Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI 

1. Manzume nedir?
2. Şiir nedir?
3. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri İnceleme Yöntemleri nelerdir?
4. Kişi nedir?
5. Olay Örgüsü nedir?
6.Zaman nedir?
7. Mekan nedir?
8. Bakış Açıları nedir?
9. İlahi Bakış Açısı nedir?
10. Gözlemci Bakış Açısı nedir?
11. Kahraman Bakış Açısı nedir?
12. Tema nedir?
13. Metin ve Gelenek nedir?
14. Metin ve Yazar nedir?
15. Masal nedir?
16. Destan nedir?
17. Doğal Destan nedir?
18. Yapma Destan nedir?
19. Sakalara Ait Destanlar nelerdir?
20. Hunlara Ait Destanlar nelerdir?
21. Altay Destanları nelerdir?
22. Göktürk Destanları nelerdir?
23. Uygur Destanları nelerdir?
24. Diğer Uluslara Ait Destanlar nelerdir?
25. Türk Edebiyatındaki Yapma Destanlar nelerdir?
26. Dünya Edebiyatındaki Yapma Destanlar nelerdir?
27. Halk Hikayesi nedir?
28. Aşk Hikayeleri nelerdir?

29. Kahramanlık Hikayeleri nelerdir?
30. Manzum Hikaye nedir?
31. Mesnevi nedir?
32. Edebiyatımızdaki Mesneviler nelerdir?
33. Hikaye nedir?
34. Dünya Edebiyatındaki İlk Hikaye nedir?
35 . Olay Hikayesi nedir?
36. Olay Hikayesinin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri kimlerdir?
37. Olay HikayesininDünya Edebiyatındaki Temsilcisi kimlerdir?
38. Durum Hikayesi nedir?
39. DurumHikayesinin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri kimlerdir?
40.Durum Hikayesinin Dünya Edebiyatındaki Temsilcisi kimdir?
41. Manzum Hikaye nedir?
42. Roman nedir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
1-şiirin kafiyelerini ve kafiye sistemini bulunuz
2-şiirin nazım birimini tespit ediniz
3-Şiirin nazım şeklini bulunuz
4-şiir türüne
5-Sanat metinlerinin özellikleri
6-Öğretici metinlerde gerçeklik
7-kurmaca metinlerde gerçeklik gerçeklik
8-Şiirde ahenk unsurları
9-Güzel sanatları gruplandırarak edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini belirleyiniz.
10-Güzel sanatların insan yaşamında ne gibi bir önemi vardır? Güzel sanatlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Bu sanatlardan örnekler vererek açıklayınız.
11- Dil olmadan bir toplum, millet olabilir mi? Neden?
12-Dizelerin açuklık ve kapalılık yönünden incelenmesi
13-Şiirdeki redifler
14- Şiirdeki aliterastonlar
15-Metinleri dil özelliği yönüyle inceleme
16-Hat , tiyatro, edebiyat,resim” sanatları hangi sanat dallarına örnektir? Yazınız
17-Edebi metinlerin özellikleri
18- Edebiyatın ilişki içinde olduğu bilim dallarından beşini yazınız.
19- Bir metinden bazı bölümleri çıkardığımızda metin neler kaybeder
20- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin adeta özetidir. ( )
Kavimler göçünden bahseden bir edebi metin, Psikoloji biliminden yararlanır. ( )
Dil, canlı bir varlıktır. ( )
Edebi metinlerde anlam, bağlama göre değişmez. ( )
Öğretici metinlerde gerçeklik, kurmaca bir gerçeklikken; sanat ve edebiyat eserlerinde gerçeklik doğrudan verilir. ( )
21- .Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz.
1. Halk şairleri,şiirlerini ……………………………………………………..isimli defterde toplarlardı.
2. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne ………………………………………… denir.
3. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)…………………………………2)……………………………………3)……………………..4)……………………………….
4. Gazelin ölçüsü……………………………………… ölçüsüdür.
5. Fatih-Harbiye romanı …………………….. ………………………………… aittir.
22- Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.
1. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir.(………)
2. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir.(……….)
3. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde mahlasını kullanır..(…….)
4. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça ve Türkçeden oluşur.(……..)
5. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir.(………)
23-Divan şiirin özelliklerini yazınız
24-Halk edebiyatının şiirllerinin özelliklerini yazınız.
25-Dini içerikli şiirlere ne ad verilir.
26-Halk şairleri,şiirlerinde CÖNK
27-Halk şiirnde TAŞLAMA
28-İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır
29- Gazel
30-Aruz ölçüsü
31-Hece ölçüsü
32-Şiirde zihniyet
33- Fuzuli Hangi edebiyatın şairidir
34-Baki hangi edebiyatın şairidir
35-Koşma hakkında bilgi veriniz
36- İlahi hakkında bilgi veriniz
37-Sav ,sagu konusunda bildiklerinizi yazınız
38-Koçaklama hakkında bilgi veriniz
39- karacoğlan hakkında bilgi veriniz
40- yunus Emre hakkında bilgi veriniz.
41.) Asonans
42.) aliterasyon
43.) nazım birimi
44.) söz sanatları
45.) şiiri düz yazıya çevirme
45.) Manzumaenin özellikleri
46.)şiirin özellikleri

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1-Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri
2-Nazım ve özellikleri
3-Nesir ve özellikleri
4-Uyak düzeni ve çeşitleri
5-Redif
6-Ölçü
7-Şiirde ahenk unsurları
8-Şiirde konu
9-Şiirde tema
10-Şiirde zihniyet
11-Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi
12-Sözlü edebiyat-yazılı edebiyat
13-Aliterasyon
14-Asonans
15-Metinlerde anlam
16-Şiirde anlam
17-Benzetme
18-Kişileştirme
19-Öğretici metinler
20-Edebi metinler

DMCA.com Protection Status
Call Now Button