Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

Başer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2. dönem 1. yazılı çalışma soruları

1. Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Çinlilerle savaşmalarının
B) Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının
C) Ortadoğu’ya gelmelerinin
D) İslamiyet’e girmeleri
E) Ticaretle uğraşmaları

2. Türk’lerde toprak “yurt” olarak isimlendirilmekteydi.Türkler sadece hür yaşadıkları toprakları yurt kabul etmişler bağımsızlıklarını kaybettikleri zaman topraklarını da kolayca terk etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerde Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Yerleşik düzene bağlılıkları
B) Geçmiş hatıralarını canlı tuttukları
C) İnanç sistemleri
D) Vatan sevgisi ve bağımsızlık anlayışları
E) Ekonomik durum ve geçim kaynaklarını

3. Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma hangi devlet döneminde olmuştur?
A) Asya Hun
B) Uygurlar
C) Avrupa Hun
D) Avarlar
E) Göktürkler

4. Kendi isimlerini taşıyan alfabeleri kullanan Türk devletleri hangileridir?
A) Karluk-Uygur
B) Göktürk-Uygur
C) Göktürk-Karahanlı
D) Peçenek-Hazar
E) Karahanlı-Gazneli

5. Hz Muhammed hicretten sonra Medine’deki bütün kan davalarını kaldırdı Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır
B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir
C) İslamiyet Arabistan’a yayılmıştır
D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır
E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır

6. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili bir özellik değildir?
A) Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
B) Türkçe yazılı ilk eserleri bırakmışlardır.
C) Matbaa ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir.
D) Kurucusu Bumin Kağan’dır.
E) Çinliler ile mücadele etmişlerdir.

