu
9)Bir mesajda;
Sözcükler %……..
Ses tonu %……..
Sözel olmayan unsurlar %……. yer alır.
10)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I)Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır
II)Kanal, kodlamada kod çözülmesinde izlenen yoldur
III)İleti ne kadar çok duyuya hitap ederse etkililiği azalır
A)I B)II C)I-II D)II-III E)I-II-III
11)Alıcı kaynağın gönderdiği iletilerin hedefidir. (D/Y)
12)İletişimde kodların akıcı kaynak olması gerekmez. (D/Y)
13)…………. gönderici, …………… alıcı tarafından yapılır.
14)Bir konferansta konuşma sırasındaki alkışlamalar neye örnek gösterilebilir?
A)Alıcı
B)Kodlama
C)Kod çözme
D)Geri besleme
15)Geri besleme …………. ya da ……….. olabilir.
16)Oflamalar, puflamalar, kızgınlık ifadesi neye örnek gösterilebilir?
A)Olumlu geri bildirim
B)Olumsuz geri bildirim
C)Sözlü geri bildirim
D)Yüz yüze iletişim
E)Kişiler arası iletişim
17)Aşağıdakilerden hangisi olumlu geri bildirime örnektir?
A)Konferansta konuşma sırasındaki alkışlamalar
B)Yetişkinler için yapılan bir filmin çocuk tarafından izlenmesi
C)Derste etkin olmamak
D)Sorulan soruya cevap alamamak
E)Arkadaşın söylediği sözden dolayı kırılmak
18)Aşağıdakilerden hangisi iletişim engeli değildir?
A)Emir vermek
B)Tehdit etmek
C)Uyarmak
D)Alay etmek
E)Gülümsemek
19)İletişim yeteneği yüksek olan kişiler hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında daha başarılı olabilirler. (D/Y)
20)İletişimi kolaylaştırmak için DİAA formülünü kullanabilirsiniz. DİAA aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dikkat çekin, ilgi çekin, arzu yaratın, anlaşma sağlayın
B)Arzu yaratın, ilgi çekin, anlaşma sağlayın, dikkat çekin
C)Dikkat çekin, arzu yaratın, anlaşmayı sağlayın, ilgi çekin
D)Arzu yaratın, anlaşmayı sağlayın, ilgi çekin, dikkat çekin
E)Hiçbiri
21)Aktif bir dinleyici parazit konuşmaları dinlememelidir. (D/Y)
22)Sosyal davranış kurallarını şema şeklinde gösteriniz.
23)Otobüste yaşlı birine yer vermek hangi kurallara örnektir?
A)Görgü kuralları B)Ahlak kuralları C)Hukuk kuralları D)Dini kurallar E)İnsan hakları
24)Aşağıdakilerden hangisi örf-adetlerin genel özelliği değildir?
A)Yasalarla belirlenir
B)Halk kendiliğinden uyar
C)Halk kendiliğinden uygular
D)Halk kültürüdür
E)Toplumların sosyal ve kültürel dokudur
25)Ahlak kuralları ile ilgili;
I-Toplumsal barışı sağlar
II-Toplumsal dayanışmayı güçlendirir
III-Toplumun dağılmasını önler
IV-Toplumun bölünmesini önler
Hangileri doğrudur?
A)I-II B)III-IV C)IV D)II-III-IV E)Hepsi
26)…………. kurallarının yaptırımı maddidir.
27)Kişilik sisteminin birimleri ……….. ve …………..’ dir.
28)……….. zihinsel bir süreçtir.
29)…………….. davranışta gözlenebilir, yaşantı ürünü, kalıcı izli bir değişmedir.
30)Sevinç, öfke, heyecanlanma, üzüntü gibi ifadeler ………… olarak tanımlanır.
31)Gelişme ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
A)Gelişim süreklidir
B)Gelişim hızı her dönemde aynıdır
C)Gelişim belli bir doğrultadır
D)Gelişim belli bir sıra izler
E)Gelişim hızı her dönemde farklıdır.
32)Açken bir insanın lokantaya gitmesi …………….’dır.
33)…………. Başkalarıyla karşılaştırıldığında kişinin sosyal yerinin neresi olduğunu anlatır.
34)Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden değildir?
A)Yönetim amaca yönelik bir faaliyettir
B)Yönetim bir grup faaliyetidir
C)Yönetim insanlara yönelik bir faaliyettir
D)Yönetimde iş bölümü olmaz
E)Yönetim bir koordinasyon faaliyetidir
35)Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden değildir?
A)Yenilik getirir
B)Kendini geliştirir
C)Doğru işi yapar
D)Risk almaz
E)İnsana dayanır

DMCA.com Protection Status
Call Now Button