7.Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türk devletlerinin içişlerine karışmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Türk devletlerinin Çin’e akınlar düzenlemeleri
B) Türklerin göçebe olarak yaşamaları
C) Türk devletlerinin Çin’deki hanedan kavgalarına karışmalrı
D) Türk hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmeleri
E) Türklerin ipek yoluna egemen olmaları
8) Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerinden birisi değildir?
A) Vandallar B) Karluklar C) Peçenekler
D) Uzlar E) Sabirler
9) Türkler ölen kişileri mezarlara özel eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ölüye saygı duyduklarının
B) Ölen kişinin cennete gittiğine inandıklarının
C) Sihir ve büyüye inandıklarının
D) Asimile olduklarının
E) Ahirete inandıklarının
10) Aşağıdaki destan ve ait olduğu millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ergenekon = Göktürkler
B) Göç Destanı = Uygurlar
C) Yaradılış Destanı = Karluklar
D) Şu Destanı = İskitler
E) Türeyiş Destanı = Uygurlar
11) Kerbela olayı nedir?
12)H.Z. Muhammedin son seferi hangisidir? Nedeni?
13) Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir? Önemli özelliği nedir?
14) …………………………Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
15) Tarihte bilinen ilk Türk devleti……………………………………….dir.
16) Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti…………………………………………..devletidir.
17) …………………………………….. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.
18) Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerini kuran Türk boyu…………………………………………
19)Dört halifeyi sırasıyla yazınız.
20)Cemel Vakası nedir?
21)Emevi devleti’nin yıkılış nedenlerini yazınız?
22)Beni Ahmer Devleti’nin Avrupa’ya etkisini açıklayınız.
23)Abbasiler ile Türklerin etkileşimini açıklayınız.
24)Ünlü bilgin İbn-i Sina ile ilgili bilgi veriniz.
25) Ünlü bilgin Farabi ile ilgili bilgi veriniz.
26)İslamiyet ile İslamiyet öncesi Türk inanışını karşılaştırınız.
27)Mısır’da kurulan ilk Türk islam devleti hangisidir.
28)Tarihteki ilk Türk –İslam devleti hangisidir?
29)Hicret nedir?
30)Halife Kavramını açıklayınız.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Tarih:İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini ………….ve zaman göstererek neden ………..ilişkisi içerisinde belgelere dayalı………………….. bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.
2. Çin medeniyeti hakkında bilgi veriniz.
3. Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?
4. Sümerlerin en önemli 5 özelliğini yazınız?
5. Yeni Taş(Neolitik) Çağının özelliklerini yazınız?
6. Aşağıdaki çalışmaları ilk yapan uygarlıkları yazınız?
…………………………a)Çivi Yazısı——-
………………………….b)Güneş Takvimi–
………………………….c)Alfabe————
…………………………d)Kütüphane——-
…………………………e)Tek Tanrılı Din
7. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?
a.Mısırlılar resim ve şekillerden oluşan ……………… yazısını kullanmışlardır?
b.……………….. Anadolu’yla yaptıkları ticaret sonucu yazıyı Anadolu’ya öğretmişlerdir?
c. Atatürk, Tarih çalışmalarını geliştirmek için ……… …………… ……………..….. kurmuştur.
d.Tarihi olaylar birbirleri ile iç içe geçmiş ve sürekli etkileşim halindedir. Bir olayın ………………..başka bir olayın ………………….olabilir.
e.Elde edilen bilgilerin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu bilgilerin anlaşılır hale getirilmesine ….……….denir.(3.aşama)
f.Yazılı kaynakların olmadığı dönemi aydınlatan, toprağı kazan …………………………….. Bilimidir.
g.Konya’da bulunan ………………….……… insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.
h.İnsanlık tarihinin en uzun dönemi ……………çağıdır.
l.Sümerler çok katlı ……………….……… adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir?
m.Babil hükümdarı ……………..…………….çok sert, kısasa kısas esaslı kanunları hazırlamıştır.
8. Türkiye toprakları tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve üzerinde birçok uygarlık kurulmuştur. Bunun sebeplerini açıklayınız.
9. Aşağıdaki terimleri açıklayınız.
Hiyoroglif:
Anal:
Nom.
Milet:
Kast sistemi:
10. Aşağıdaki cümlelerin karşısına D (doğru) ya da Y (yanlış) yazınız.
A)Kral yolunu Frigyalılar yapmıştır. (…..)
B) Tarihte parayı ilk kez kullanan medeniyet Lidyalılardır. (…..)
C) Güneş yılı esaslı takvimi ilk kullanan medeniyet Sümerlerdir. (….)
D) Tarih incelemelerinde gözlem metodu mutlaka kullanılmalıdır. (….)
E) Anadolu tarihi devirlere Hititler döneminde geçmiştir. (…..)

11. Mezolitik çağ hakkında bilgi veriniz.
12. Asma bahçeleri ve kulesi ile ünlü Mezopotamya devleti hangisidir.
13. Mezopotamya uygarlığını oluşturan devletler hangileridir.
14. Anadolu uygarlığını oluşturan devletler hangileridir.
15. Neden Hititlere ‘bin tanrılı ili’denmiştir.
16. Helenistik kültür nedir.
17. Oniki Levha Kanunu nedir.
18. Hitit kralları yaptıkları işlerin hesabını tanrılara sunmak için ”Anal” adı verilen yıllıklar yazdılar.
Yukarıda verilen bilgilere göre anallar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Objektif olduğu
B)Tarih devirlerini başlattığı
C)Dinin Hitit toplumunda önemli olduğu
D)Hititlerin yaşayışı ve kültürü konusunda bilgi verdiği
E)Toplumlararası ilişkilerin değerlendirilmesine yardımcı olduğu
19. Tarihin insan toplulukları kadar eski olmadığını bilen bir tarihçi,”Tarih Sümer’de başlar” düşüncesini savunurken bu görüşüne, Sümerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini kanıt gösterebilir?
A)Şehir devletleri halinde yaşamaları
B)Matematik ve astronomide ileri gitmeleri
C)İlk sistemleştirilmiş yazıyı kullanmış olmaları
D)Hukuk alanındaki gelişmelere öncülük etmeleri
E)Çok tanrılı dinleri için basamaklı tapınaklar yapmaları
20. İlkçağda ,tıp biliminin doğmasında etkili olan mumyacılık Mısır’da gelişmiştir.
Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A)Fiziksel görünüme önem vermeleri
B)Öldükten sonra başka bir dünyada dirileceklerine inanmaları
C)Öldükten sonra kutsallaşacaklarına inanmaları
D)Mumyacılığa elverişli koşullara sahip olmaları
E)Mezopotamya dininden etkilenmeleri
21. İlkçağda Anadolu Uygarlığı ve yarattığı sonuçlar için aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
A)Tarih öncesi devirlere ait kanıtlara sahiptir.
B)Doğu-batı uygarlığının kaynaşmasında etkili olmuştur.
C)Bilgi birikimi ile Ege uygarlığının doğuşunu hızlandırmıştır.
D)Yaşam koşullarının elverişliliği ile Türklere ikinci bir yurt olmuştur.
E)Mezopotamya ve Mısır uygarlığından etkilenmiştir.
22. İonlar’da pozitifve deneysel bilimlerin gelişmesinde,aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A)Koloniler kurması
B)Mısır uygarlığından etkilenmesi
C)Ekonomik yönden güçlü olması
D)Kaynakların yeterli olması
E)Düşünce özgürlüğüne önem vermesi
23. İlkçağda,yaşayan Heredot,Tukidides ve Ksenefon’un katkıda bulunduğu bilim dalı,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarih B)Matematik C)Felsefe D)Tıp E)Mimari
24. İlkçağ devletlerinde genellikle hükümdarları öven tarih yazıcılığı görülmesine rağmen Hititler Anallarında tarihlerini tam ve doğru olarak yazmışlardır.
Hititlerin bu şekilde davranmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Krallarının sert olmaması
B)Tarihe çok önem verilmesi
C)Analları Tanrılarına sunmaları
D)Dürüst olmaları
E)Tarihlerinin doğru olarak bilinmesini istemeleri
25. I.Truva
II. Alişar
III.Alacahöyük
IV.Kültepe
V.Gordion
Yukarıdaki yerleşim yerlerinde hangileri Anadolu’nun tarih öncesini aydınlatan merkezlerdendir?
A)I,II,III B)II,III,IV C)III,IV,V D)VI,V,I E)V,I,II
26. Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağda Anadolu’da kurulan devletlerle ilgili yanlış bir bilgidir?
A)Hititlerin Pankuş adı verilen meclisleri vardır.
B)Friglerin merkezi Gordion’dur.
C)İonların en önemli şehirleri Efes ve Milettir.
D)Lidyalılar Kral Yolunu geliştrimişlerdir.
E)Urartular Batı Anadolu’DA devlet kurmuşlardır.
27. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Frigler, doğa tanrıçası Kyble’ye tapmışlardır.İnançlarına göre tanrıçanın bir de Atis adlı köylü sevgilisi vardır.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A)Göçebe yaşam egemendir.
B)İnançlarında çok tanrıcılık hakimdir.
C)Tarım ve hayvancığı geliştirmişlerdir.
D)Tarımla uğraşmaları,inançlarına etki etmiştir,
E)Kral yolunun topraklarından geçmesi ticareti canlandırmıştır.
28. Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi, yapmış oldukları buluşları ile Nümizmatik(para) biliminin en eski kaynaklarına sahip olmuşlardır?
A)Sümerler B)Roma C)Pers D)Babil E)Lidya
29. İlkçağda Yunanistan’da siyasal birlik kurulmamış olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Dor saldırılarından etkilenmeleri
B)Şehir devletlerinde farklı yönetimler uygulamaları
C)Şehir devletleri halinde yaşamaları
D)Çok tanrılı din inancına sahip olmaları
E)Kültürel özelliklerinde bölgesel farklılıklar göstermeleri
30. İlkçağda yetişmiş felsefecilerden Sokrat, Eflatun ,Aristo aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde yetişmiştir?
A)Hitit B)Sümer C)Yunan D)Roma E)Fenike
31. Neolitik çağda Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır-Çayönü ve Gaziantep-Sakçagözü’nde yapılan araştırmalar sonunda bıçak, orak ve ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
B) Üretim çalışmaları başlamıştır.
C) Tarım aletleri yapılmıştır.
D) Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir.
E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir.
32. Anadolu’nun bazı bölgelerinde MÖ. II. bin başlarını açıklayabilecek yazılı belgeler bulunamazken, sadece Kayseri-Kültepe’de Asurlulara ait ticari tabletler bulunmuştur.
Bu bilgiler, Kültepe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?
A) Anadolu’nun en eski tarım merkezidir.
B) Takas sistemi ile ticaretin başladığı ilk bölgedir.
C) Başka toplumlarla ilişkiler kurulmamıştır.
D) Tarih çağlarına Anadolu’nun diğer yerleşim merkezlerinden önce geçilmiştir.
E) Asurluların egemenliğini kabul etmiştir.
33. MÖ. XII. yüzyılda Anadolu’ya gelen Friglere ait eserlerin benzerlerinin Trakya’da da bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak kullanılabilir?
A) Yunanlılar ile Frigler arasında ticaret yapıldığına
B) Friglerin Anadolu’ya Trakya üzerinden geldiğine
C) Friglerin Avrupa’dan gelen saldırılar sonucu yıkıldığına
D) Friglerin çok tanrılı inancı benimsediğine
E) Friglerin tarıma önem verdiğine
34. MÖ. 1800 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere devlet kuran Hititlerin; zamanla sınırlarını genişlettikleri ve bu amaç doğrultuda çalışmalar yaptıkları görülür.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Mezopotamya ile doğrudan ilişki kurularak Babiller ile savaşılması
B) Anadolu’daki krallıkların egemenlik altına alınması
C) Güneydoğu Anadolu’ya ve Suriye’ye seferler düzenlenmesi
D) Mısır krallığı ile Suriye için savaşlar yapılması
E) Tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklar yazılması
35. Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Anadolu’da farklı uygarlıkların etkili olmasını sağladığı savunulabilir?
A) Parayı kullanan ilk toplum olmaları
B) Verimli topraklar üzerinde kurulmaları
C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri
D) Ulusal orduya sahip olmamaları
E) Perslerle mücadele etmeleri
36. Bilgi : iyon uygarlığı; Batı Anadolu kıyılarında,
Efes, Milet, İzmir gibi şehirlerde ortaya çıkmış ve bu bölge bir ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir.
Durum : Miletli Tales, MÖ. 585’de gerçekleşen güneş tutulmasını önceden hesaplamış, Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
Yukarıdaki bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde, İyonların bilimsel alanda ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ekonomik ve kültü, el alanda gelişmesi
B) Şehir devletleri şeklinde örgütlenmesi
C) Dini inançların gelişmemesi
D) Çok tanrılı dine inanılması
E) Yunan kültüründen etkilenmesi
37. Anadolu MÖ. 543-333 yılları arasında yaklaşık ikiyüz yıl Pers egemenliğinde kalmıştır. Ancak Persler kültürel bakımdan Anadolu’da fazla etkili olamamıştır. Hatta Persler önemli ölçüde olmasa da Anadolu uygarlığından etkilenmiştir.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Perslerin Anadolu’ya geç egemen olması
B) Anadolu’nun Mezopotamya’dan etkilenmemesi
C) Anadolu’da gelişmiş bir uygarlığın yaşanması
D) Anadolu eyaletlerinin bağımsız valiler tarafından yönetilmesi
E) Anadolu’nun diğer uygarlıklara kapalı olması
38. İlkçağda Anadolu’da yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;
I. Lidyalıların parayı kullanması
II. Hitit krallarının yıllıklar düzenlemesi
III. Friglerde dokumacılık sanatının gelişmesi
IV. Urartularda ahiret inancının görülmesi
V. İyonların Anadolu’ya Yunanistan’dan gelmesi
Bunlardan hangilerinin ekonomik yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A) I ve IV B) I ve III C) III ve V
D) II ve III E) II ve IV
39. İlkçağda Mısırlıların Nil Irmağı’nın taşmasından zarar görmeleri ve tarlaların sınırlarını belirlemeye çalışmaları geometrinin temel kurallarını bulmalarını sağlamıştır.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Toplumların yaşam biçimini etkileyen olaylar uygarlıkların gelişmesini sağlar.
B) Toplumların geleceğini doğal olaylar belirler.
C) Akarsu boylarında yaşayan toplumlar diğer toplumlara göre daha uygardır.
D) Uygarlığın gelişmesi, toplumların yaşamını kolaylaştırmıştır.
E) Mısırlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir.
40. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda, mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların da bulunması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Halk arasında sınıf farkı gözetilmediğinin
B) Uygarlığın geliştiğinin
C) Ekonominin tarıma dayalı olduğunun
D) Ölümden sonra yaşama inanıldığının
E) Tapınak mimarisinin geliştiğinin
41. Sümerler yazıyı kullanan ilk toplumlardan biridir. Tapınaklara teslim edilen ürünleri belirlemek amacıyla ilk defa rahipler tarafından kullanılan Sümer yazısı, kil tabletler üzerine üçgen uçlu bir çubukla yazılmıştır.
Bu bilgiye göre yazının kullanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ekonomik yaşamı düzenlemek
B) Sanat çalışmalarını yönlendirmek
C) Tapınakların korunmasını sağlamak
D) Başka uluslarla ilişkileri geliştirmek
E) Siyasi ve askeri gücü artırmak
42. Yunanistan’da kurulan şehir devletleri başlangıçta krallar tarafından yönetilmekteydi. Ticaretin gelişmesiyle zenginleşen orta sınıf, soylularla mücadele ederek zamanla yönetimde söz sahibi olmuştur.
Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Şehir devletlerinin ticarete önem vermediğinin
B) Kralların yetkilerini halka devrettiğinin
C) Ekonomik durumun siyasi yapı üzerinde etkili olduğunun
D) Toplumun bilimsel gelişmelere açık olmadığının
E) Şehir devletleri arasında birlik sağlandığının

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Tarih bilimi nedir?Açıklayınız.
2. Türklerin kullandığı takvimlerin isimlerini yazınız.
3.Tarih Biliminin yöntemini yazınız.
4.Birinci ve ikinci el kaynak nedir?
5.Günümüzde hangi takvimleri kullanıyoruz bilgi veriniz.
6.Şuan hangi yüzyıldayız?
7.Mustafa Kemal Atatürk hangi yüzyılda doğmuştur?
8. Öğretici Tarih yazıcılığının temsilcisi ……………………..………’dir.
9. İnsan ırklarını …………………………. bilimi incelemektedir.
10. Atatürk’ün Tarihe verdiği önemin en önemli göstergesi 1931 yılında kurduğu ………………………………… adlı teşkilattır.
11. ( ) Asya tarihi,Türkiye tarihi,Ankara tarihi mekana göre tasnif örneğidir
12 .( ) İlk Osmanlı vakanüvisi Halepli Naima Efendi’dir.

13. Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
A) M.Ö. 600
B) M.Ö. 750
C) M.S. 120
D) M.S. 60
E) M.S.1566

14. Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en yakındır?
A) M.Ö. 800
B) M.Ö. 350
C) M.S. 520
D) M.S. 60
E) M.S.1066
15. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) II ve IV E) IV ve V

16. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

17.Hz.Ömer döneminde ay ‘ın hareketlerini dikkate alarak oluşturulmuş,kameri takvim olarakta bilinen takvim hangisidir?
A) Celali Takvim
B) 12 Hayvanlı Takvim
C) Rumi Takvim
D) Miladi Takvim
E) Hiçbiri

18.Arkeoloji ve Filoloji nedir tanımlayınız.

19.Kimya bilimi Tarih bilimine yardımcı bilim midir açıklayınız

20.18.yüzyıl hangi yılları kapsar?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button